unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

Esquema: Luke 10:25-37

Número de guión: 1227

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa ka adlaw, miduol kang Jesus ang usa ka tawo nga hanas sa balaod sa mga Judio aron pagsulay kaniya ug nangutana, “Magtutudlo, unsay angay nakong buhaton aron makaangkon ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Mitubag si Jesus, “Unsay nahisulat sa balaod sa Dios?”

Mitubag ang hanas sa balaod, “Ang balaod sa Dios nagaingon nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, kalag, kusog ug hunahuna, ug higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.” Mitubag si Jesus, “Tinuod kana, himoa kini ug ikaw mabuhi.”

Apan gusto sa hanas sa balaod nga pamatud-an nga siya matarong mao nga gipangutana niya si Jesus, “Kinsa man akong silingan?”

Gitubag siya ni Jesus pinaagi sa usa ka istoya. “Adunay usa ka Judio nga naglakaw gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico.”

“Sa dihang naglakaw kining tawhana, gitulis siya sa usa ka grupo sa mga tulisan. Gikuha nila ang tanan nga anaa kaniya ug gibun-og nila siya ug maayo hangtod nga hapit na siya mamatay. Ug gibiyaan nila ang tawo.”

“Human niadtong tungora, usa ka pari sa mga Judio ang miagi usab didto nga dalan. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulis ug gibun-og, mipadaplin siya sa dalan ug milabay lang. Wala siya nagpakabana sa tawo nga nanginahanglan ug tabang, ug mipadayon siya sa paglakaw.

“Wala madugay, usa ka Libita ang miagi sa maong dalan, (ang mga Libita usa ka tribo sa mga Judio nga motabang sa mga bulohaton sa mga pari sa templo). Ug mipadaplin usab siya sa dalan ug wala magpakabana sa nanginahanglan ug tabang.”

“Ang sunod nga miagi niadtong dalana, usa ka Samaritanhon (ang mga Samaritanhon usa sa mga kaliwat sa mga Judio nga nagminyo ug laing tribo. Nagdinumtanay ang mga Samaritanhon ug mga Judio.) Apan sa pagkakita sa Samaritanhon sa mao nga Judio, mibati siya ug kaluoy kaniya, mao nga giatiman niya kini ug gitambalan ang iyang mga samad.”

“Gipasakay sa Samaritanhon ang tawo sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay nga abanganan ug iya kining giatiman.”

“Sunod adlaw, gikinahanglan nga mopadayon ang Samaritanhon sa iyang lakaw. Gihatagan niya ug salapi ang gabantay sa balay nga abanganan ug giingnan, ‘Atimana siya. Kon kulang ang kwarta nga akong gihatag, ako rang bayran inigbalik nako ang imong magasto.’”

Ug unya gipangutana ni Jesus ang hanas sa balaod, “Unsay hunahuna nimo? Kinsa sa tulo ka tawo ang silingan sa gitulis ug gibun-og nga tawo?” Mitubag siya, “Kadtong adunay kaluoy ug mitabang kaniya.” Miingon si Jesus kaniya, “Lakaw ug buhata usab ang sama niini.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?