unfoldingWord 26 - Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

unfoldingWord 26 - Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

Esquema: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

Número de guión: 1226

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Human madaog ni Jesus ang pagtintal kaniya ni Satanas, mibalik siya sa rehiyon sa Galilea kon asa siya nagpuyo ug anaa kaniya ang gahom sa Balaang Espiritu. Naglibot-libot siya sa mga lugar didto aron sa pagpanudlo, ug maayo ang pagtagad kaniya sa tanang mga tawo.

Unya miadto si Jesus sa lungsod sa Nazaret kon asa siya nidako. Pag-abot sa Adlaw’ng Igpapahulay, miadto siya sa balay simbahanan. Gihatagan siya ug linukot nga basahon ni propeta Isaias aron ipabasa kaniya. Gibukhad ni Jesus ang linukot ug gibasa niya ang usa ka bahin niini alang sa mga tawo.

Mao kini ang gibasa ni Jesus, “Gihatag sa Dios kanako ang iyang Espiritu aron ipadayag nako ang maayong balita ngadto sa mga kabos, ug kagawasan sa mga piniriso, ug kaayohan sa mga buta, ug pagtabang sa mga tawo nga gilisod-lisod. Mao kini ang tuig nga ipakita sa Ginoo ang iyang kaayo.”

Unya milingkod si Jesus, ug gitutokan siya pag-ayo sa tanang tawo. Nakahibalo sila nga kadtong iyang gibasa, sinulat kadto mahitungod sa Mesiyas. Miingon si Jesus, “Ang akong gibasa kaninyo, nahitabo na karon.” Natingala ang tanan ug nag-ingon, “Di ba siya man ang anak ni Jose?”

Unya miingon si Jesus, “Wala gayoy propeta nga dawaton sa iyang lungsod, ug tinood na. Sa panahon ni propeta Elias, dagdan kaayo ang mga balo sa Israel. Sa dihang naay hulaw nga tulo ka tuig ug tunga wala gipadala sa Dios si Elias ngadto sa balo sa Israel. Didto siya gipadala sa balo nga nagpuyo sa laing nasod.”

Nagpadayon si Jesus sa pagsulti, “Sa panahon usab ni propeta Eliseo, daghan usab ang mga Israelita nga naay sakit sa panit, apan wala sila giayo ni Eliseo. Si Naaman lang ang iyang giayo nga pangulo sa mga kaaway sa Israel.” Mga Judio ang mga tawo nga naminaw kang Jesus. Busa sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nasuko sila pag-ayo kaniya.

Giguyod siya sa mga tawo pagawas sa balay ampoanan ug gidala siya didto sa pangpang ug ihulog siya aron mamatay. Apan nakabuhi siya ug miagi sa ilang taliwala ug mihawa sa lungsod sa Nazaret.

Ug milibot-libot si Jesus sa rehiyon sa Galilea, ug daghan kaayong mga tawo ang mitagbo kaniya. Gidala nila ang mga masakiton, ang mga baldado, ang mga buta, mga bakol, mga bungol, mga amang, ug giayo sila ni Jesus.

Daghan usab ang mga tawo nga giyawaan nga gidala nila kang Jesus. Gimandoan ni Jesus ang mga demonyo nga mogawas gikan sa mga tawo. Ang ubang mga demonyo naninggit pa, “Ikaw ang Anak sa Dios!” Nahibulong pag-ayo ang daghang mga tawo ug gisimba nila ang Dios.

Unya nagpili si Jesus ug dose ka tawo ug gitawag sila nga iyang mga apostoles. Giuban-uban niya sila bisan asa ug gitudloan niya sila.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?