unfoldingWord 13 - Ang Kasabotan sa Dios sa Israel

unfoldingWord 13 - Ang Kasabotan sa Dios sa Israel

Outline: Exodus 19-34

Script Number: 1213

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Human gitudloan sa Dios ang Israel sa pulang dagat, gidala usab sila sa kamingawan ug sa bukid sa Sinai. Kini mao rang bukira nga si Moises naghalad. Ang mga katawhan nagtolda sa tiilan sa bukid.

Ang Dios nag-ingon kang Moises ug sa katawhan sa Israel," kung ikaw musonod kanako ug motuman sa akung kasabotan, ikaw mao ang akong tigmamando, ang gingharian sa mga pari, ug ang balaang nasod."

Human sa tulo ka adlaw, samtang ang katawhan sa Dios nag-andam sa ilang kaugalingon, nanaog ang Dios sa taas nga bahin sa bukid sa Sinai uban ang dalugdog, kilat, ug gabon, ug sa kusog nga tingog sa trumpita. Si Moises lang ang gitugotan nga mosaka sa bukid.

Unya ang Dios naghatag kanila kasabotan ug nag-ingon,“Ako si Yahweh, imung Dios, kinsa nagluwas kanimo gikan sa pagkaulipun sa Ehipto. Ayaw pagsimba ug uban nga Dios.”

“Ayaw kamo paghimo ug dios-dios ug pagsimba niini, tungod kay ako si Yahweh, ako siloso nga Dios. dili kamo mogamit sa akong ngalan sa pagsukol, siguroha nga motuman kamo sa balaang Adlaw nga Igpapahulay. Sa ubang pagkasulti, buhata ang tanan ninyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw, kay sa ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga pagpahulay ug sa paghinumdum kanako.”

“Tahora ang inyong Amahan ug inyong Inahan. Ayaw pagpatay. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak, Ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan, iyang balay, ug sa tanan nga anaa kaniya.”

Unya ang Dios nagsulat sa napulo ka sugo sa lapad ug nipis nga bato nga gihatag kang Moises. Naghatag ang Dios ug daghan ug dugang nga balaod nga angay sundon. Kung ang katawhan magsunod sa maong balaod, Nagsaad ang Dios nga panalanginan niya sila ug ampingan. Apan kung mosupak sila, silotan sila sa Dios.

Ang Dios nihatag ug ditalye bahin sa porma sa tolda nga himoon. Kini gitawag ug toldang tigumanan, ug dunay duha ka kuwarto, gitunga pinaagi sa dagkong kurtina. Bugtong ang labaw nga pari lang ang gitugotan nga makasulod sa gilahing kuwarto nga adunay kurtina, tungod kay ang Dios nagpuyo man didto.

Bisan kinsa nga musopak sa balaod sa Dios modala ug mananap atubangan sa halaran sa tolda nga tigomanan isip sakripisyo ngadto sa Dios. Patyon sa pari ang mananap ug ibutang kini sa halaran. Ang dugo sa mananap mao ang mutabon sa sala tawo, aron ang tawo limpyo paglantaw sa Dios. Gipili sa Dios ang igsoon ni Moses nga si Aaron ug iyang kaliwatan nga mahimong pari .

Ang tanang katawhan nagkauyon nga pagatumanon ang balaod nga gihatag sa Dios kanila, sa pagsimba ug usa ka Dios, ug mahimong piniling katawhan. Apan sa mubong panahon, human nga sila nisaad sa Dios sa pagsunod kaniya, nagpakasala sila pag-ayo.

Sa daghang mga adlaw, si Moises naa sa taas as Bukidsa Sinai nga nakigsulti sa Dios. Ang katawhan gilaay sa paghulat sa iyang pagbalik. Busa nagdala sila ug bulawan kang Aaron ug naghangyo nga himoan ug dios-dios alang kanila!

Naghimo si Aaron ug bulawan nga dios-dios nga porma ug nating baka. Ang katawhan nagsugod pagsimba sa ilang dios-dios ug naghalad sila niini! Ang Dios nasuko Pag-ayo kanila tungod sa ilang sala ug nagpalano nga gub-on sila. Apan si Moses nag-ampo kanila ug ang Dios namati sa iyang pag-ampo ug wala sila laglaga.

Unya nanaug si Moses gikan sa bukid ug nakita niya ang dios-dios, siya nasuko pag-ayo hingungdan nga iyang gidugmok ang bato diin gisulat sa Dios ang napulo ka kasugoan.

Unya gidugmok ni Moses ang dios-dios hangtod nga napulbos kini, gisabwag niya ang pulbos ngadto sa samang tubig ug gihimo nga mainom sa katawhan ang tubig. nagpadala ang Dios ug katalagman sa katawhan ug daghan kanila ang nangamatay.

Naghimo si Moises ug bato nga nipis alang sa napulo ka sugo sa pag-ilis sa usa ka napikaspikas. Ug unya siya misaka sa bukid pag-usab ug nag-ampo sa Dios nga pasayloon ang katawhan. namati ang Dios kang Moises ug gipasaylo niya sila. Unya nibalik si Moses pagkanaog gikan sa bukid dala ang napulo ka sugo nga naa sa nipis nga bato, unya gigiyahan sa Dios ang Israelita nga mogikan sa bukid sa Sinai ngadto sa Yutang Saad.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?