7. Kenge, tegherere ndani pare Mbapira 7 Jesusi ne fumu no mushuturi

7. Kenge, tegherere ndani pare Mbapira 7 Jesusi ne fumu no mushuturi

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Thimbukushu

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Translation

Script Text

Mwingeneno

Mwingeneno

Munu yu hatire Jesusi ne yoshemwa yoyu gha tumine Nyambi, no aye ne kutapa moyo ghororuheya kwawanu ndi? Mushamurukero waJesusi, yitetukitho yi gha tendire, yipara yendi, muvumbukero wendi mwawafu noman̂ando ghendi kunegha eshi, yoshemwa Nyambi ghamutumine. Oku we pakutegherera, kenge kuthiperende mumbapira dhothina ghukihu. Ghopa sho yuve mughuma, gho pirure kuthiperende thimweya. (Mughuma)

Thiperende 1 Mushamurukero waJesusi

Thiperende 1 Mushamurukero waJesusi

Johanesi 1:1-14; Lukasi 2:1-11

Kenge kuthiperende. Kuna kuneghedha kambututu kokapya na mbuyama nyina kambututu namuka fumu wendi. Harume hahatu hadithi. Wahe kuna kukenga kuka mbututu. Dina dyendi ne Jesusi. Murume ghumwe ghana to ngamena kughutho wa Jesusi. Pashanye gha yitenderire? Nothitambo eshi, Jesusi kambututu komudyo ghoka hapira kwereka rumwe. Kughutho ghokumushamuruka Jesusi, gha karire kare na Nyambi mudyango edi ha to ya eshi diwiru. Yinu yoyihe ya pwire kuvareka kwa Nyambi. Nyambi ne mupepo, ene gha kuneyire thinda mwa Jesusi, oyu gha shamurukire oku nyina mbadi ghakukundama rumwe nakatughuru. Mupepo waNyambi wa tendire yikumemo. Mupepo ghogho ghofotji wa parire mwa Jesusi Kristusi. Yoyihe yi kutongora eshi oyu Jesusi ne Nyambi. Jesusi ne mudiwiru gha tundire, gheyire mu kuna tu shutura kudiharwero nokuhonyi nokutuneghedha eshi, ngepi sho tu kone kukara hana Nyambi. (Mughuma)

Thiperende 2 Jesusi ghathitununine meyu ku vinyu

Thiperende 2 Jesusi ghathitununine meyu ku vinyu

Johanesi 2:1-11

Apa gha kurire Jesusi, naye gha yendire kumukandi. Hakathishongero wendi nanyina Mariya, ha yendire nendi. Mariya gha yi dimukire eshi Jesusi ne kwa Nyambi gha tunda, ene apa gha pwire vinyu, gha yi mu tongwerire. No gha ghambire kwawa rughani eshi, “Mu tende kehe yino sho gha mu tongwere.” Twa karire tundimbe tomeyu kwoko nokofotji popepi. Jesusi gha tongwerire murughani eshi, “Pake meyu mutundimbe ghu tu yarithe.” Gho ha yi tendire.No gha ghambire eshi, “Punde ghu tware kwa muyendithi mukandi.” Meyu gha thitunukire vinyu ghomuwa! Hakathishongero po ha tangerire kumona eshi gha kara no ngcamu dhodhikuru dhokushwagha kwa Nyambi no hamutawire. (Mughuma)

Thiperende 3 Jesusi ghana kughamba na Nikodemusi

Thiperende 3 Jesusi ghana kughamba na Nikodemusi

Johanesi 3:1-36)

Ghuthiku ghumweya murume ghodina dyo Nikodemusi gheyire kwaJesusi no kuna ghamba kuyitetukitho eyi ghatendire, ndani noyo kwaNyambi. Nikodemusi gha karire muraghuri ghomukadikuto no muhongi mu Isragheri. Nga yuvanga eshi Jesusi kukona kutenda yitetukitho. Gha dimukire eshi Jesusi kwa Nyambi gha tunda. Jesusi gha mu tongwerire eshi, “Ghushemwa na kukutongwera, noyofotji temba mbo gha ka mona ghufumu waNyambi shimengwa kumushamuruka paruwadi.” Nikodemusi ghepurire eshi, “Ngepidi ghokumushamuruka munu ngeshi aye ne gha kurupara?” Jesusi gha mu huthire eshi, “Kambututu ngeshi ghana kashamuruka nyokwako, yipara ya kone yopa nyama. Kemo karo munu ghapwe kushamuruka pamupepo waNyambi podiyo eshi ghakare noyipara yopa mupepo.” Eyi gha tambire Jesusi ne eshi, mushamurukero ghopaghunu ne mbadi wakumenena mo. Munu gha nyanda kumushamuruka karo muyirughana ya Nyambi mwamupepo ghokupongoka. Mupepo ghokupongoka kuneghedha hanu maharwero ghawo nokuwaghamwena kushwagha kuyipara yawo yo kare kare no kumbango dha Shatani. Kemo mbo ha dimuka eshi Jesusi ne kukomonona keheyu ghokutawa mumwendi. No ha tange kupara mukuhafitha Nyambi. Ha kare hanu hohapya no ha kare muyipara yoyipya yodiko dyaNyambi. Ha tawi kupara kuroruheya, yoyishi mupepo wa Nyambi mumwawo wa kara. Ene keheyu ghokudhira kutawa mwa Jesusi, mbo ghana yongara, mbadi mbo hen ngena mudiwiru. (Mughuma)

Thiperende 4 Muraghuri ghana kutongamena kughutho wa Jesusi

Thiperende 4 Muraghuri ghana kutongamena kughutho wa Jesusi

Johanesi 4:46-54

Ngo ngepi watendire, ngo pa gha karire mwanoye tjitju thikuma? Katughuru yu ghuna kumona pathiperende, gha yendire gha kawane Jesusi. Gha karire muraghuri ghodikuto. Mwanendi gha shanine kufa. Ha kumbera kwaJesusi eshi, “Muka dikuto, wiye kundhugho dhange kughutho ghokufa mwanange.” Jesusi gha huthire eshi, “Yende. Mwanoye ghana kwiruka.’’ Murumeyu gha tawire man̂ando ghaJesusi no gha hukire kudighumbo. Oku shime ha yendi mundhira dhendi, mupikendi gha mu tjingawerire nokumu wana nombudhi eshi mwanendi ne muyumi. Tjitju dhina mu shwagha popaya ghana ghamba Jesusi eshi, “Mwanoye n̂anyi gha pare.” Podiyo, katughuru yu nodighumbo dyendi dyodihe ha tawire mwa Jesusi. (Mughuma)

Thiperende 5 Murume ghokukorwa kudiviya

Thiperende 5 Murume ghokukorwa kudiviya

Johanesi 5:1-47

Mumbara dha Jerusalema dya karire mo diviya. Hanu ha tawire muruvedhe ruya eshi keheyu sho ghatange kungena mudiviya ghoku meyu pakukupingana, n̂anyi gheruke. Murume ghumweya gha korwire myaka makumi mahatu nokwoko nodhihatu (38). Jesusi gha mu monine kumbadi dho diviya no gha mwipurire eshi, “Ghuna shana kwiruka ndi?” Murume gha huthire eshi, “Na piri muguva gho kunighamwena ghokunitwara mudiviya ngeshi meyu kuna kukupingana.” Jesusi gha ghambire eshi, “Wimane! Shimbe thirongo thoye no kayende.” Popo vene murume gherukire. Hanu hamweya ha patire na Jesusi eshi gha nerukitha murume yu muSabata, diyuwa dya Nyambi dyokupongoka. Edi ne diyuwa dya wa Juda dyokuturumutha endi kukarera Nyambi. Ghothi-thitenda thomerukithero, ya neghedhire eshi, Jesusi ne ghakara no ngcamu dha Nyambi mukwirukitha mukehedino diyuwa, ngambi mudiyuwa dyo Sabata. Apa ha monine haJuda murume yu oku ghana shimbi thirongo thendi, ha mu ningire eshi, “Dyarero ne Sabata! Mbadi ha yi fundhwera eshi munu gha shimbe thirongo mudiyuwa dyo Sabata.” Ghopa ha dimukire eshi napo Jesusi ghana mwirukitha, gho ha tangire kumupetha. (Mughuma)

Thiperende 6 Jesusi ghana kwikutitha hanu mayovi kwoko (5000)

Thiperende 6 Jesusi ghana kwikutitha hanu mayovi kwoko (5000)

Johanesi 6:1-15, 25-28, 35; Mateghusi 14:13-20; Markusi 6:30-44

Hanu hohengi ha yuvire eshi Jesusi ne kukona kwirukitha, ndani diyuwa dimweya hanu hohengi ha mu kuthire kudyango dyomangumbwaghara. Munyima Jesusi ghepurire hakathishangero wendi eshi, “Kupi sho tu ghure ghuroto ha dye wa hanu?” Ghofotji ghopa wa kathishongero gha huthire eshi, “Po gha di mungaghu gha di no maghuroto kwoko no tuthi tuwadi, ene mbadi sho yi rikanye yoyishi haguva ne hengi.” Jesusi gha rawerire hanu eshi ha hungumane. Gha shimbire maghuroto nothi no gha tapire matumero kwa Nyambi. Gha yondorire ghuroto no thi, gho gha taperire haguva, ha dire thika di ha yi shanine. Harikanyine wahe. Diyuwa dyokurandako mbunga dha mu kuthire shime karo Jeusi. No gha ghambire ku kwawo eshi, “Ghushemwa na kumutongwera, yame muna kushana, mbadi muna kunishanena eshi pamurandu mwa monine yitetukitho ene pamurandu eshi mwekutire ghuroto. Mbadi mwa kona kurughanena yidya yokupwa, ene mu rughanene yidya yomoyo ghororuheya, oyi gha kumupa mwana munu.” Jesusi gha ghambire yokukwendi thinda. No karo gha ghambire eshi, “Yame ghuroto ghomoyo. Keheyu ghokwiya kukwange mbadi mbo gha fa ndhara, no yu gho kutawa mumwange mbadi mbo gha fa dinota.” (Mughuma)

Thiperende 7 Jesusi ghana kuyenda pameyu

Thiperende 7 Jesusi ghana kuyenda pameyu

Mateghusi 14: 22-32, Johanesi 6:16-21

Pakumana kwikutitha hanu, gha wa ningire eshi haka yende. Gha ningire haka thishongero wendi eshi, ha dhine muwato ha mu tjinaghanithe kuthambo diya. Aye, gha yendire kudirundu gha ka raperere kwaNyambi. Parunguro, gha karire pithendi kuya. Apa wa karire wato kayenda nondundu, kwa karire dingundunga nomangumbi gha tangire kukupumura muwato. Pamurughura, Jesusi gheyire kukwawo ghuyenda pa meyu. Ha kathishongero wendi hamu monine ghana kuyenda pameyu, gho hatetukire. Ha ningire eshi, “Gho thine Thirumba!” No ha yapire thikuma hatangire kukugherera. Jesusi gha wa ningire eshi, “Mwa yapa! Yame, Jesusi.” Gha dhinine muwato nawo, popo dingundunga dyakuturire. Eyi yaneghedhire kwa wakathishongero wendi eshi, ngcamu dhaNyambi dharughanine mwa Jesusi. (Mughuma)

Thiperende 8 Jesusi ghana kwirukitha murume ghomukunga

Thiperende 8 Jesusi ghana kwirukitha murume ghomukunga

Johanesi 9:1-41, 8:12, 1 Johanesi 1:7

Gha karire murume ghomukunga kutunda kumushamurukero wendi. Ha kathishongero waJesusi he purire eshi, “Muhongi, pashanye ha mu shamurukera yu katughuru ghukunga? Yodiye ghaharura endi hakuru wendi?” Ene Jesusi gha wa huthire eshi, “Mbadi eshi ngwa maharwero ghendi endi maharwero gha nyina na wihe. Oyu katughuru hamu shamurukera mughukunga podiyo eshi hakumonenepo yirughana ya Nyambi muyipara yendi.” Gha thiperire mate pamuve nogha ghuyowire. Gha shimbire muve noghakunyine pameho gha mukunga. Jesusi gha ningire eshi, “Yende, ka kuyoghe muSiloghami.” Siloghami kuninga eshi, “Kutuma.” Na murume yu gha yendire, gha ka kuyoghe no gha kahukire kuna kumona. Thingi thetu twa kunga mu kutjwathana Nyambi mayira ghendi. Ene Jesusi gha ghambire eshi, “Yame munyenge ghokaye. Keheyu ghokunikuthame mbadi mbo gha yenda mumakokore, ene mbo ghana wana munyenge ghomoyo.” (Mughuma)

Thiperende 9 Jesusi ghana kutumuna Lasarusi mukufa

Thiperende 9 Jesusi ghana kutumuna Lasarusi mukufa

Johanesi 11:1-46

Pakarire murume ghodina dyo Lasarusi oyu gha korwire thikuma.Naye nawaminendi, Mariya na Marita ha karire hayendha Jesusi. Ha Mariya na Marita ha tumine mbudhi kwa Jesusi eshi, “Fumu, oyu wahaka ne tjitju.” Apa gha yiyuvire Jesusi gha ghambire eshi, “Tjitju dhi mbadi dhakuhurera kuyifa. Mbadi kemo, eyine mudifumanekero dyo kwaNyambi podiyo eshi, mwana Nyambi hamu fumanekere po kupitera mumwayo.” Jesusi gha hakire Lasarusi no haminendi hawadi hohakamadi. Ene Jesusi mbadi gha yendire popo vene. Kate papitire mayuwa mawadi, gha ningire kwawa kathishongero wendi eshi, “Lasarusi ne gha na fu, ene pamuranduwenu yinani shambereritha yoyishi mbadi na karire po, podiyo eshi mukatawe. Mu tuyende keho kukwendi.” Apa gheyire Jesusi, Lasarusi ne mumbira ghana kara mo mayuwa mane. Ha minendi hohakamadi ha tokotire thikuma yoyishi Jesusi mbadi gheyire no gha mwirukithe. Ene Jesusi gha ghambire kwa Marita eshi, “Mukuroye n̂anyi gha pinduke karo.” No gha rapererire kwa Nyambi nokutongwera hanu hayandhurure kumbira. Gho ghethire eshi, “Lasarusi, shwaghekuno!”Na Lasarusi gha shwaghire, oku shime hamudhingera no yitere yo mumbira. Thingi thohanu wa ha karire kumbira awa hamonine yi, ha tawire mwa Jesusi. Jesusi gha ningire eshi, “Yame muvumbukero no moyo. Nokehe yu ghokutawa mumwange mbo ghana para, ngambi ha fu, noyu ghana kupara nokutawa mumwange mbadi mbogha fa.” Muna yi tawa yi ndi? (Mughuma)

Thiperende 10 Jesusi ghana kufa pathikurushe

Thiperende 10 Jesusi ghana kufa pathikurushe

Johanesi 18:1-19:42

Jesusi gha kuneghire eshi aye ne mwana Nyambi, payitetukitho eyi gha tendire. Ha kamuragho wawa Juda ha karire nonya no ha shanine kumupagha. Jesusi gha tongwerire hakathishongero wendi eshi gha kona kufera maharwero gha wanu wahe. Dhondhira hadhi huru mukureta hatutughuru, nawa kamadi na wanuke kwa Nyambi. Judasi ghofotji ghopa wakathishingero, gha mu hetire kwa waJuda no manyinga. Heyire no hamu kwatire Jesusi. Petrusi no hakathishongero ha tjirire nowoma. Ha kamuragho wa waJuda ha twarire Jesusi kundhango. Ene kadi hamu wanine murandu. Ene ha kughererire eshi, “Mu mu pamarere! Mu mu pamarere!” Munyima gho ha muretire kughutho wa wanu, nawo hakushomononine eshi, “Mu mu pamarere! Mu mu pamarere!’’ Podiyo mwana Nyambi ghomuhunga ha mu payire. No hayiharuri hawadi gha fire nawo. Hawahumbithire pamurandu ghoghuharuri wawo, ene Jesusi oyu gha dhira kutenda ghuyi, gha fire eshi muyambo ghodiharwero dyawanu, kupakerera ko dyoye nodyange. Jesusi yomuyambo ghokukona Nyambi kutambura maharewero ghetu. (Mughuma)

Thiperende 11 Mariya na Jesusi kumbira

Thiperende 11 Mariya na Jesusi kumbira

Johanesi 19:38-20:18

Ghofotji ghopowa hamu kuthire Jesusi ghodina dyo Josefu ghaka kumberire yirama ya Jesusi. Haka yi mupire na Josefu ghaka turire mwimba wa Jesusi mumbira dhodhipya. Ha gharumwenineko diwe dyodikuru kuthero. Mu diyuwa dyo ghuhatu Mariya Mangadalena gha yendire kumbira. Aye ne mbuyama yu gha shwayithire Jesusi mipepo dhodhimango. Diwe hadi ghandumunineko. Mariya gha tangire kudira, no gha nyongamine gha kengerire mumbira. Mwimba ne mbadimo. Ha engeli hawadi hahungumanine apa yakarire yirama ya Jesusi. Ha Engeli hepurire Mariya eshi, “Yinye ghuna kudirera?’’ Aye ghahuthire eshi, “Yoyishi hana shimbi yirama ya Fumu wange! No mbadi na dimuka eshi kupi hana mutwara.” Apa gha thetukire Mariya, gha monine murume gha nemana, mbadi gha yidimukire eshi yo Jesusi. Jesusi ghepura Mariya eshi, “Mbuyama, yinye ghuna kudirera? Yidye ghuna kushana?” Mariya gha ghayarire eshi murughani ghomudipya, no gha ningire eshi, “Mukadikuto, ngeshi yowe ghuna mu shimbi yirama yendi, na kanderera ni tongwere ni yende ni ka yi shimbe ko.” Jesusi gha huthire eshi, “Mariya”. Po gha dimukere eshi oyu ne yo Jesusi. Aye muyumi! No gha mutongwerire eshi, “Yende kwa wakathishongero wange kawa tongwere eshi, ‘Kuna kuhuka kwa Tate gho Wihenu, kwaNyambi wange gho Nyambi wenu.’” (Mughuma)

Thiperende 12 esusi ghana kukuhokora kwa wakathishongero wendi

Thiperende 12 esusi ghana kukuhokora kwa wakathishongero wendi

Johanes 21:1-19

Kughutho ghokuhuka Jesusi mudiwiru, ghatendire yitetukitho yimweya. Ghuthiku ghumweya hakathishongero wendi ha yendire ha kateghe makwe, ene mbadi ha kakwatire. Murughura, murume gha hokokire kumbadi dho diviya. Ghawa tongwerire eshi ha vukumene makwe ghawo kumutara ghorudyo dho watodyo podiyo ha kwate thi. Ha yi tawire no ha kwatire thi dhodhingi. Hakathishongero wendi hamu dimukire eshi oyu murume ghana ghamba nawo ne Jesusi. Ha rete thi dhodhiheya padiya. Oku Jesusi ghana mana kare kuwaroyithera yokudya. Apa hamanine kudya, gha ghambire nawo. Petrusi naye po gha karire. Petrusi yoya gha tjirire, na wakathishongero hamweya apa ha kwatire Jesusi, ndani munyima ghaka hamurire Jesusi. Jesusi gha ghambire kwa Petrusi eshi, “Ni kuthe!” Gha mu tongwerire Petrusi eshi gha kahonge haguva waNyambi, ndani no kawatakamitha no kuwahonga mukutwara mbudhi dhodhiwa dha Jesusi, no ngepi di gheyire no kuna fera maharwero ghawanu, nokuna witha Shatani apa gha vumbukire mwawa fu. Nyambi gha haka hanu ha yuve yokuhatera kwa Jesusi no yitetukitho po diyo ha tawe eshi aye ne mwanaNyambi. Mumu kuthe no n̂anyi mwa kapwe kughamwena nokawana moyo ghororuheya.

Mwingeneno 2

Mwingeneno 2

Jesusi ne mukomononi ghomukuru. Gha tu ghamwena kuhonyi, kumaharwero no kughuyi, no gha tu pire moyo ghororuheya. Tegherere kuyikuhonga yoyingi yokuhatera kwa Jesusi. Kenge kuthiperende thokurandako apa sho yuve mughuma. (Mughuma)

Thiperende 13 Jesusi ghana kuhonga hakathishongero hawadi

Thiperende 13 Jesusi ghana kuhonga hakathishongero hawadi

Lukas 24:13-35

Hengi haJuda ha ghayarire eshi Jesusi n̂anyi gha kuwashuture mughupika wawa kaRoma. Ene kadi yogheyerire Jesusi mukaye. Munyima haJuda, ha ningire kwawa raghuri waRoma eshi ha mu paghe Jesusi. Yoyi ghuvuruka eshi ngepi di ha mu payire Jesusi hamashurundate waRoma pakumupamarera pathikurushe no gha fire? Apa gha vumbukire mu kufa, hakathishongero hawadi hayendire kudighumbo. Popo Jesusi gha wa hokokerire. Mbadi ha mu dimukire, ha ghayarire eshi mugenda. Jesusi gha wepurire eshi, “Yinye yi muna kuyenda ghukuvureka?” Awo ha huthire eshi, “Yowe pithoye ghomugenda muno muJerusalema ghokudhira kudimuka yi nga yi hokoka mo gha mayuwa?” Gho ha mu tongwerire yokuhatera kwa Jesusi eshi, ngepi di gha kuneghire eshi aye ne muporofeta yu gha tunda kwa Nyambi gho ngcamu payitetukitho yi gha tendire, no ngepi di ha mu kwatire hapiterithi wagho nokumutapa ha mu pamarere. Ndani Jesusi gha wa tjwathanithire ya Mosesi nawaporofita wahe waNyambi ha ghambire yokuhatera kukwendi mu myaka dhodhingi dhi dhina kapita. Haporofeta haningire eshi mbo ghana nyanda no mbo ghana fu. Ha ghambire karo eshi mbo ghana vumbuka mwawafu nokuhungumana kudyoko dyorudyo rwa Nyambi no mbo ghana raghura ghufumu waNyambi kuroruheya. Parunguro ruya Jesusi gha hungumanine no kudya nowa hakathishongero hawadi. Apa ghayondorire ghuroto no gha wa pire, meho ghawo gha yandhurukire no ha mu dimukire eshi nane Jesusi. Gho gha dhongonokire kukwawo. Popo vene gho ha hukire kuJerusalema ha katogwere haka thishongero hamweya eshi tuna mono Jesusi aye ne muyumi. Tuyuve keho eshi yinye ghana tuhongo Jesusi mumatjangwa. (Mughuma)

Thiperende 14 Mungaghu muyinguru

Thiperende 14 Mungaghu muyinguru

Lukas 15:11-20

Kughutho yifa ya Jesusi, gha ghanekerire kwa murume oyu gha karire nohana hawadi hohakafumu. Ghomumbiru gha ghambire kwa wihe eshi, “Ni peko yiyora yange yomudiko.” Na wihawo gha mu pire ghupingwa wendi. Mungaghu yu gha yendire kuditunga dyokayenda. Gha ka pethire manyinga ghendi muyipara yoyimango. No diyerenge dyeyire muditunga diya. Mungaghu yu mbadiko yi ya mu thigharire. Gha yendire ghaka rughane kwa murume oyu gha mu tumine eshi gha ka pange yidya yinguru yendi. Gha fire ndhara thikuma gha shanine kudya yidya yoyinguru. Ndani gha ghayarire no gha ningire eshi, “Ha ngatji haruwani watate, ha wananga yidya no koku thigharako, ndani ame ne pakufa kundhara! Na kona kuhuka kwatate noka muninga eshi, Tate, na harura kwa Nyambi no kukoye. Ndani mbadi nidi mudyo ghunitoye eshi nomwanoye, nitende yira nomurughani ghoye.” Ghemanine noghayendire kwawihe. (Mughuma)

Thiperende 15 Mungaghu ghokuyongara ghana kahuka kudighumbo

Thiperende 15 Mungaghu ghokuyongara ghana kahuka kudighumbo

Lukas 15:21-32

Ghoku shime gha karera kokayenda, wihe gha mu monine. Na wihe gha tjirere kwa mwanendi, gha kamundhondhere no gha mu ncumitire. Gha tongwerire harughani wendi eshi hakarete yitere yoyiwa ndani hamuroyithere yidya yoyiwa. Nokaro gha ningire eshi, “Mutende difeste no tu shamberere. Mwanange yu gha fire ene shime muyumi, gha yongarire ene tuna muwana.” Ya karire yishamberera yoyikuru. Jesusi kuna kututongwera eshi Nyambi ne yira wiha ghoya mungaghu. Hanu waheya yira mwana yu gha harurire nokupara muyipara yoyimango. Ene Nyambi shime gha tu hakera. Aye ghaturura eshi tu huke kukwendi. Ghana shana kututhigherera nokushimba honyi dhetu mumwendi thinda podigho shi tu kone kupara nofumwa karo. Gha tumine Jesusi mu kuna shana no kukomonona wa ha yakunuka kwa Nyambi. Hanu awa ha yakunuka kwa Nyambi, muyipara yawo ne ha yongara nokushwahuka. Jesusi ne yo ndhira hadhihuru ko wa ha yongara mu kuhuka kwa Nyambi, wiha nokukara hakadiko dyendi karo. (Mughuma)

Thiperende 16 Ghushwi wa katughuru ghomutungi

Thiperende 16 Ghushwi wa katughuru ghomutungi

Lukas 12:13-21

Jesusi gha tongwerire mbunga mumaghanekero yo kwa katughuru ghomutungi oyu gha pokorire yidya yoyingi. Gha ghayarire eshi, “Ngepi sho ni tende yoyishi mbadi nidi noghupungwero ghomuyangu wange?” No gha ningire eshi, “Ni tende ngeno: ni shutunune tushete twange gho ni tende thothikuru, gho mu shoni pungwere muyangu wange ghoghuhe. No na kukuninga nothinda eshi, ‘Na wana yoyihe eyi na nyanda myaka dhodhingi; yipara ne yi redhu, dye, nokunwa, nokudjabwana!’” Ene Nyambi gha ningire eshi, “Gho muyero! Mughuthiku gho ghu vene sho fe. Yidye keho sho gha shimbe yoyihe eyi wa ghongawedha?” Jesusi gha ningire eshi, “Dyo ya kukara kwa keheyu ghana kukughongawedhera yinu yendi thinda eyi ya pira mudyo kwa Nyambi. Mu kukunge mwa thinda kukeheyino yirumbera yoyishi moyo ne mudyo kupitakana yiwana.” (Mughuma)

Thiperende 17 Mukakukumbera nakatughuru ghomutungi

Thiperende 17 Mukakukumbera nakatughuru ghomutungi

Lukasi 16:19-31

Ha Farasayi ha kununekire hathinda pakukumithamo kukutha yihonga ya Mosesi noyawa porofeta. Kemo ha mu shwenine Jesusi. Jesusi gha hongire maghanekero gha mutungi ghumweya yu gha karire noyoyihe yi gha shana. Gha vatire yivata yondhiro nokudya yidya mwene kehediyuwa. Pathero dhendi pa karire muhepwe ghomukumberedhi, dina dyendi ne Lasarusi. Gha karire noyishamberera ngenyu pakudya yin̂ukumuna yoku thidyero tha mutungi. Yirama yendi ya karire no yitombo- tombo, nombwa dha rathire yitombo yendi. Apa gha fire yu muhepwe ha mu shimbire ha engeli ha mu tware mudiwiru. Gho gha ka hungumanine kughunyonga wa Abrahamu. Apa gha fire mutungi yu, gha yendire muditunga dyawafu, gho gha karire mukunyanda. Gha kamburire meho ghendi no gha monine Abrahamu namuhepwe ko kayenda. Gha kughererire kwa Abrahamu eshi, gha tume muhepwe gha mu peko meyu, ene Abrahamu gha mu huthire eshi, “Mwanange, vuruke eshi muyipara yoye wa wanine yoyiheya yu wa shanine, ene Lasarusi ne mbadiko. Kuno ye ne ghana wana mahengawero ene we ne mukunyanda. No karo pakatji ketu namwe pa kara dingurungoma, dyo dikuru dyokuninga eshi awa hana haka kwiya kuno, mbadi wakukumako, ndani natwe ngeshi tuna shana kwiya ko mbadi wakukona.” Ndani mutungi gho gha ningire eshi, “Nakanderera, Tate Abrahamu, hasha ngambi ngo ghu mu tume kudighumbo dyatate. Na kara no haminange kwoko, na shana gha kawakonekithe eshi mbadi ha kwiye nawo kudyango dino dyokunyanda.” Ene Abrahamu gha mu huthire eshi, “Ha kona kutoya eyi ghatjanga Mosesi nawaporofeta. Ha kona kutegherera kukwawo.” Mutungi gha huthire eshi, “Kadikemo, tweTate Abrahamu! Ngo gha vumbuke mufu, gha yende kukwawo ngo n̂anyi ha kuthighure kughuyi wawo nokuhuka kwaNyambi.” Ene Abrahamu gha mu huthire eshi, “Ngeshi mbadi sho ha tegherere kwaMosesi nawa porofeta, ngo kemo karo ngombadi shohaka tegherere kwa mukakuvumbuka.” Hafarasayi nga ha ghayaranga eshi ha fumanekire Nyambi no matjangwa, ene mbadi ha tawire mwa Jesusi ngambi apa gha vumbukire mwawafu. Ngambi twa tungi endi twa hepwe, twa kona kuhaka kwaNyambi nokumufumaneka. Tawe mwa Fumu Jesusi Kristusi, mbo ghu na pu kughamwena kumudiro ghororuheya nokuwana moyo ghororuheya kwa Nyambi. (Mughuma)

Thiperende 18 Mushere pathero

Thiperende 18 Mushere pathero

Lukasi 11:5-13

Murume ghumwe gha yendire kwa muyendhendi nokuninga eshi, “Mushere, ni ghamwene ko maghuroto mahatu, pamurandu eshi muyendhange ghana kara muruyendo ghana naniwana name na piri ethi sho nimuyumbure, mbadi nidi noyidya.” Mushere wendi gha mu huthire eshi, “Wa ni yoghotera me. Thero ne dhinapu kuyandhera name nohanange ne tuna rara.” Mbadi gha shanine kupinduka. Ene yu gha karire pathero ne mbadi gha fire honyi kungongona, na mu shere wendi gha pindukire nokumupa yi gha shanine. Jesusi gha ningire eshi, “Shane n̂anyi ghuwane; kumbere n̂anyi ha kupe; ngongone mbo hana kuyandhwerera. Nokehe yu ghokukumbera ghana kutambura; no keheyu ghokushana ghana kuwana; nokeheyu ghokungongona hana kumuyandhwerera.” Nyambi ghana shana kukara wihetu ghomuwa. Ghana shana kutupa mupepo wendi ghokupongoka nokutupa yinyanda yetu yoyihe. Eyi twa kona kutenda ne twa nyanda kutwikera kumu kumbera mundapero. (Mughuma)

Thiperende 19 Hatutughuru hawadi mutembeli waNyambi

Thiperende 19 Hatutughuru hawadi mutembeli waNyambi

Lukasi 18:9-14

Pathiperende thi tuna kumona hatutughuru hawadi hana kuraperera mu tembeli waNyambi. Ghofotji ne mukamarukwaro. Nokaro ghakununekire. Gha kurapererithire thinda ghuninga eshi, “Nyambi, na kukutumera, ame ne kadikenge hamweya, hakawidhi, yitenda yoyimango, hakarungu karo kadikenge yu muketethi. Ame ne kudhira ruwadi muthivike nokutapa thofotji kudikumi ko yi na wana.” Nyambi mbadi dha muhafithire ndapero dho yu katughuru. No ghumweya gha karire muketethi gho mwidhi. Ghedhire masherenyi ghawa guva. Gha yi dimukire eshi mbadi ghahafithire Nyambi. Gha kwerire kuyoyihe eyi gha tenda. Gha kupumurire pamuyidi wendi no gha kurumanine mutwi wendi muhonyi. Gha rapererire kwaNyambi eshi, “Nyambi, ni fere n̂eke, ame ne nothiharuri.” Jesusi gha ningire eshi, “Makukwatathano ghamuketethi na Nyambi gho gha karire mahunga. Yoyishi keheyu ghokukununeka mbohana mumbirupitha, noyu ghokukumbirupitha mbo hana muyeyura.” (Mughuma)

Thiperende 20 Ndjimi ghakunine mbutodhendi

Thiperende 20 Ndjimi ghakunine mbutodhendi

Lukas 8:4-9

Diyuwa dimweya Jesusi gha hongire hanu hohengi no gha ningire eshi, “Ndjimi gha yendire gha kakune mbuto dhendi. Oku shime ghamwagha mbuto, dhimwe dha wererire mundhira; ha dhi djata-djatire, no yinyunyi yo muwiru ya dhi ngomongorire. Dhimwe dha wererire pamawe, apa dha menine, mbadi dha karire nomidhi no dha kukuterire. Dhimwe mbuto dha wererire mumakona, no dha kurire ene gha dhi ngambwerire makona. Shime dhimwe dha wererire mumuve ghoghuyeghave. Dha kurire no dhamenine magavo mwene, gho dithere kupitakana apa gha dhi kunine.” Jesusi gha ningire kwawanu eshi, “Oyu gha kara no matwi gho kuyuva, gha yuve.” (Mughuma).

Thiperende 21 Mbuto dhakurire

Thiperende 21 Mbuto dhakurire

Lukas 8:9-15

Jesusi ghana kupathurura maghanekero ngeno, “Mbuto ne n̂ando dhaNyambi. Edhi dhomundhira wowa hana kuyuva na Shatani ghana kwiya no kuna shimba n̂ando mu mitjima dhawo, podiyo eshi mbadi ha tawe nokupwa kughamwena. Dho pamawe, wowa ho kutambura n̂ando ghushamberera pakudhiyuva, ene mbadiko mudhi. Hana kutawa kapupi kamanana, ene muruvedhe romaghukukutu hana kuwa. Mbuto dhi dhawererire mumakona, dhatongora eshi wowa ho kuyuva, ene muruyendo rwagho hana kukudhekera yokughuparo wawo, yikudhekera, ghutungi no yishambereritha, mbadi wakukura. Ene mbuto dhomumuve ghoghuwa dhatongora eshi, wowa ho mughushemwa no mutjima ghoghuwa, hokuyuva n̂ando, nokudhighungura, nokudhidhimeka nokuyangura mukesho mwene.” Ngepi sho yuve nokutambura mbudhi dhodhiwa dho kuhatera kwa Jesusi? Ngeshi ghuna dhi tawa, ghuna kudhidhimeka mumatawero ghoye ngambi mumayerekero, maghukukutu no yinga yo muyipara eyi yina kuyereka kwidha n̂ando mumutjima ghoye ndi? Ngeshi ghuyuve N̂ando dha Nyambi no kudhitawa no mbadi wa kutovoha, mbo ghuna kara yira muve ghoghuwa ghokureta mukesho ghowingi. (Mughuma)

Thiperende 22 Kughamwena katughuru ghomurema

Thiperende 22 Kughamwena katughuru ghomurema

Lukasi 10:25-37

Man̂ando ghaNyambi, Bayibiri, kuna kutuhonga eshi tu hake Nyambi ndani karo tu hake hanu. Haguva munye sho tu hake? Jesusi gha tongorire maghanekero gha katughuru yu gha yendire pithendi mundhira. Haringiringi ha mu mbandukerire. Hedhire yoyihe eyi gha karire nayo no kumupumura kate kafekafe. Munyima hahongi hawadi heya mundhira dhodho. Hamonine katughuru yu gharemanine ene mbadi ha mu ghamwenine, gho ha mu pitakanine. Mutundakure naye gha yendire ndhira dhodho. Gha mu fererire n̂eke katughuru yu gha remanine. Gha dhingire yitombo yendi no gha mu pakire pathidongi thendi no gha mu twarire oku sho gha karare nokawana maghamweno. Jesusi kokughamba eshi ngeshi ha tu haka Nyambi, tu neghedhe ruhakitho karo mukughamwena hamweya muyinyanda yawo. (Mughuma)

Thiperende 23 Thinda shandhugho ghana kahuka kudighumbo

Thiperende 23 Thinda shandhugho ghana kahuka kudighumbo

Lukasi 12:35-48

Yoyi ghuvuruka munyima dhokufa Jesusi, gha vumbukire mwa wafu? Hakathishongero wendi ha mu monine kughutho ghokuhuka mudiwiru. Jesusi gha wa tongwerire eshi n̂anyi ghaka huke karo. Gha ghambire eshi waheya owa ha tawa mumwendi, ha pitura yira hapika wa hana kutaterera hekudyawo mu kahuka kumukandi. Jesusi kokughamba eshi, “Ghuwa thikuma kwa wapika awa gha kuna wana hekudyawo hana kuroyithera.” Mbadi twa dimuka eshi diyuwa munye mbogha kahuka Jesusi. Twa kona kumurughanena nokukuroghithera ndani tumu tambure tamba gha kume. Non̂anyi rwa kuna kare ruvedhe ro yishamberera yoyikuru no ruhafo. Ko wa ha dhira kutawa mwa Jesusi n̂anyi ya kuna kare yitokota yoyikuru thikuma. Karo Jesusi gha ningire hapiterethi wawapika nawo ha kuroghithere kumwiyero wendi. Ngeshi thiwana hana kukunga ndhugho dhendi nokutokomena hapikendi n̂anyi ha kuna wane yiruwera yoyikuru. Ene ngeshi hapethe hapikange, no yiparamango mahumbithero ghagho ne makuru. (Mughuma)

Thiperende 24 Katughuru kuthitondo

Thiperende 24 Katughuru kuthitondo

Lukas 19:1-10

Jesusi kukona kughamwena keheyu mudiharwero. Tegherere koyi: Sageghusi gha karire muketethi ghomutungi. Gha karire mbango no ngedhanga manyinga gha wa guva. Gha yuvire eshi Jesusi ghana kupita no gha shanine kumona Jesusi, ene gha karire mufupi thikuma naJesusi ha mu dhingumwetwedhire hanu. Podigho Sageghusi gha dhinine kuthitondo. Apa gha pitire Jesusi, gha mu monine no gha mu ningire eshi, “Sageghusi shuruke popano vene. Kudighumbo dyoye na kuyenda dyarero.” Hanu ha tetukire. Sageghusi mbadi munu ghomuhunga. Ene Sageghusi gha shurukire no gha tamburire Jesusi no ghushamberera. Gha tongwerire Jesusi eshi n̂anyi gha kupirure kughuyi nokutjindja ghukaro wendi. No gha ningire eshi, “Fumu, kuna ku tapa dihenda dyo ghushwi wange kwawa hepwe, no ngeshi po gha di yu na kungura thinu, na kuyimuhuthera parune keho!” Jesus kokughamba eshi, “Dyarero gha neya makomweneno mundhugho dhino. Sageghusi naye muhateri gho hanu wa Nyambi.” Jesusi kweya kukushana noku ghamwena keheyu gha yongara kwa Nyambi.
____________________________________________________________
Ghuhura

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach