Languta, Yingisa, Hanya Buku 7

Languta, Yingisa, Hanya Buku 7

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Tsonga

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Publishable

Script Text

Manghenelo

Manghenelo

Vanghana, Munhu loyi a vuriwaka Yesu, Hi Yena N'wana wa Xikwembu ha ku nene, (Loyi a nga ta hi le ka Xikwembu). A nga hi nyika vutomi lebyi nga heriki?

Ku velekiwa ka Hosi Yesu, mahlori lawa a ma endleke, vutomi bya Yena, ku pfuka ka Yena e kufeni, Marito ya Yena, hinkwaswo leswi swi hi komba leswaku I N'WANA WA XIKWEMBU. Loko u ha yingisile khasete leyi, languta swifaniso e ka buku le yi yo tshwukanyana (pinki). Loko u twa mpfumawulo (beep) u pfula xifaniso lexi landzaka.

Xifaniso 1: Ta ku velekiwa ka Yesu

Xifaniso 1: Ta ku velekiwa ka Yesu

1 Johane 1:1-14; Luka 2:1-11

Languta xifaniso lexi, xi komba tshanga, la ha ku hlayisiwaka kona swifuwo. Xi komba na kambe Xihlangi ni wansati, mhana n'wana (Xihlangi), wa nuna (nuna wa yena)na vanuna va nharhu lava va nga varisi. Hinkwavo va langutile N'wana. Vito ra Yena i Yesu. Un'wana wa nuna u nkhinsamile mahlweni ka Xihlangi Yesu. U swi endlela yini sweswo? I mhaka hi leyi, Yesu i Xihlangi xa mfana xa nkoka lexi xi nga si ku velekiwaka emisaveni. Loko Yesu a nga si velekiwa la ha misaveni, Yena A a ri kona ni Xikwembu e matilweni. Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi Yena (Yesu). Xikwembu i MOYA; U ti kombisile e ka Yesu, Loyi a tswariweke mana wa Yena a hari wa Nhwana (loyi a nga si ku tivaka wa nuna).

Leswi swi kotekile hikwalaho ka Moya lowo kwetsima wa Xikwembu. Moya wolowo wu hanyile e ka Yesu Kriste. Swi vula leswaku Yesu i Xikwembu. Yesu u tile emisaveni ku ta hi nchuncha e swidyohweni swa-hina.

Xifaniso 2: Yesu a hundzula mati ku va Vhinyo

Xifaniso 2: Yesu a hundzula mati ku va Vhinyo

Johane 2:1-11

Loko Yesu a kurile, siku rin'wana a ri nkhubyeni. Vadyondzisiwa va Yena, man'a wa Yena loyi a vuriwaka Maria, a vari na Yena. Maria a a switiva leswaku Yesu i N'wana wa Xikwembu, kutani loko vhinyo (wayini) yi herile, a ya byela Yesu. Kutani Maria aku eka malandza: "Endlani leswi a nga ta mi byela swona."

A ku ri na swikhuwana swa tsevu (6) kwala kusuhi. Yesu a ku ka malandza: "Tatani swikhuwana leswi hi mati." Va cherile swikhuwana swi tala. Yesu aku: "Kanani sweswi mi yisa eka mufambisi wa mkhuvo. Mati lama a ma hundzukile vhinyo leyo nandziha swinene. Vadyondzisiwa va Yena va sungula ku swi vona leswaku U ni matimba la ma kulu la ma ma humaka e ka Xikwembu, kutani va pfumela e ka Yena.

Xifaniso 3: Ta Yesu na Nikodema

Xifaniso 3: Ta Yesu na Nikodema

Yohane 3:1-36

Nikodema a ari hosana, ndhuno ni mudyondzisi e Israel. U swi twile leswaku Yesu wa swi kota ku endla mahlori. A swi tiva leswaku Yesu u huma ka Xikwembu. Siku ri n'wana u tile e ka Yesu ni vusiku ku ta vula vurisana na Yena hi timbaka ta Xikwembu ni mahlori lama Yesu a ma endlaka.

Yesu a ku ka yena: "Ndzi vurisile ndzi ri ka wena, a ku na munhu loyi a nga vonaka Mfumo wa Xikwembu loko a nga tlhelelanga a tswariwa ra vumbirhi." Nikodema a vutisa aku: "Loko munhu a dyuharile, swi nga endlekisa ku yini ku tlhela a tswariwa xana." Yesu a n'wi hlamula a ku: "Loko n'wana a tswariwa hi mana wakwe, u tswariwa miri (nyama), kutani munhu u fanele ku tswariwa hi Moya wa Xikwembu a ta va ni Moya wa vutomi (vutomi bya Moya)."

Swi vula leswo munhu u n'wana ni u n'wana loyi a pfumelaka a yingisa Hosi Yesu (Kriste), u tswariwile na kambe. Vapfumeri lava, va hanya hi la ku nga heriki, hikuva Moya wa Xikwembu U hanya eka vona. Kambe loyi a nga ti ku pfumelaka e ka Yesu, u ta va kule ni vukona bya Xikwembu hi la ku nga heriki na swona va ngeke va nghena e matilweni.

Xifaniso 4: Ndhuna yi nkhinsama mahlweni ka Yesu

Xifaniso 4: Ndhuna yi nkhinsama mahlweni ka Yesu

Yohane 4:46-54

A u ta endla yini loko n'wana wa wena a vabya ngopfu? Enuna loyi la xifanisweni, u fambile mphfuka wo leha ku ya la va Yesu. Ari nuna nkulu wa ndhuna, mulawuri, kambe a kombela Yesu aku "Hosi, rhelela u ta n'wananga anga si fa." Yesu a ku ka Yena: "Famba, n'wana wa wena u ta hanya" Munhu loyi a kholwa leswi Yesu a swi vulaka, kutani a muka.

Loko a ha rhelela a ya kaya, malandza ya yena ma n'wi hlanganisa, Ma n'wi tivisa ma ku: jaha ra wena ri hanyile (horile). Tata wa jaha a swi tiva no swi vona hi ku hatlisa leswaku nkarhi lowu Yesu a nga vula hi wona a ku: "N'wana wa wena u ta hanya" hi wona nkarhi lowu ku hisa ka miri wa yena ku nga yima. Kutani, wa nuna loyi, ni ndyangu wa yena hinkwawo wu pfumela eka Yesu.

Xifaniso 5: Ta muvabyi e vuhlambelweni

Xifaniso 5: Ta muvabyi e vuhlambelweni

Yohane 5:1-47

Emuntini wa Yerusalem a kuri no Vuhlambelo. Vavabyi va kwalano a va tolovele no pfumela leswaku loko mati ma pfindlusiwile, munhu wo ranga loyi a nga ta nghena kona u ta hanyisiwa. Kona kwalaho a ku ni na munhu loyi a vabyile malembe ya makume manharhu-nhungu (38) a tshame kona. Yesu a n'wi vona etlhelweni ra vuhlambelo aku ka yena: "Xana wa swi lava ku hanyisiwa?" Kambe wa nuna a hlambula aku: "Hosi, a ndzi na munhu loyi a ndzi petaka e vuhlambelweni loko mati ma ha ku pfindlusiwa." Kutani Yesu aku: "Pfuka, u teka masangu ya wena u famba!" Kutani hi nomu lo, munhu loyi a hanyisiwa a famba. Van'wana vanhu a va swi tsakelanga leswi va karihela Yesu va ku U hanyisile muvabyi hi siku ra Xikwembu ro hlawuleka siku ra Sabatha. Hi siku leri va-Yuda a va wisa hi rona emintirhweni ya vona ya masiku hinkwawo, va gandzela Xikwembu Wa nuna loyi u sukile a ya byela va-Yuda leswaku: Yesu loyi a n'wi hanyiseke e vuvabyini, kambe va Yuda a va lavanga ku pfumela eka Yesu. Maendlele lama ma ku hanyisa (horisa) ma komba leswaku Yesu u ni timfanelo ni matimba ya Xikwembu yo hanyisa no ponisa siku rin'wana na rin'wana hambi ku ri rona Siku ra Sabata.

Xifaniso 6: Ta Yesu loko a phamela vanhu va Magidi ya ntlhanu (5,000)

Xifaniso 6: Ta Yesu loko a phamela vanhu va Magidi ya ntlhanu (5,000)

Yohane 6:1-15, 6:25-28, 35; Mateo 14:19; Mareka 6:41

Vanhu vo tala va swi twile leswaku Yesu u hanyisa vavabyi, siku rin'wana ntshungu lowu kulu wu sele hi le ndzhaku loko a tlhandlukela e ntshaveni. Endzhakunyana e nhlikanheni, Yesu u vutisile vadyondzisiwa aku: "Xana hinga xava kwihI swinkwa leswaku vanhu va kota ku dya ke?" Mudyondzisiwa wun'we a hlamula a ku: "Ku ni mufana kwala, la nga ni swinkwa swa ntlhanu swa maxalana (barley) ni tinhlampfinyana timbirhi, kambe swi nga ringana mani eka vanhu vo tarisa leswi xana?"

Yesu a lerisa leswaku va tshama hansi. Kutani Yesu a teka swinkwa ni tinhlampfi a nkhensa Xikwembu, a swi phemelela, Loko a swi phemelerile a avela vanhu hinkwavo va dya hilaha va lavaka hikona - va xurha. Hi siku leri landzelaka va tlhela va landzela Yesu laha a yaka kona. Kutani Yena a ku ka vona: "Ndzi tiyisile ndziri ka n'wina, a mi ndzi laveri hi leswi ndzi endlaka mahlori kumbe swilo swa mihlolo, kambe ntsena hi leswi mi dyeke swinkwa mi tata makhwiri ya n'wina."

Na swona a tlhela a ku ka vona: "Mi nga tirheleni swakudya leswi swi onhaka ka, kumbe swi nga riki swa nkarhi, kambe a swi ve swakudya leswi swi tekaka nkarhi wo leha ku nga vutomi lebyi byi nga heriki leswi N'wana waMunhu a nga ta mi nyika swona."

Yesu a ti vula hi Yena hi Xiviri. A ku Xikwembu Tatana xi tsakisiwa hi Yena. Hi kokwalaho Yesu Ako aku:"Hi mina vuswo bya vutomi, l'a taka ka mina a nga ka a nga twi ndlala na siku na rin'we."

Xifaniso 7: Ta Yesu loko afamba e henhla ka mati

Xifaniso 7: Ta Yesu loko afamba e henhla ka mati

Yohane 6:16-21, Mateo 14:22-32

Endzhaku ka loko Yesu a phamerile vanhu swakudya, a va hlongola (a va byela leswaku va famba). Kutani Yesu a tlhandlukela e tshaveni a ri Yexe (hi byakwe) ku ya khongela Xikwembu. Vadyondzisiwa va Yena va nghena e byatsweni ku pelela e ntsungeni wa lwandle. A ku ri nkarhi wa madyambunyana (mpima-vayeni) na swona lwandle ri sungula ku hungu hi bubutsa lerikulu. Yesu a ta ka vona a famba ehenhla ka mati. Va ehleketile leswaku Yesu i xipuku kutani va fikela hi ku chava swinene.

Yesu a ku ka vona: "Hi mina, mi nga chaveni." U nghenile ebyatsweni na vona, kutani hi nomu lo, bubutsa ri yima (hela). Vanghana, leswi na kambe swi kombile va dyondzisiwa na hina leswaku matimba ya Xikwembu ma tirha ha Yesu.

Xifaniso 8: Ta Yesu loko a hanyisa lowo fe mahlo

Xifaniso 8: Ta Yesu loko a hanyisa lowo fe mahlo

Yohane 8:12, 9:1-41

A kuri na munhu u n'wana loyi a nga tswariwa afe mahlo. Kutani va dyondzisiwa va Yena va ehleketa leswaku u tswariwe a nga voni hikwalaho ka swidyoho swa yena ni swa vatswari va yena. Kambe Yesu a va byela leswaku wa nuna loyi u velekiwile a nga voni leswaku va ta vona mintirho ya Xikwembu le yi kombisiwaka e vuton'wini bya yena. Yesu a tshwutela marhi ehansi, a pfuva ndzope hi mari, kutani a tota mahlo ya lowofemahlo.

Yesu a ku ka yena "Famba u ya hlamba e vuhlambyeni bya Siloe." Siloe yi vula leswaku Xirhumiwa. Wa nuna a yingisa Yesu. Kutani a ya a ya hlamba a vuy a ekaya a karhi a vona. Vanghana, Vo tala va hina hi mabofu e ku twisiseni tindlela ta Xikwembu. Yesu u te: "Hi mina ku vonakala ka misava. L'a ndzi landzelaka a nga ka a nga fambi munyameni, kambe u ta va ni ku vonakala ni vutomi.

Xifaniso 9: Ta Yesu loko a pfuxa Lazaro e kufeni

Xifaniso 9: Ta Yesu loko a pfuxa Lazaro e kufeni

Yohane 11:1-46

Wa nuna loyi a vaku i Lazaro a vabya. Vamakwavo va mbirhi, Maria na Marta va rhumela rito eka Yesu vaku:"Hosi, loyi u n'wi rhandzaka wa vabya." Kute loko Yesu a twile leswi aku: "Ku vabya loku a ku yisi ku feni, kambe ku yisa e kudzuniseni ka Xikwembu."

Yesu a rhandza Lazaro ni vamakwavo ha va mbirhi. Kambe Yesu a nga hatlisanga ku ya kona (loko a vitaniwile). Endzhaku ka masiku mambirhi Yesu aku e ka vadyondzisiwa va yena: "Lazaro, u file, hikwalaho ka n'wina ndzi tsakile hikuva a ndzi nga ri kona, leswaku mi pfumela e ka Mina, Kambe a hi yeni ka yena sweswi."

Loko Yesu a fika kona, Lazaro a ri na masiku ya mune esirheni. Vamakwavo a va tshamila va rila va (vaswavile) vavisekile hikuva Yesu anga tangi ku ta hanyisa makwavo. Kambe Yesu a ku: "Makwenu u ta pfuka." Yesu u byerile vanhu leswaku va pfula sirha. Kutani Yesu a huwelela hi rito le ri kulu aku: "Lazaro, humela handle!" Kutani Lazaro a humela handle a tsondzeriwile hi tinguvu ta le masirheni. (ixirawudi)

A nga si pfuxa Lazaro e kufeni, Yesu u te e ka Marta "Hi mina la pfuxaka vafi ekufeni, ni loyi a nyikaka vutomi. Kutani un'wana ni u n'wana loyi a pfumelaka e ka Mina, u ta hanya hi laha ku nga heriki. (hambi loko a file)

Xifaniso 10: Ta Yesu loko afa eXihambanweni

Xifaniso 10: Ta Yesu loko afa eXihambanweni

Yohane 18:1 - 19:42

Yesu u ti kombisile hi mahlori ya Yena leswaku Hi Yena N'wana wa Xikwembu. Kambe varhangeri va va Yuda a va ri ni mona (mavondzo). Va boha kungu ro dlaya Yesu. Yesu a byela vadyondzisiwa va Yena leswaku u fanele ku fa, a fela swidyoho swa vanhu hinkwavo. Hi yona ndlela ntsena leyi Yesu a nga tisaka vavanuna vavasati ni vana e ka Xikwembu.

Yudas, un'wana wa vadyondzisiwa va Yesu, u xengile Yesu, a n'wi xavisa e ka va Yuda hi mali yo ringana makume-nharhu wa ti silivere (30 wa ma cheleni). Va tile va ta khoma Yesu.

Petro ni van'wana va dyondzisiwa va tele hi ku chava kutani va baleka. Tindhuna ta va Yuda va teka Yesu va n'wi yisa e hubyeni, kambe a va nga ri na vumbhoni byo komba xidyoho lexi Yesu a nga xi endla, Kambe va huwelela va ku "A vambiwe, a vambiwe." Kutani ndzhaku va tisa Yesu emahlweni ka vanhu. Na vona va huwelela xikan'we vaku: "N'wi suse, n'wi-suse U n'wi vamba!"

Kutani va vambile N'wana wo hetiseka wa Xikwembu. Swigevengo swimbirhi swi vambiwile na Yesu. Vona a va biwela swidyoho swa vona, kambe Yesu loyi anga ri na nandzu, u file, a va mhamba ya swidyoho swa hina vanhu hinkwerhu, xikan'we mina na wena. Yesu imhamba ntsena leyi amukeriwaka hi Xikwembu ku tlhavela swidyoho swa hina.

Xifaniso 11: Maria na Yesu e Sirheni

Xifaniso 11: Maria na Yesu e Sirheni

Yohane 19:38 - 20:18; Mateo 27:60

U n'wana wa valandzeri (va dyondzisiwa) va Yesu a vuriwaka Yosefa, u komberile ntsumbu wa Yesu. U nyikiwile wona kutani a ya lata ntsumbu wa Yesu e sirheni rintshwa le ri Yosefa a ti lulamisele rona. Yosefa a pfala hi ribye rikulu e non'wini wa sirha leri. Hi siku ra vu nharhu Maria Magdala a pfukela sirheni. Ribye a ri susiwile e non'wini wa sirha. Maria a sungula ku rila ngopfu, a korhamela hansi a hlometela e sirheni. Miri wa Yesu a wu nga ri kona. Tintsumi ti mbirhi le ti ambaleke swo basa a ti tshamile la ha Yesu ari kona. Kute loko Maria a hundzuluka a vona wa nuna a yimile kwalano, kambe a nga swi voni leswaku i Yesu. Yesu a vutisa Maria a ku "Wansati, u rilela yini? U lava mani xana?"

Maria a ehleketa leswaku I murimi wa ntanga, a ku loko u susile miri wa Yesu, ndzi byele lomu u wu vekeke kona. Kutani Yesu a ku ka yena: "Maria!" Hi ku hatlisa Maria aswi vona leswaku i Yesu. Wa (Yesu) hanya. A ku ka yena: "Famba ka vamakwerhu u ya va byela leswaku ndzi tlandlukela ka Tatana anga Tata wa n'wina, nika Xikwembu xa mina Xi nga Xikwembu xa n'wina." Loko a ku VAMAKWE RHU Yesu a vula vadyondzisiwa va Yena. Sirha a ri swi kotanga ku hlayisa N'wana wa Xikwembu le Xi Xi hanyaka.

Xifaniso 12: Yesu loko a ti komba ka vadyondzisiwa va Yena

Xifaniso 12: Yesu loko a ti komba ka vadyondzisiwa va Yena

Yohane 21:1-19

Yesu a nga si tlhelela e tilweni, U endlile mahlori ma n'wana. Ku te siku rin'wana nimadyambu (vusiku) vadyondzisiwa va Yesu va suka va nghena byatsweni ku ya phasa tinhlampfi, kambe a va khomangi nchumu. Loko ri sungula ku xa, Munhua a yimile eribuweni ra lwandle, a ku ka vona: Hoxelani rikoka hi tlhelo ra xinene ra byatso, mi ta phasa. Hi loko va ri hoxa, va khomile tinhlampfi to tala ngopfu va tsandzeka no tirhwala.

Vadyondzisiwa va swi vona xikan'we leswaku wa nuna loyi a va vulavula naye i Yesu. Va kokile rikoka ra vona va tisa tinhlampfi ta vona eribuweni. Yesu Ase A lulamisile swakudya swa vona. Loko va fihlurile (dyile), U vulavurile na vona. Xikarhi ka vona a ku ri na Petro. Petro ni vadyondzisiwa va n'wana a a balekile loko va khoma Yesu, a tlhela a kaneta Yesu a ku a nga N'wi tivi e ka Yesu. Yesu kutani a ku ka Petro: "Ndzi landze." U byele Petro ku ya dyondzisa vanhu va Xikwembu (va a velana Mahungu la Manene ya Yesu Kriste) u va hlayisa. Vanghana, Xikwembu Xi lava hinkwavo vanhu va twa hi Yesu ni mahlori la ma a ma endleke leswaku va ta pfumela leswaku i N'wana wa Xikwembu. N'wi landzele u ta kuma vutomi lebyi nga heriki.

Manghenelo

Manghenelo

Vanghana, Yesu i MUPONISI LONKULU (Loyi a hi ponisaka). U hi ponisa eka vubihi nile swidyohweni, U hi ponisela vutomi lebyi nga heriki. Yingisela tidyondzo hinkwato ta Yesu kutani u languta xifaniso lexi xi landzelaka loko utwa mpfumawulo.

Xifaniso 13: Yesu U dyondzisa vadyondzisiwa va mbirhi

Xifaniso 13: Yesu U dyondzisa vadyondzisiwa va mbirhi

Luka 24:13-35

VaYuda vo tala a va langutele leswaku Yesu u ta va ponisa eka vavengiwa va vona, tihosana (tindhuna) ta va Roma. Kambe a hi swona sweswo swi nga endla leswaku Yesu a ta laha misaveni. Endzhaku ka swona vaYuda lava va komberile tihosana ta va Roma ku dlaya (vamba) Yesu. Tihosana ti dlayile Yesu hi ku n'wi gongondzela va n'wi vamba exihambanweni la a nga fa kona. Kute siku ri n'wana endzhaku ka loko a file a tlhele a pfuka, vandyondzisiwa va mbirhi a vari karhi va famba va ya emakaya. Hi ku hatlisa, Yesu hi Xiviri a ti vonakarisa e ka vona. A va ehleketa leswaku imuendzi la tikweni, kutani va n'wi byela hinkwaswo leswi swi nga endleka. Kutani Yesu a va byela hinkwaswo leswi Muxe ni va Profeta (vadyondzisi) hinkwavo va Xikwembu va nga swi vula hi Yena (Yesu) e Matsalweni (Bibele) malembe yo tala la ma nga hundza. VaProfeta va te Yena (Yesu), uta xanisiwa atlhela a fa. Va tlhela vaku, Yena u ta tlhela a pfuka kutani u ta tshama evokweni ra Xinene ra Tata wa Yena. U ta fuma hi la ku nga heriki e ka Mfumo wa Xikwembu. Nimadyambu (vusikuja) bya siku rero u tshamile swin'we ni vadyondzisiwa va yena va mbirhi a lelana na vona.

Ka ku loko a ritafuleni na vona, a teka xinkwa, a khensa, a phema a va nyika, ka va loko mahlo ya vona ma pfuleka va hanyanya, kutani va n'wi tiva, va n'wi vona leswaku i Yesu, kambe a va tlhakela (nyamalala). Va yile e Yerusalem va ya byela vadyondzisiwa va n'wana leswaku va vonile Yesu, u kona wa hanya. A hi yingiseni leswi Yesu hi Yexe a hi dyondzisaka swona eka Matsalwa.

Xifaniso 14: Ta N'wana (wa vusopfa) exikarhi ka tinguluve

Xifaniso 14: Ta N'wana (wa vusopfa) exikarhi ka tinguluve

Luke 15:11-19

Yesu a va byela xifaniso hi xitori xa wa nuna loyi ari na vana vambirhi va xinuna. Loyi wa ndzisana a ku ka tata wa yena: "Tatana ndzi a vele xuma lexi xi nga xa mina." Kutani tata wa vona a va avela rifuwo le ri yani.

Ndzisana loyi, a teka xuma xa yena a famba a rhurhela tikweni ra le kule. U hangalasile xuma xa yena hi vusopfa (vutomi byo ka byi nga nyawuli). Kutani eka tiko rero ku wile ndlala yi kulu. Kutani loyi (wandzisana) a sungula ku pfumala hikuva a nga hari na nchumu. Kutani a suka a ya tirhela wa nuna loyi a n'wi rhumeke ku ya risa no phamela tinguluve ta yena. Kutani a khoma hi ndlala swinene, a kondza a navela kudya swakudya swa tinguluve. Hi loko a sungula ku ti ehleketa aku: Malandza layo tala ma kona eka tatana, la ma dyaka ma xurha, kasi mina haleno ndza fa hi ndlala.

A ti byela a ku: "Ndzi ta pfuka, ndzi ya ka tatana ndzi ta fika ndzi ku Tatana, ndzi dyohele Tilo na Wena, a swa ha ndzi faneri ku vuriwa n'wana wa wena. Ndzi endle ku fana ni n'wana ni u n'wana wa malandza ya wena." Kutani a pfuka, a ya ka tata wa yena.

Xifaniso 15: N'wana wa vusopfa (wo lahleka) u vuya kaya

Xifaniso 15: N'wana wa vusopfa (wo lahleka) u vuya kaya

Luka 15:20-32

Kaku loko n'wana loyi a hari kule, tata wa yena a n'wi vona. Tatana a tsutsuma ku hlangana ni n'wana wa yena, a wela nhan'wini ya yena a n'wi ntswontswa. A ku ka malandza ya yena (tatana). Hatlisani mi tisa nguvu le yo saseka ngopfu mi n'wi ambexa mi lulamisa (sweka) swa kudya swa ku nandziha.

A tlhela a ku "A hitlhaveni, hi dya, hi tsaka hikuva n'wana wa mina loyi a a file, kambe sweswi wa hanya, a a lahlekile kambe sweswi u kumiwile." Kutani va sungula va tsaka. Vanghana, Yesu u hi byerile leswaku Xikwembu lexi Xi nga hi endla (vumba) Xi fana ni tatana loyi. Hinkwavo vanhu va fana ni n'wana loyi va dyohile. Kambe Xikwembu Xi ha hi rhandza. Xi navela leswaku hi tlhelela e ka Xona. Xi lava ku hi rivalela. Xi rhumerile Yesu ku ta lava no ponisa la va va sukeke eka Xikwembu. Vanhu lava va sukeke e ka Xikwembu, va lahlekile, kambe Yesu hi Yena ndlela ntsena leyi vanhu va nga tlhelelaka ha yona eka Xikwembu Tatana.

Xifaniso 16: Ta nuna wa mufuwi

Xifaniso 16: Ta nuna wa mufuwi

Luke 12:13-21

Hosi Yesu u byerile na kambe ntshungu xifaniso (xitori) xa mufuwi loyi a ri ni masimu ya mavele yo tala. Kutani a anakanya ku a ka switlati leswi kulu laha a nga ta veka kona mavele ya yena a ti byela leswaku: "Munhu wo kateka, u ni swilo hinkwaswo leswo tala, wisa, u dya, u nwa u tsaka."

Kambe Xikwembu Xiku: "Wee, xihunguki! Hi vusiku byebyi u ta fa. Kutani leswi u swi hlengeleteke swi ta va swa mani xana?" Vanghana! Hosi Yesu u te: "Swi tava tano ni ka loyi a ti hlengeletelaka xuma, a nga fuweri Xikwembu." Leswi swi vula leswo - ti vonele eka vuxaka bya wena ni ku tshemba ka wena eka Xikwembu.

Xifaniso 17: Ta xisiwana/mukomberi ni Mufumi

Xifaniso 17: Ta xisiwana/mukomberi ni Mufumi

Luke 16:19-31

Yesu a tlhela a va byela hi mufuwi loyi a ri ni swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka. A nga ri na mhaka ni xisiwana exi xi a tshameke nyangweni. Kutani xisiwana lexi xifa xi ya e tilweni. Kutani xi tshamile evokweni ra xinene ra Abraham. (Abraham i kokwana xiduwe wa ma Yuda hinkwavo.) Loko mufumi afa, u yile endzaweni yi n'wana yo chavisa ngopfu la ha ku pfurhaka langavi ra ndzilo ni ku xaniseka lokukulu la ku vuriwaka tiheleni xivandleni xa vafi. Mufumi u huwelerile eka Abraham aku ndzi kombela u rhuma xisiwana lexi xi ta ndzi nyika swimatana, kambe Abraham aku: "E xikarhi ka n'wina na hina ku ni riwa lerikulu leri ahlameke. La va va lavaka kusuka laha va ya kwahalano ka n'wina vatsandzeka, na vona la va kwaleho, ku ta haleno va tsandzeka."

Vanghana! Etiheleni a ku na ku tsaka kumbe ndlela ya ku baleka. La va va yaka kona, va ta xaniseka hi la ku nga heriki. Hambi u fumile kumbe xisiwana, hifanele ku landzelela tindlela ta vutomi bya Xikwembu, loko hi lava ku ya tilweni loko hi file. Kutani, pfumela eka Hosi Yesu Kriste (sweswi) u ta ponisiwa u nge ngheni e tiheleni endzaku ka rifu.

Xifaniso 18: Ta nakulobye/munghana enyangweni

Xifaniso 18: Ta nakulobye/munghana enyangweni

Luka 11:5-13

Munhu u n'wana usukile a ya ka nakulobye/munghana exikarhi ka vusiku a fika aku: "Nakulorhi ndzi lombe swinkwa swi nharhu hikuva munghana wa mina la nge rendzweni ufikile kwala ka mina kambe ndzi pfumala swa kudya swa ku n'wi nyika."

Kambe munghana loyi wa yena a se a etlele ni vana va yena. A nga swi lavanga eku pfuka, kambe wa nuna loyi enyangweni a nga karhalangi ku kombela a sindzisa leswaku a pfuke a n'wi nyika, kutani munghana wa yena a kondza a pfuka a n'wi nyika leswi a swi lavaka.

Yesu ute: "Kombelani, mita nyikiwa, lavani mi ta swi kuma, gongondzani mi ta pfuleriwa. Hikuva un'wana ni un'wana l'a kombelaka u ta nyikiwa l'a lavaka u ta swi kuma, l'a gongondzaka u ta pfuleriwa." Yesu a tlhela a ku a hi fanelanga ku xavelela e ka Xikwembu. I tata wa hina lo nene. U lava ku hi nyika Moya wa Yena lowo kwetsima A hi nyika hinkwaswo leswi hiswi lavaka leswi hi swi rhandzaka. Leswi hi faneleke ku swi endla, i ku tshamela ku kombela ka Yena hi xikhongelo ku hi pfuna ku yingisa Rito ra Yena ni ku n'wi tshemba.

Xifaniso 19: Ta vanuna va MBIRHI ENDLWINI YA XIKWEMBU

Xifaniso 19: Ta vanuna va MBIRHI ENDLWINI YA XIKWEMBU

Luka 18:9-14

Xikwembu xa yingisa munhu loyi a taka ka Yena hi xikhongelo? Eka xifaniso lexi hi vona va vanuna va mbirhi lava khongelaka e ndlwini ya Xikwembu u n'wana a ri mufarisi, naswona a ti kukumuxa swinene. Yena a khongela hi yena n'winyi aku: "Xikwembu ndza ku khensa hikuva a ndzi fani na vanhu va n'wana la va va nga makhamba, swidyohi, vaoswi kumbe ku kota na yena muluvisi loyi."

Xikwembu a xi tsakelanga wa nuna loyi ni xikhongelo xa yena. Loyi u n'wana ari muluvisi wo ka a nga tshembeka nga. A yiva timali ta vanhu. A swi tiva leswaku anga tsakisi Xikwembu. A ti ba xifuva a chava no tla kusa mahlo hi tingana. A khongela ka Xikwembu a ku: "Xikwembu ndzi twele vusiwana mina ndzi nga mudyohi." Yesu Uri Xikwembu xi twile xikhongelo xa nuna loyi. Xi n'wi rivalela.

Vanghana! Xikwembu a xi rhandzi va matikukumuxi kambe Xitsakela la va va titsongahatake e timbilwini ta vona.

Xifaniso 20: Wa nuna u byala mbewu ya yena

Xifaniso 20: Wa nuna u byala mbewu ya yena

Luka 8:4-9

Siku rin'wana Yesu u dyondzisile vanhu vo tala. A ku: "Muhaxi u humile a ya haxa mbewu. Mbewu yi n'wana yi wele e ndleleni, tinyenyana ti ta ti ta yidya. Yin'wana mbewu yi wela emaribyeni, kutani loko yi milo, swimila swi vuna hi ku pfumala ndzhongho. Timbewu tin'wana ti wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa yi mila swin'we na tona, yi ti kamanyeta ti fa.

Kambe tin'wana ti wela emisaveni leyi nene. Loko timirile, ti chela ka dzana, tichela ngopfu, ntshovelo wu tlula ka dzana leswi nga byariwa."
Yesu a ku ka vanhu "Loyi a nga nindleve ta ku twa a a yingise a a twisise." Endzhaku ka sweswo vadyondzisiwa va Yena va n'wi vutisa vaku xifaniso lexi xi vula yini kumbe xitori lexi.

Xifaniso 21: Mbewu yi mila, yi kula

Xifaniso 21: Mbewu yi mila, yi kula

Luka 8:9-15

Yesu a hlamusela xifaniso hindlela leyi. "Mbewu i Rito ra Xikwembu. Leyi yi nga endleleni i vanhu lava va ri twaka, kambe nala ata a teka Rito, hikuva a nga swilavi leswaku vanhu va pfumela va ta ponisiwa eswidyohweni swa vona. Leyi yi nga emaribyeni, i vanhu la va va ri twaka (Rito) va pfumela e swa xinkarhinyana kambe hi minkarhi ya miringo va wa. Leyi ya le mitweni, hi vanhu lava va kamanye tiwaka himiringo ni swivilelo, rifuwo, va nga veki mihandzu le yi hanyaka/vupfaka.

La va va le misaveni le yi nene, va amukela Rito va veka mihandzu le minene hi ku tiyisela. Vanghana, wena u ta ri twisa ku yini ni ku u ta ri amukerisa ku yini e Rito ra Xikwembu? A wu nga ri yingisi u lahleka? Kumbe uta pfumela e ka Rito ra Xikwembu, u ri yingisa u ta tsakisa Xikwembu? Kutani u ta va u fana ni mbewu leyi weleke emisaveni le mi nene.

Xifaniso 22: Ta ku pfuna eka munhu wo vaviseka (Musamaria wa musa)

Xifaniso 22: Ta ku pfuna eka munhu wo vaviseka (Musamaria wa musa)

Luka 10:25-37

Hi nga swi tivisa ku yini leswaku hi tsakisa Xikwembu hi vutomi bya hina bya masiku hinkwavo? Rito ra Xikwembu (Bibele). Ri hi byela no hi dyondzisa leswaku hi fanele ku rhandza Xikwembu ni ku rhandza hinkwavo vanhu. Kambe i va mani lava hi faneleke ku rhandza vona?

Kutani Yesu a va byela xitori xa wa nuna loyi a nga famba rendzo ro leha ra ndlela ya xivundza. Siku ri n'wana a wela xikarhi ka makhamba, va n'wi tekela hinkwaswo va n'wi khevenga va n'wi siya ari kusuhi no fa. Kutani ku hundzile vavanuna va mbirhi va nawu. Wo sungula loko a vona munhu wo va viseka, a papalata a hundza, wa vumbirhi na yena a endlisa sweswo, a va swi lavanga ku n'wi pfuna. Kutani u n'wana wa rixaka rin'wana wa muendzi, a fika, a n'wi twela vusiwana. A n'wi pfuna, a n'wi chela hi mafurha etimbangeni a n'wi bohelela, a n'wi khandziyisa embhongolweni ya yena a n'wi yisa endlwini ya vaendzi ehotela leswaku va n'wi pfuna.

Yesu a ku loko hi rhandza Xikwembu, hi fanele na hi na hi komba rirhandzu ro tano hi ku pfuna lava va pfumalaka ku pfuniwa. Munhu u n'wana na u n'wana.

Xifaniso 23: Ta N'wini wa Yindlu loko a vuya kaya

Xifaniso 23: Ta N'wini wa Yindlu loko a vuya kaya

Luka 12:35-48

Ma ha tsundzuka leswaku loko Yesu a ta va a file u tlhele a pfuka na kambe e sirheni? Vadyondzisiwa va n'wi vonile loko a nga si tlhelela e tilweni. Yesu u va byerile leswaku U ta tlhela a vuya na kambe. A ku ka vona la va hinkwavo vapfumelaka eka Yena, va fanele ku fana ni malandza la ma ma rindzeleke ku vuya ka n'wini hi le nkhubyeni wa vukati. Yesu a ku "Ku katekile malandza lawa n'wini wa wona a nga ta ma kuma ma hitekile siku a vuyaka ..."

Vanghana, a hi swi tivi leswaku Yesu u ta vuya rini. Hi fanele hi N'wi tirhela, hi hiteka hi langutela ku vuya ka Yena hi n'wi amukela loko a fika. U ta endla nkarhi wa kona ku va nkarhi wa ntsako no tsakisisa lo ku kulu.

Kambe ka lava va nga pfumeriki, la va va nga pfumeriki e ka Yesu, ku ta va nkarhi wa nhlomulo lowu kulu. Yesu a ku lava a va hlayisa, valanguteri va malandza ya mina, na vona va fanele ku hiteka, va hitekela ku vuya ka Yena. Loko vafambisa swa miti ya vona kahle, va hlayisa malandza Yakwe, va ta kuma hakelo yi kulukumba. Kambe loko va ba vatirhi va vona, va nwa va dakwa (pyopyiwa) ku biwa ka vona ku ta vava ngopfu, phaniximende ya kona yi ta tika

Xifaniso 24: Ta wa nuna e xihlahleni

Xifaniso 24: Ta wa nuna e xihlahleni

Luka 19:1-10

Yesu U ponisa mani na mani lo yi a nga ni swidyoho. Yingisa laha: Zakeu a ri nuna wo fuma wa muluvisi, na swona a nga tshembekanga, a yiva timali e vanhwini. A navela ku vona Yesu, kambe a komile ngofu kasi Yesu a rhendzele hi ntshungu lowu kulu ngopfu. Kutani Zakeya a khandiya murhi. Loko Yesu a ta hundza kwalano, U langutile e henhla a ku: "Zakiya, hatlisa u xika, hikuva ndzi fanele ku ya tshama emutini wa wena namuntlha." Vanhu va hlamarile ngopfu. Zakeya a ku nga ri munhu nene. Kambe Zakeya u xikile a ta amukela Yesu hi ku tsaka lo ku kulu. A byela Yesu a ku u ta hundzuka e tindleleni ta kwe to biha ni mintirho ya vudyoho ya yena. U ta tlherisela hinkwaswo leswi a swi yiveke.

Kutani Yesu a ku ka yena: "Namuntlha ku ponisiwa ku nghenile e mutini lowu." Vanghana, Yesu U tile ku ta lava no ponisa lava va lahlekeke endlelleni yo Xikwembu. Tsundzuka loko na wena u navela ku sukela swidyoho, u cinca etindleleni ta wena to biha, ta ni hi Zakeya, U nga lulamisa ni Xikwembu hi ku pfumela ni ku yingisa Yesu Kriste.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach