Buku 5: Kuleserwa Na Mulungu

Buku 5: Kuleserwa Na Mulungu

Esquema: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 422

Lugar: Sena: Mozambique

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience); Christ (Life of Christ, Authority); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News, People of God); Problems (Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Kumwanykana. Pinthu pidacitika mubuku yamasamba andimu, na pipangizo, ndipyo pya Mbuku ya Mulungu, Biblia. Isalonga thangwi ya amuna na akazi akulu akhaphedziwa mu dzindzi wa nyatwa. Bveserani mwadidi mbamuphindudza cipangizo pa tsamba inatewera, ungabva tenepa.

Cipangizo 1: Naamani Baenda Kaona Kunyumba Kwa Elizeu

Cipangizo 1: Naamani Baenda Kaona Kunyumba Kwa Elizeu

2 Mazimabo 5:1-12

Elizeu akhali mpfundzisi wankulu pontho na muprofeta wa Mulungu. Ntsiku inango mamuna akhacemerwa Naamani afika kunyumba kwace. Akhali nyakutonga anyakhondo akuSiria, mbwenye Siria akhaidana na Israeli. Naamani akhali mamuna wacipapo na wambabvu mbwenye akhali na mathanya. Iye afika ku Israeli thangwi abva kuti Elizeu anakhoza kuwangisa matanya ace. Mbwenye Elizeu adabuluka tayi kuti amwanyke, mbwenye atuma nyabasa ace kuti ambvudze Naamani kuti aende kapitsuka kugombe ya Jordau kanomwe, natenepo anakhodza ku khala wakucena pa matanya. Mbwenye Naamani akhala wa kuipirwa mbalonga, "Ine ndikhanyerezera kuti anambwera kalonga na ine, mbacemera dzina ya Mulungu wace kuti andiwangise matanya anga." Natenepo Naamani aenda pyace nakuipirwa pikulu.

Cipangizo 2: Naamani Kugombe

Cipangizo 2: Naamani Kugombe

2 Mazimambo 5:13-19

Mabicu a Naamani amphemba kuti asiye kuipirwa kwace na kupikuza kwace. Akwanisa kumalisa kukhonda kwace mbabvera pyonsene pikhadalonga Elizeu. Natenepa Naamani aenda kugombe ya Jordau kuti apitsuke kamomwe. Langanani pa cipangizo! Naamani akomerwa pikulu. Matanya ace onsene amala kuwangiswa. Elizeu akhagopa tayi amuna; akhanyindira Mulungu Wankulu. Akhapidziwa kuti Mulungu anacita pinthu, mbwenye akhapidziwambo kuti anthu asafunika kubvera Mulungu kuti apulumusiwe pa pyonsene pyakuipa.

Cipangizo 3: Elizeu Na Anyakhondo Akulu a Mulungu

Cipangizo 3: Elizeu Na Anyakhondo Akulu a Mulungu

2 Mazimambo 6:8-17

Mulungu abvundza Elizeu kuti masiria akhabwera kamenyia Israeli. Elizeu adziwisa mambo wa Israeli kuti aleke kukundwa na masirio. Mambo wa asiria alonga na anyakhondo ace, "Ndokoni kasaka mbuto pana Elizeu kuti ine ndimphate." Na macibese kakamwe Elizeu na bicu wace abuluka iyo mbaona masirio mbafendezera kuti aphate Elizeu. Bicu mbakhuwa, "Mbuya, tinacitandji?" Elizeu mbati, "Leka gopa.

Cipangizo 4: Elizeu Na Anyankhondo Aboliboli

Cipangizo 4: Elizeu Na Anyankhondo Aboliboli

2 Mazimambo 6:17-23

Masirio onsene afendezera kuti aphate Elizeu, mbwenye iye aphembera kwa Mulungu, mbati, "Apheni maso anthu awa!" Mwakucimbidza onsene anyakhondo akusiria akhala maboliboli. Elizeu afendezera duzi nawo mbabvundza, "Nditewereni ine ndinakupangizani mamuna anafuna imwe." Elizeu aenda nawo amuna maboliboli nkati mwa Samaria, nzinda wankulu wa Israeli. Kweneko Elizeu aphembera Mulungu kaciwiri, "Mbuya, fungulani maso amuna awa." Tenepo masirio aona kuti akhali nkhati mwa nzinda wa nyamarwawo! Mambo wa Israeli akhafuna kuaapha, mbwenye Elizeu alonga tenepa, "Apaseni cakudya na cakumwa, asiyeni kuti aenda." Axamwali, Mulungu wa Elizeu ndi wankulu kupita onsene anyamarwa athu. Nkhambe kufunika kuti tisake kuidana tinganyindira Iye.

Cipangizo 5: Samaria Ya Zungulirwa

Cipangizo 5: Samaria Ya Zungulirwa

2 Mazimambo 6:24 - 7:2

Anyakhondo a Siria abuluka pontho kuti amenyane na Israeli. Iwo azungulira nzinda wa Samaria kupita ndzidzi ukulu. Mwa kucimbidza maaisriaeli munzinda pyakudya pyawo kuti adye pikhadamala. Langanani pa cipangizo! Mambo wa Israeli akhali mbakafamba padzulu pa panda wa nzinda. Akazi awiri aenda kuna mambo, mbaphemba mambo kuti awaphedze. Akazi awa awiri akhali na njala ikulu mbakhadya anawo! Mambo akhapidziwa tayi pyakucita. Akhala wakutsukwala thangwi Mulungu adawapulumusa tayi kwa masirio. Natenepo anyerezera kuti aphe Elizeu, bicu wa Mulungu. Tenepo Elizeu atuma mphangwa kwa mambo. "Mbuya alonga tenepa, 'pandzindzi uno, mangwana panagulisiwa ufa na mbeu pa nsuo wa Samaria!"

Cipangizo 6: Anyamatanya Anai

Cipangizo 6: Anyamatanya Anai

2 Mazimambo 7:3-20

Pa ndzidzi weneyo amuna anai akhala paduzi na nsuwo wa kupita ku Samaria. Onsene akhali na matanya, mbalonga mbodzi kuna anzace, "Tikukhaliranji pano kuti tife? Tendeni kuna anyakhondo akusiria." Tenepo masiria akhadava kukuwa kukulu, Kwakuti kukhali sawasawa ninga anyakhondo akhafendezera duzi. Natenepo akhala na kugopa kukulu mbamala kuthawa, mbasiya pyonsene pikakhala naywo. Na thangwi yeneyo, pidafika anyamatanya pa khakhala masirio, adagumana munthu tayi! Anyamatanya abulusa cakudya na pyonsene pikafuna iwo. Tenepo mbalonga mbodzi kuna nzace, "Ipi sipyadidi tayi. Ntsiku yeneyo ndiyo ya mphangwa ikadalongwa, iwo anyeledzela kuti pyadidi tipangembo anango pinthu ipyi tayi." Tenepo mwakucimbiza abwerera ku Samaria mbaenda kalongambo pyonsene kuna mambo. Ndzidzi pangono basi anthu akhagulisa cakudya cidakwata iwo kwa masirio pa nsuwo wakupita ku Samaria, ninga pikhadalonga Elizeu.

Axamwali, Mulungu atuma Yezu kuti atipulumuse pa kufa kwa kwenda na kwenda. Izi ndi mphangwa zadidi zinafunika kuti tigawane na anango.

Cipangizo 7: Jona Mbathawa Mulungu

Cipangizo 7: Jona Mbathawa Mulungu

Jona 1:1-7

Pidamala kufa Elizeu kwaoneka profeta unango ku Israeli akhacemerwa Jona. Mulungu abvundza Jona, "Ndoko kunzinda ukulu wa Ninive Uende kaapanga iwo. Ndisadziwa kudawa kwa anthu a kweneko." Mbumba ya Ninive ikhali yakuidana na maisraeli. Jona akhafuna kwenda tayi tenepo mbafuna kuthawa. Iye agumana mwadyia ukulu ukhaenda ku dziko yakutali kakamwe. Apereka kobiri yace mwadyia mbutoma kufamba. Mwakucimbiza yaoneka mphepo ikulu m'madzi. Anthu mumwadyia agopa pikulu. Mbalonga, " Bwerani tipisake mwaife kuti tizindikire mbani adacita kuti ipyi pioneke, penu ndi thangwi yandzi ipyi pyaticitikira". Aponya mwai mbaona kuti Jona ndiye akhali na thangwi.

Cipangizo 8: Jona Na Nyama Ikulu Ya M’Madzi

Cipangizo 8: Jona Na Nyama Ikulu Ya M’Madzi

Jona 1:8 - 2:10

Anyabasa a mwadyia abvundza Jona, "Wacitandji?" Iye alonga kuti akhathawa Mulungu. Tenepo mbambvunzisa, "Tinacitandji na iwe kuti mphepo ilimire?" Jona atawira, "Ndiponyeni m'madzi. Ndisadziwa kuti ndi thangwi yanga tirikuona nyatwa na mphepo." Amuna adafuna tayi kupha Jona, mbwenye mphepo yadzanyanyarethu, na thangwi yeneyo amponya Jona m'madzi. Mbwenye Jona adafa tayi. Langanani pa cipangizo! Nyama ikulu irikudya Jona. Iye akhala m'maso nkati mwamimba ya nyama ntsiku zitatu. Tenepo nyama yatapika kuntunda mbiibulusa Jona.

Cipangizo 9: Jona Ku Ninive

Cipangizo 9: Jona Ku Ninive

Jona 3:1-10

Mulungu alonga kaciwiri na Jona. "Ndoko ku Ninive ukalonge kuna anthu mafala anakubvundza ine." Pa ndzidzi unowu Jona abvera Mulungu mbaenda ku Ninive. Iye adziwisa anthu, mbalonga, "Kubulukira lero kufikira ntsiku makumanai Ninive inati ipfudziwe mbiiphiswa." Mambo na anthu onsene akhuwa kwa Mulungu kuti aapulumuse. Iwo asiya njira zawo zakuipa, tenepo Mulungu anyerezera kuti aleke kuapfudza.

Axamwali, ife tonsene tinakwanisa kukhala ninga Jona na anthu akuNinive. Ife tonsene tisakhonda kubvera Mulungu mbiticita pinthu pya kuipa. Tisafunika kuti tithabuswe. Mbwenye Mulungu asatifuna. Iye atuma Yezu kuti atidziwise, kuti tipase nkhodolo pya kuipa. Yezu afa kuti atipulumuse. Akhala munthumbi ntsiku zitatu, ninga Jona akhala m'mimba mwa nyama ntsiku zitatu. Tenepo Yezu alamuka mwa akufa. Cincino Iye anakwanisa kupasa kupulumuka kwa kwenda na kwenda kuna ale anapasa nkhodolo kudawa na pya kuipa, mba tewera ndjira Yace.

Cipangizo 10: Estere Na Mambo

Cipangizo 10: Estere Na Mambo

Estere 1:1 - 2:18

Estere akhali ntsikana wa kudziko ya Israeli. A baba ace akhadamala kufa, mbwenye mbale wa baba wace, Marodokeu, akhamuonera. Estere na Marodokeu akhadatapatwa na mbumba ya kuisraeli, mbakwatwa mbaenda kunzinda wa Persia. Mambo wa Persia akhali mamuna wa mbabvu zikulu. Onsene akhagopa iye. Nkadzi wace pidansosa iye pya kuipa, iye anyerezera kusaka nkazi unango. Tenepo acemeresa atsikana onsene akubalika kuti abulukire pasogolo pace. Pakati pa onsene asankura Estere kuti akhale nkadzi wace. Mbwenye Estere adabvundza munthu tayi kuti iye ndi mujudeyia.

Cipangizo 11: Marodokeu Akhonda Kuphembera

Cipangizo 11: Marodokeu Akhonda Kuphembera

Estere 3:1 - 4:17

Amani akhali mamuna wakufunika ku Persia. Anthu onsene akhatsulima, penu kukudza iye pikhapiteye. Mbwenye Marodokeu akhaphembera Mulungu mbodzi basi wandimomwene, tenepo iye akhonda kutsulima pakukudza iye Amani. Amani akhala wa kuipirwa, mbalimirira kuti athabuse Marodokeu. Natenepo ntsiku inango alonga kuna mambo, "Majudeu nkhambe kutoweza penu kubvera mwambo wanu. Citani ntemu usalonga kuti onsene aphiwe." Amani apasa kobiri kwa mambo kuti atawire ciphembo cace. Amani asasanya mbuto kuti amangire Marodokeu. Natenepo Marodokeu aenda kunyumba ya mambo mbabvundza Estere kuti aende kwa mambo akaphembe na kulira thangwi ya mbumba yace. Mbwenye Estere atawira, "Ule anapita kuna mambo mbakhonda kucemerwa anaphiwa. Tenepo iye aphemba kuna majudeu kuti amphemberere, mbalonga, "Ndinaenda kwa mambo, ndingafa, ndafa."

Cipangizo 12: Phwando Ya Estere

Cipangizo 12: Phwando Ya Estere

Estere 5:1 - 7:10

Mulungu atawira maphembero amajudeu. Mambo antambira Estere. Estere acita phwando mbacemera mambo, mbacemerambo Amani. Pakati pa phwando mambo abvundzisa, "Nkazanga Estere, usafunandji?" Estere atawira, "Kufuna kwanga ndisafuna upulumuki wanga, thangwi ine na mbumba yanga taguliswa kuti tiphiwe." Mambo abvundzisa, "Mbani anafuna cita pinthu ninga penepi?" Estere mbatawira, "Nyamarwa wathu ndi mamuna uyu wakuipa anacemerwa Amani!" Mambo pidabva iye thangwi ya cifuniro cakuipa ca Amani akhala wa kuipirwa, mbatuma kuti Amani amangiwe m'muti kuti afe pa mbuto ikhadasasanya iye kuti amange Marodokeu, na tenepo majudeu onsene apulumuka. Axamwali, Estere akhali wakusasanyra kuti afe toera apulumuse mbumba yace, Yezu asatifuna pikulu mpaka iye mwandimomwene afa kuti atipulumuse tonsene pa kufa kwa kwenda na kwenda.

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Danieli na Neemia aenda mwakukakamizwa kakhala kudziko ya anyamarwa awo. Mbwenye iwo akhaphembera Mulungu mbodzi wandimomwene mbadzakhala amuna akulu. Phinduzani cipangizo pa tsamba inatewera mungabva tenepa.

Cipangizo 13: Danieli Na Axamwali Ace

Cipangizo 13: Danieli Na Axamwali Ace

Danieli 1:1-20

Cipangizo ici cirikutipangiza Danieli na axamwali ace atatu. Akhali majudeu. Abuluswa kudziko kwawo na anyamarwa awo mbakwatiwa mbaenda kudziko ya Babilonia. Mambo wa Babilonia akhafuna kuti iwo amphatire, natenepo pikafunika kuti apfunze malongero na macitiro akuBabilonia. Mbwenye Danieli na axamwali ace akhonda kudya cakudya cadidi ca mambo. Pikhali pyakuidana na macitiro amajudeu. Akhapidziwa kuti akhafunika akoye mwambo wa Mulungu pontho mbapasa mbiri Iye, na thangwi yeneyo aphemba kuti adye masamba basi mbamwa madzi okha mbasi. Mamuna aakhaonera akhagopa kuti iwo anadzaonda na kuduala. Mbwenye Mulungu akhawakoya mbakhala adidi na akudziwisa kupita aphale anango akuBabilonia.

Cipangizo 14: Danieli Na Mazimambo Aku Babilonia

Cipangizo 14: Danieli Na Mazimambo Aku Babilonia

Danieli 2:1-49

Mambo ya Babilonia akhala na ndoto. Aphemba kuna amuna akakhala na iye akudziwisa kuti antsululire ndoto kuti pikhalongeranji ndoto zace, mbwenye adaoneka tayi kwa amuna ace munthu adakodza kuntsulura, na tenepo mambo anyerezera kuti aphe iwo onsene. Tenepo Danieli na axamwali ace aphembera Mulungu, Mulungu antsulura pikhafuna kulonga ndoto kuna Danieli. Danieli aenda kuna mambo mbanbvundza, "Aliko kuzulu Mulungu mbodzi anapangiza pyonsene pya kubisala. Mulungu wa nkulu alikubvunza mambo pire pinafuna citika kusogolo." Mundoto mambo akhadaona amambo onsene a pantsi. Pontho akhadaona umambo wakulu ukhadapfudza onsene anango. Weneyo ukhali umambo wa Mulungu unakhala kwenda na kwenda. Amuna akudziwisa adzapulumusiwa, Daniel mbadzacitwa ntongi wa ku Babilonia.

Cipangizo 15: Cizimunthu Ca Golidi

Cipangizo 15: Cizimunthu Ca Golidi

Danieli 3:1-12

Mambo wa Babilonia acita zimunthu ikulu ya ouro. Pakumala acemera akulu a muutongi wace kuti aone zimunthu ya ouro. Nyambasa wa mambo atuma mafala kuna mbumba, mbati, "Ingabveka fala mbikuwa ya nyimbo munati mukotame kuti muphembere cizimunthu ca ouro. Munthu onsene anakhonda kucita ipi anaponyiwa mudjendje ya moto." Axamwali atatu a Danieli, Sadireki, Mexeki na Abetenego, akhonda kulambira zimunthu. Akhaphembera Mulungu basi. Tenepo amuna anango aenda kwa nfumu mbambvundza, "Alipo majudeu anango nkhambe bvera mambo. Nkhambe kuphatira amilungu ako, pontho nkhambe kulambira zimunthu."

Cipangizo 16: Djendje Ya Moto

Cipangizo 16: Djendje Ya Moto

Danieli 3:13-30

Mambo atuma mabicu ace kuenda kakwata Sadireki, Mexeki na Abetenego. Mambo mbaabvundza, "Mungakhonda kulambira cizimunthu ca ouro munaponyiwa mudjendje ya moto. Natenepo ndi Mulungu upi anafuna kukupulumusani?" Amuna atawira, "Mulungu anaphatira ife anakwanisa kutipulumusa, penu pikhale kuti Iye akhonde kutipulumusa ife nkhambe kulambira cizimunthu ca ouro. Tenepo Sadireki Mexeki na Abetenego aponyua mudjendje ya moto. Natenepo, amuna mbali ndjendje ya moto, mambo akhuwa, "Langanani! Ndirikuona amuna anai mbafamba mudjendje ya moto, mbwenye wacinai anamakhaliro a mwana wa Mulungu." Pidabulukewo amuna atatu mudjendje ya moto adapya tayi. Mambo alonga, "Mulungu wa Sadireki, Mexeki na Abetenego atuma anjo yace mbapulumusa mabicu ace. Nkhambe mulungu unango anakhoza kupulumusa tenepa."

Cipangizo 17: Danieli Aphembera Mulungu

Cipangizo 17: Danieli Aphembera Mulungu

Danieli 6:1-13

Danieli akhali na mphanvu ikulu na utongi mudziko ya Babilonia. Mbwenye akhalipo akulu akulu anango akhali na mbivu na iye. Adakwanisa tayi kuona kudawa thangwi Danieli akhabvera mambo. Natenepo anyamarwa a Danieli aenda kwa mambo mbambvundza tenepa, "Mambo pisafunika mucite mwambo unalonga, 'munthu onsene ana phembera mulungu unango penu munthu, mbakhonda kukhala mambo, anaponyiwa mudjendje ya nkhalamu'." Mambo abvera pidalongwa mbacita mwambo unango utswa. Danieli abva thangwi ya mwambo utswa udacitwa na mambo, mbwenye apitiriza mbaphembera Mulungu ninga pikhacita iye ntsiku zonsene. Pidamuonewo anyamarwa ace iye mbakaphembera, aenda kwa mambo mbambvundza, "Danieli akubvera tayi mwambo udacita imwe mambo."

Cipangizo 18: Danieli Mudjenje Ya Nkhalamu

Cipangizo 18: Danieli Mudjenje Ya Nkhalamu

Danieli 6:14-24

Mambo akhafuna tayi kuti Danieli afe djendje ya nkhalamu. Na macimbese ace mambo athamanga mbaenda kudjendje ya nkhalamu mbacemera, "Danieli, Mulungu wako akupulumusa kwa nkhalamu?" Danieli atawira, "Mulungu wanga atuma anjo zace mbafunga milomo ya nkhalamu." Mambo akhala wakukomerwa. Daniel mbabuluswa djendje ya nkhalamu. Tenepo mambo atuma kuti anyamarwa a Danieli aponyiwe mudjendje ya nkhalamu, mwakucimbiza nkhalamu zamala kuadya.

Axamwali, mbatirekeni kugopa pire pinakwanisa kucita munthu kuna ife tinganyindira Mulungu wa maso wa Danieli na axamwali ace. Peno amuna atiphe mbwenye tinako kudikhira, thangwi Yezu abuluka kwa Mulungu kuti atipase upulumuki kubulukira kwa kufa.

Cipangizo 19: Neemia Pasogolo Pa Mambo

Cipangizo 19: Neemia Pasogolo Pa Mambo

Neemia 1:1 - 2:7

Neemia akhali mujuda akhanyindira Mulungu. Akhakhala ku Babilonia pakupita ndzidzi wa Danieli. Jerusalema, nzinda wa ababa awo ukhali wakupfudziwa. Majuda akhakhala kweneko akhali na nyatwa zikulu. Neemia akhali bicu wa mambo , mambo wa nkulu. Ntsiku inango akhanpasa vinyu mambo mbambvunzisa tenepa, "Kodi ndi thangwi yandji ngope yako idatsukwara?" Neemia mbalonga thangwi ya Jerusalema na mbumba yace, majudeu. Tenepo mambo mbabvunzisa, "Usaphembandji?" Neemia mwakumatama aphembera Mulungu, mbatawira kwa mambo, "Nditumeni kunzinda wa ababa anga, kuti ndiende kaumange pontho." Mulungu atawira mphembero wa Neemia, mambo mbatawira pidalonga Neemia.

Cipangizo 20: Neemia Mbaenda Kaona Nzinda Wakupfudzika

Cipangizo 20: Neemia Mbaenda Kaona Nzinda Wakupfudzika

Neemia 2:7-20

Mambo apasa Neemia pinthu pya kumanganapyo na amuna kuti amphedze. Acita ulendo mpaka ku Jerusalema. Anyamarwa a majudeu abva thangwi ya Neemia, mbaipirwa. Iwo akhafuna tayi kuti anthu anango aphedze majudeu. Mbwenye Neemia akhaagopa tayi. Neemia afuna kuona makhaliro a nzinda wa Jerusalema. Natenepa afamba nkundu mwa mpanda wa kupfudziwa wa nzinda namasiku thangwi akhafuna tayi kuti anthu apidziwe pikhacita iye. Namacibese Neemia acemera Majudeu mbaabvundza tenepa, "Bwerani timange pontho mpanda wa Jerusalema, tenepa nkhambe zakalabve munyatwa tayi." Iye mbalonga kuti Mulungu akhali na iye, kuti aleke kugopa anyamarwa awo tayi. Natenepo majudeu anbvera mbaphata basa pabodzi na Neemia.

Cipangizo 21: Mbamanga Mpanda

Cipangizo 21: Mbamanga Mpanda

Neemia 3:1 - 6:19

Langanani pa cipangizo! Majudeu atoma kuphata mbasa. Anango akhabulusa nyanvu, anango mbakhamanga mpanda mbakhasasanya misuwo ya kupita nayo. Anyamarwa amajudeu akhala akuipirwa. Mbathusa kuapha majudeu pikhaphata basa iwo. Tenepo Neemia aphembera kaciwiri kuna Mulungu. Akhafuna kuti Mulungu ampangize pikhafuna iye acite. Tenepo Neemia aikha amuna akukhala na mpfuti kuti akoiye anyabasa. Natenepo basa mbikhafamba, nkati mwa pyaka madzana maxanu mpanda wamala kucitwa.

Cipangizo 22: Esdra Mbawerenga Mwambo

Cipangizo 22: Esdra Mbawerenga Mwambo

Neemia 8:1 - 13:31

Pakumala kumanga mpanda majudeu agumanyikana ku jerusalema. Esdra, nyantsembe wa Mulungu, awerenga kwa iwo mafala a Mulungu. Anthu anango atoma kulira thangwi akhapidziwa kuti akhadakhonda bvera mwambo wa Mulungu. Ikhali thangwi yeneyo Mulungu akhadasiya kuti anyamarwa apfudze nzinda wawo. Majudeu afuna kusia ndjira zawo zakudawa kuti atowere pontho njira za Mulungu. Neemia alonga kwa mbumba, "Lekani tsukwala. Kukomerwa kwa Mulungu ndi mphamvu yanu."

Axamwali, ndipyodi unako kukomerwa? Mulungu asatipasa kukomerwa na mbamvu ya munzimu tingadziwa Mulungu mbitibvera Fala Yace - Biblia. Ndisieni ndi kubvundzeni kuti imwe munandziwa tani Mulungu wa Neemia.

Cipangizo 23: Yezu Pa Ntanda

Cipangizo 23: Yezu Pa Ntanda

Joao 19:17-30; Aroma 5:8

Ilipo ndjira ibodzi basi kuti tidziwe Mulungu. Mulungu atuma mwana wace, Yezu, kuti atipangize ndjira yeneyo. Yezu akhali padziko, pyapita pyaka pizindji nduli. Iye akhacita pinthu pyadidi kuti aphedze anthu. Iye atipangiza tinacita tani kuti ticite pyakukhomerwa na iye Mulungu. Mbwenye ife tisakhonda kutowera cipfundiso ca Mulungu. Ife tonsene tadawa kwa Mulungu. Kuthabuswa kwa kudawa ndi kufa kwa munzimu, kwa kwenda na kwenda. Mulungu apulumusa Elizeu, Daniel na anango kwa kufa. Mulungu atawirira kuti Yezu afe toera kuti apulumuse anthu. Mulungu asiya kuti amuna akuipa aphe Yezu. Iwo ankhomera pa ntanda wa muti. Yezu afuna kuti akwate nyatwa zakudawa kwathu thangwi Iye asatifuna. Cincino Mulungu anakoza kutilekerera kudawa kwatu, ifembo tinakoza kundziwa Mulungu. Iye asalamusa nzimu wathu, tenepo tinakoza kudziwa Mulungu, mbitinfuna pontho mbitimphatira basa Yace.

Cipangizo 24: Yezu Apangiza Njira Yaupulumuki Wakukhonda Mala

Cipangizo 24: Yezu Apangiza Njira Yaupulumuki Wakukhonda Mala

Mateu7:13; Joao 14:6

Axamwali, upulumuki waubicu nakufamba ndjira ikulu inatikwata kwenda kwa kufa. Onsene atikana kale Mulungu. Tonsene tiri ndjira ya sathana. Ndi ndjira inatikwata kwakuthabuka kwakukhonda mala tingadzafa. Yezu athabuka mbafa kuti atipulumuse pa nyatwa yeneyo. Mbadzakhala wamaso pontho. Cincino Iye akutipangiza ndjira ya Mulungu. Tisafunika kuti tifambe mundjira ya Yezu cincino pano. Ndi ndjira yakupata mbinesa. Panango tisacerenga pa upulumuki wathu, ninga Danieli na axamwali zace. Mbwenye ndjira ya Yezu isaenda kuzulu. Kweneko nkhambe nyatwa. Ndi mbuto yakutsandzayia nantendere wakwenda na kwenda, tenepo Mulungu ali kweneko. Yezu alonga, "Ine ndine ndjira...nkhambe anabwera kuna Baba mbakhonda pita na pana ine Ine." Na thangwi yeneyo mphembera Yezu cincino pano. Phemba Mulungu kuti akupangize ndjira yace.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach