unfoldingWord 42 - Ang Pagbalik ni Jesus sa Langit

unfoldingWord 42 - Ang Pagbalik ni Jesus sa Langit

Outline: Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

Script Number: 1242

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Nianang adlawa sa pagkabanhaw ni Jesus, dunay duha ka tinun-an ni Jesus nga miadto sa usa ka duol nga lungsod. Samtang nanglakaw sila, naghisgot sila bahin sa nahitabo kang Jesus. Nagdahom sila nga siya ang Mesiyas, apan namatay man hinuon siya. Unya karon, miingon ang mga babaye nga nabanhaw siya. Wala na sila kabalo kung unsa ang ilang tuohan.

Unya miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Apan wala sila makaila nga si Jesus kadto. Nangutana si Jesus kung unsay ilang gihisgotan, ug ilang gisultian siya sa mga katingalahang nahitabo mahitungod kang Jesus sa pipila ka adlaw nga nangagi. Nakaingon ang duha nga nakig-istorya lang sila sa usa ka langyaw nga wala masayod sa mga panghitabo sa Jerusalem.

Nianang tungora, gipasabot ni Jesus sa ila unsay nasulat sa pulong sa Dios mahitungod sa Mesiyas. Gipahinumdoman niya sila sa gisulti sa mga propeta nga ang Mesiyas mag-antos, patyon, apan mabanhaw sa ikatulong adlaw. Gabii na sila niabot sa lungsod nga ilang abtan.

Giagda sa duha si Jesus nga mokuyog nila, ug miuban si Jesus kanila. Sa nanihapon na sila, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas -pikas. Ug niadtong higayona, nailhan nila nga si Jesus diay ang ilang kauban. Apan sa kalit lang, nawala siya sa ilang panan-aw.

Miingon sila, “Si Jesus diay to! Mao diay nga pagkaanindot sa atong gibati sa dihang nag-istorya siya sa atoa sa pulong sa Dios!” Unya mibalik dayon sila sa Jerusalem. Pag-abot nila, giingnan nila ang mga tinun-an, “Buhi si Jesus! Nakita namo siya!”

Samtang nagsultianay pa sila, kalit lang nagpakita si Jesus kanila ug miingon, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” Abi nilag kalag siya apan miingon si Jesus, “Nganong nahadlok mo ug nagduha-duha? Tan-awa ninyo ang akong mga tiil ug kamot. Duna koy lawas, apan ang mga kalag, wala.” Aron mapamatud-an niya nga dili siya kalag, nangayo siya ug pagkaon. Gihatagan nila siya ug usa ka linuto nga isda ug iya kining gikaon.

Miingon si Jesus, “Mao kini ang akong giingon kaninyo, nga ang tanan nga nasulat bahin nako sa pulong sa Dios, matuman gayod.” Unya gilamdagan ni Jesus ang ilang mga hunahuna aron masabtan nila ang pulong sa Dios. Miingon siya, “Nasulat na kaniadto pa nga ang Mesiyas mag-antos, mamatay, ug mabanhaw sa ikatulo ka adlaw.”

“Nasulat usab sa kasulatan nga ang akong mga tinun-an maoy magsangyaw nga maghinulsol ang tanan aron mapasaylo sila sa ilang mga sala. Himoon nila kini sugod sa Jerusalem, ug adtoon nila ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Saksi kamo niining mga butanga.”

Nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an sa makadaghan nga higayon sulod sa 40 ka adlaw gikan siya nabanhaw. Dihay usa ka higayon nga nagpakita siya sa 500 ka tawo. Sa lain-lain nga pamaagi, gipamatud-an ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga buhi siya ug iya silang gitudloan mahitungod sa gingharian sa Dios.

Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Gihatag kanako ang tanang katungod sa langit ug sa yuta. Adtoi ninyo ang mga tawo sa tanan nga dapit ug himoa ninyo sila nga akong mga tinun-an, bawtismohi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu. Tudloi ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdomi nga ako mag-uban kanunay kaninyo.”

Human sa 40 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem hangtod hatagan kamo sa Dios nga Amahan ug gahom gikan sa Balaang Espiritu.” Unya nikayab na siya didto sa langit. Gilibotan siya ug panganod ug nawala siya sa ilang panan-aw. Milingkod siya sa tuong bahin sa Dios aron maghari sa tanan.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons