Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, Na wa Miya Buka Bwa'ibwa'ina. Sidohana Ginauli Mahudo'idi sa Fatubu

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, Na wa Miya Buka Bwa'ibwa'ina. Sidohana Ginauli Mahudo'idi sa Fatubu

Outline: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 418

Language: Buhutu

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Limited

Script Text

Liba Famahata

Liba Famahata

Yauwedo afahaidagu, au laoma be dodoga bwa'ibwa'idi tanohina yai sa miya, haba te anpateidi. Yaubada Wanahanana haba sa fatalahada.
Yena pate ami atahi mate, haba tautau hesa au ita.

Picture 1: Tautau Bwa’ibwa’ina, Adam yo Suisui

Picture 1: Tautau Bwa’ibwa’ina, Adam yo Suisui

Genesis 1:1 - 2:14

Fatufatubu yai, tano'ubu nenena hola hige i taumahata. Yaubada Esega dumaduma moho. Yaubada mate, in yaluyaluwa. In moho, ibona haba hige ta ita.
Yaubada mate, ya gigibwali wananaha, yo ginauli mahudo'idi ya sibaidi, yo In nu'u ou'ouli yai.
Yaubada ginauli mahudo'ina tano'ubu yai, yo galewa yai ya ginaulidi.
Doga tanohi yai ya falasa.
Yaubada doga wa yaluwa ya felen, be bena haba Yaubada ya sibai.
Ena nuwanuwatuhu mahudo'idi, yo ena fanufanuha, Yaubada ya fanuhadi.
Yaubada dogana hesana ya tole: Adam.
Adam wa, suisui mahudo'ina Yaubada ya ginaulidi hesadi ya toledi.
(Yaubada yaluyaluwa yo anelu galewa yai ya ginaulidi hinaga.)
Ginauli mahudo'idi Yaubada ya ginaulidi mate, sa loholoho wananaha.

Picture 2: Tautau Fafaluwagana, Adam Lahuna

Picture 2: Tautau Fafaluwagana, Adam Lahuna

Genesis 2:15-25

Yaubada Adam ya tole gabugabu loholohona yai, be ya ita watan.
Suisui hudo'i-hudo'i tinabawa yo tamowana ya ginaulidi.
In moho, iti hige la'i, tau saguhina hesa loholohona.
Yo fede, Yaubada Adam ya lau fa'eno.
Yo fede, Adam oitalina hesa ya kamfahi.
Yaubada waihin ya ginauli, Adam oitalina yai.
Yo foyahi lawen taumoho lisina, be bena haba in tau saguhina.
Taumoho yo waihin mate, ma kofakofadi, na in moho, hige ti taumayamaya.
Gonowana Yaubada sa faliba doha hidadi.
Nu'una yai mate, hige nuwa heyaya, pe'i yo heyaheyaya hesa som.

Picture 3: Tautau Fafafaihonana, Weso Gabu Ganahewana yai

Picture 3: Tautau Fafafaihonana, Weso Gabu Ganahewana yai

Genesis 3:1-8

Yaubada Adam ya faliba, iyen,
"Gonowana oyagi mahudo'idi gabu yai ni, uludi wa anidi. In moho, oyagi uluna fafalaugagayona, tabu au an. Yena ami an, haba ami pe'i."
Satani mate, in anelu galewa yai. In moho, Yaubada ya waiyo'o'en, be Yaubada ya fawaiyunu'en. Ya falen weso, be ya laoma waihin lisina. Waihin wa ya bwalai. Iyebom,
"Ibege u pe'i."
Be oyagi uluna wa ya an. Waihin wa, oyagi uluna wa, tefana ya abi, be Adam ana ya felen.
Sa awayagala'en, be sa taumayamaya, mate iti ma kofadi. Yo fede, bena sa alasimo'en.

Picture 4: Tautau Fafafatina, Adam yo Ewa Gabu Ganamulina yai

Picture 4: Tautau Fafafatina, Adam yo Ewa Gabu Ganamulina yai

Genesis 3:9-24

Yaubada Adam yo Ewa gabu yai ya lau we’aidi.
Adam ya faliba, iyen,
“Pa’ana oyagi uludi ni, ami an. Tanohina ni haba ya heyaya. Tanohina ni yai, haba wa paisowa adidili, be loholoho haba wa lobahi.”
Yaubada waihin ya faliba, iyen,
“Em fanatu fuyana yai, haba kamkamna la’ila’i wa faho’ina.”
Na ya liba lau Weso lisina, iyen,
“Pa’ana doha ita wa ginauli, heyaheyaya wa faho’ina. Lisina, ai boga moho haba wa kamokamodala.”
Weso mate, in mate taumoho ana waiyunu.
Adam waihin hesana ya tole: Ewa. Aniyona mate ‘mwahuli.’ Ewa, afananatuna mate ita ada ulutubu.
Ita Yaubada te lau afulen, yo te awayagala’en gonogonowana doha Adam.
Yaubada ena liba fasunuma iyen, lahai esega haba doga esega i fatamaliyama be, Satani ya leihafihafiti. Taumohona ni, haba in ya fafuyodama Yaubada lisina.
Taumohona mate, in Guyau Yesu Keliso.

Picture 5: Tautau Fafafaligigina, Nowa yo Waga La’ila’i

Picture 5: Tautau Fafafaligigina, Nowa yo Waga La’ila’i

Genesis 6:1-22

Adam laulauwewena dodogadi mate, Satani ena laulau sa lau watan.
Doga hesa mate, Yaubada ya fanuha. Hesana mate Nowa. Yaubada Nowa ya faliba, iyen,
“Egu fanuha bena tano’ubu dodogadi mahudo’idi E faheyayadi, pa’ana Tano’ubu mate, edi heyaya ya la’i wananaha. Emi waga u ginauli. Yau haba bolowada E fatamaliyawa, ai tano’ubu, be ginauli mahudo’ina haba ya faheyaya.
“Um, ma lahum, yo nanatum, yo ma afalalahudi au luhu lau ai waga ganahewana. Suisui hudo’i-hudo’i, tinabawa yo tamowana, yo atai’a hinaga au lauwedi waga ganahewana, be haba tabu ti pe’i.
Yaubada ena nuwatuhu mahudo’ina mate, Nowa ya ginauli watanidi.

Picture 6: Tautau Fafafaligigi Esegana, Bolowada La’ila’i

Picture 6: Tautau Fafafaligigi Esegana, Bolowada La’ila’i

Genesis 7:1-24

Nowa dodoga ya liba fanuwa tagudi, mate Yaubada haba ya faheyayadi.
Na in moho, dodoga edi laulau mate, hige ti buidi.
Nowa ma’ana boga, yo suisui tinabawa yo tamowana mahudo’idi sa luhu lau waga ganahewana yai. Yaubada waga wa ya gudu buluhi, na habahim, usa la’ila’i ya fatubu ya usa. Lahai tatau luwaga sa pe’i yo maihona tatau luwaga sa pe’i ya usa’en. Tanohi ubuna yai, ho’owa sa kalakalamahano hasaema, be tano’ubu mahudo’ina mate, bolowada sa famohafu.
Dodoga mahudo’ina, suisui, yo atai’a sa pe’i. Na Nowa moho, yo salumadi waga ganahewana yai mate, iti tau mwahuli.

Picture 7: Tautau Fafafaligigi Luwagana, Yaubada ena Liba Fasunuma yo Wasina’ubo

Picture 7: Tautau Fafafaligigi Luwagana, Yaubada ena Liba Fasunuma yo Wasina’ubo

Genesis 8:13-22

Usa ya ofi, na mulina yai, bolima esega ya ofi, habahim tanohi ya pitali.
Nowa ma’ana boga, yo suisui mahudo’idi waga yai sa kalamahano. Nowa ena antalasam Yaubada ya felen, be Yaubada nuwana ya loholoho.
Yaubada wasina’ubo ya tole galewa yai, na iyebom,
“Hige gonowana ginauli hesa somo ya faheyaya, ai bolowada. Yena wasina’ubo ya taumahata, mate haba egu liba fasunuma lisimiu yai, haba E nuwatuhui.”
Haidagu, yena wasina’ubo te, ami ita, mate bena ami nuwatuhui hinaga. Yaubada haba tano’ubu ya fakasa fuyoi.
Fuya hesa haba tano’ubu ya faheyaya, oyagi ai balebalelemna.
Yena salumadi Yaubada sa kawawananahaen, yo sa awa’abiyen, mate tabu ti wasabu.
Yaubada ha’a eda aba gela eda’edana ya feleda. Na eda’edana mate Guyau Yesu Keliso.

Picture 8: Tautau Fafafaligigi Faihonana, Babela Lumana Hewana Lofalofa

Picture 8: Tautau Fafafaligigi Faihonana, Babela Lumana Hewana Lofalofa

Genesis 11:13-22

Nowa nanatuna, mate nanatudi boludi.
Yaubada ya falibadi, be sa lau tano’ubu mahudo’ina sa miyaei.
In moho, dodoga hige ti fanuha bena ti failaulauwedi.
Sa fanuha bena duhu la’i hesa, ma’ana luma hewa lofalofa hesa sa ginauli, ya hasai galewa. Yaubada edi awayagala yo edi nuwasaesae ya ita. Be iyen,
“Itete, iti ese’esegadi, yo alina esega. Haga ta lidi, be edi alina ta anfalamoi.”
Tautau yai te, doga hola au itadi. Ibege ti ita lobahi fuyo’idi. Duhu la’i te, haba ginaulina sa fatautau, na sa lau, sa faimiyamiyaidi moho. Dodoga edi awayagala debana yai, be alina hesa-hesa ya tubu.
Awayagala mate, dodoga hesa-hesa ya bili daili. Yo awayagala mate, dodoga sa ginaulidi, be Yaubada sa waiyo’o’en.

Picture 9: Tautau Faligigi Fati, Yoba Yaubada ya Fadebasae

Picture 9: Tautau Faligigi Fati, Yoba Yaubada ya Fadebasae

Yoba 1:1-12

Taumoho tautau yai te, mate Yoba.
Yaubada Esega Wananahana moho, ya fadebasae, yo ya antalasam lau lisina. Satani ena laulau hige i fanuha.
Yoba nanatuna yo ena paula tau abidi sa ouli, yo ena yosiyosi baiwadi hinaga.
Yaubada Yoba ya fatabuwen, be ya fagogo.
Fuya ma’esega Yaubada Satani ya faliba, mate Yoba ya fanuha.
In moho, Satani iyen,
“Yoba Yaubada ya fadebasae, be bena haba ya fagogo.”
Ya liba lau Yaubada lisina, iyebom,
“Ibe ginauli mahudo’idi Yoba lisina yai wa abi fahidi, haba ya kaumananaim,”
Yaubada ya sibai mate, Satani ya bwala.
Ya sibai mate, ibe Yoba hige ena gogo, in moho, gonowana haba ya famuli watan.
Yo fede, Yaubada Satani ya faliba, be Yoba ena ginauli mahudo’idi ya abidi, be ya fawananaha mate, Yoba in doga dudulaina.

Picture 10: Tautau Safuhudohudo’i, Yoba Nuwana ya Heyaya

Picture 10: Tautau Safuhudohudo’i, Yoba Nuwana ya Heyaya

Yoba 1:13-22

Fuya ma’esega, Yoba ena tau paisowa wasa heyayana ena sa liba, tiyen,
“Yoba ana waiyunu mate ena bulumakau yo nanigoti sa angafuhidi, yo ena tau paisowa sa antalanidi. Ena sipisipi yo ena tau paisowa mahudo’idi mate, namanamali yai ya antala funuhidi. Tau angafu mate, ena kamela mahudo’idi sa angafuhidi.”
Ena paula tau abina wasa hesa heyaheyaya wananahana ya leyama be ya falibadi iyebom,
“Nanatum sa matamata’asi, na hwayahwayau la’ila’i ya towa, be luma ya ya’i, yo fede, mahudo’idi sa sa’i, be sa pe’i.”
Yoba kuluna ya holi, na ya hoba lidi tanohi yai. Iyen,
“Yaubada egu ginauli ya felegu, na aho te, ya abi fuyo’idi. Hesana haba E fadebasae!”
Pilipili mahudo’idi te, Yoba hige Yaubada i waiyo’oen.

Picture 11: Tautau Safuhudohudo’i Esega, Yoba ya Ankamkamna

Picture 11: Tautau Safuhudohudo’i Esega, Yoba ya Ankamkamna

Yoba 2:1 - 41:34

Satani ya liba lau Yaubada lisina, iyen,
“Yena Yoba, tauna wa fakamkamna, mate haba ya kaumananaim!”
Yo fede, Yaubada Satani ya laliyen, be Yoba ya lau ita fuyoi.
Satani asiyebo heyayana ya yala fafinahe, Yoba lisina yai. Waiwaihin ya libama tautaumoho lisina, iyen,
“Sidohana be hige Yaubada u liba faheyaya, be haba u pe’i?”
In moho, Yoba ya waiyo’o, yo fede, lahuna alinana ya bui, iyebom,
“Ibe gonowana loholoho te fanuha Yaubada ai lisina, na tabu ai heyaya?”
Haidana faihona sa laoma, be ma’edi sa libaliba, fuya lofalofa.
Tiyen,
“Yaubada mate, Yoba ya fakamkamna, heyaheyaya ya laulau ginauli debadi yai.”
Habahim Yaubada ya taumahata lau lisina.
Yaubada ya fa’ita lobahi mate, hige somo ti ita lobahi.
Yaubada ena gigibwali mate hige ana siga.
Ginauli mahudo’idi ya sibaidi. Yo somo ya dudulai lisida yai mate, ya sibaidi hinaga, yo In iyabona gonowana eda mwahuli ya fapilipili or ya faloholoho.

Picture 12: Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Yoba ya Nuwanuwatuhu

Picture 12: Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Yoba ya Nuwanuwatuhu

Yoba 42:1-17

Fuyana Yoba Yaubada ena loholoho ya itadi, mate ya taumayamaya, pa’ana Yaubada ya ita fakiu, yo ibona ena loholoho ya wasawasa’edi.
Yoba afahaidana enehedi ya an’eta, pa’ana Yaubada ena laulau hige ti ita lobahidi.
Habahim Yaubada Yoba ya fagogo, yo ya faloholoho fuyoi.
Afahaidana sa laoma be bena sa mata’asi ma’edi yo ena ainauya bena sa felen.
Yaubada Yoba nanatuna tatau faligigi luwaga yo wawahin faihona ya felen.
Ena miya yai mate, wahawahana ya itadi, habahim ena tautaula’i yai ya pe’i.
Afahaidagu, Yaubada ya sibai, sidohana bena debana yai wa ankamkamna.
Yaubada ya fanuhada, yo eda loholoho hola au nuwatuhui.
Ena fanuha bena te sunuma’en, be haba Satani te leihafihafiti, Yesu Keliso ai lisina.

Book 1, Side B, Side Two, Liba Famahata

Book 1, Side B, Side Two, Liba Famahata

Hola E falibamiu, taumoho hesa hesana Abelaham. In Yaubada ya awa’abiyen. be, ganahewana yai dodoga mahudo’idi, ya abi gogo’idi.

Picture 13: Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Abelaham ena Nu’u ya Lau Afulen

Picture 13: Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Abelaham ena Nu’u ya Lau Afulen

Genesis 12:1 - 13:4

Fuya ma’esega, Yaubada ya liba lau Abelaham lebena, iyen,
“Em nu’u yo tamam ena luma u lau afuledi, na u lau tefa hesa, haba tanohi hudo’i E fa’itam. Haba E tolem nu’u loholohona yai. Ganahewana yai Yaubada dodoga tano’ubu yai ya fatabuwedi.”
Abelaham ya kawawananaha, be Yaubada ena nuwatuhu ya lau watan. Lahai fisa, ya lawedi, na habahim, ya mahano Kanana Tanohina yai.
Amainiya, Yaubada ya libama lisina yai, iyen,
“Tanohina itete, haba am hiti mulita E feledi.”

Picture 14: Tautau Safuhudohudo’i Fati, Abelaham yo Lota

Picture 14: Tautau Safuhudohudo’i Fati, Abelaham yo Lota

Genesis 13:5-18

Abelaham ena golowa hesana Lota.
Ma’ena sa lau Kanana.
Abelaham yo Lota mate, edi suisui boludi.
Abelaham ena suisui tau ita watanidi, yo Lota ena suisui tau ita watanidi sa faibayaho, pa’ana adi kalahe mate, hige gonowadi.
Yo fede, Abelaham Lota ya faliba, iyen,
“Tabu ta faibayaho; ta failaulau moho. Tanohi tefa tausomo wa fanuha u fasinabo.”
Lota tanohi mahumahulana ya fasinabo ma’ena yosiyosi enehedi, yo fede, ho’owa sadaina ya abi.
Ya lau be ya miya Sodom duhu la’ina sadaina yai. Habahim Yaubada ya liba fuyo Abelaham lisina, iyen,
“Tanohi mahudo’ina wa ita, mate, um yo am hiti mulita haba ai’emiu.

Picture 15: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Abelaham Ba’isa Nuwa Esega ya Failobahi

Picture 15: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Abelaham Ba’isa Nuwa Esega ya Failobahi

Genesis 14:1-24

Sodom dodogadi edi laulau sa heyaya wananaha, Baba’isa fati ma’edi Sodom sa hiyala be sa leihafihafi.
Taumana dodogadi Lota yo ma’ana boga sa audi. In moho, Abelaham ma’ena tau hiyala dodogadi ana sa fofo, ana waiyunu nimadi yai.
Aba lulu yai, sa fuyoma mate, ba’isa la’ila’i hesa sa lobahi.
Hesana mate Melekisideki. In Salem edi Ba’isa, aniyona mate ‘Nuwa Esega.’
Melekisideki fwalawa yo waen ya abidi, be ya lau Abelaham ya felen, na iyen,
“Um mate Yaubada Hewa Wananaha yai ya fanuham. Am waiyunu nimam yai ya toledi.”
Abelaham ena ainauya Ba’isa Nuwa Esega ya felen.
Sodom edi Ba’isa ena fanuha bena Abelaham ya felen,
“In moho, hige i fanuha.
Hige gonowana ainauya i abi ba’isa heyaheyayana ai lisina.
In moho, Lota mate ya yauyaule. Be ya lau Sodom yai ya gogo fuyo.

Picture 16: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Abelaham Kipwala ya Fatilidi

Picture 16: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Abelaham Kipwala ya Fatilidi

Genesis 15:1-21

Yaubada Abelaham ya kawahida’en.
Ya liba, iyen,
“Abelaham laulauwewena mahudo’idi mate ena dodoga, fuya ou’ou’uli.”
In moho, Abelaham nuwana ya heyaya, pa’ana hige natuna.
Yo fede, Yaubada Abelaham ya foya lawen ganamuli, na ya faliba, iyebom,
“U ita’ita hasa galewa, be kipwala u fatilidi – yena gonowam; mate laulauwewem oulina haba doha.”
Abelaham Yaubada ena liba fasunuma ya kawawananahaen, be Yaubada nuwana ya amna.
Yaubada Abelaham ya faliba bodai, iyen,
“Lahai esega haba laulauwewena
Kanana tanohim mahudo’ina sa abi ai’edi.”

Picture 17: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Gwama Isamayeli

Picture 17: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Gwama Isamayeli

Genesis 16:1-16

Bolima sa ouli, na in moho, Abelaham ma lahuna Sala, hige nanatudi. Fuya ma esega, Sala lahuna Abelaham ya faliba, iyen,
“Egu tau paisowa waihin, ma’em au eno. Nuwana haba ainiya egu boga i fatadada.”
Yo fede, Sala ena tau paisowa Hagala Abelaham ya faboga.
Yo fede, Sala Hagala ya nuwa’ela’ela’en, be ya ita watan faheyaya.
Yo fede Yaubada ena anelu ya fatamaliyama, be Hagala nuwana ya faloholoho. Ya faliba mate, haba natuna ya yosi, na haba hesana ya tole Isamayeli.
Isamayeli haba nanatuna sa ouli, yo laulauwewena haba ya tadada. Isamayeli ya famala Alaba tamadi.
Na Yaubada Abelaham ya faliba, iyen,
“Lahum, Sala, haba natum taumoho ya yosi. Na in ai lisina haba egu liba fasunuma ya ota esegahi, ai lisim.”

Picture 18: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Sala ya Liuha

Picture 18: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Sala ya Liuha

Genesis 18:1-15

Fuya ma esega Abelaham mate, ena bolima 99, na lahuna Sala, mate ena bolima 90.
Na Yaubada ena wasa tau lauwenna faihona sa laoma lisidi.
Sala kalahe ya abi nonohai, be Abelaham ya felen, be ya lau ya feledi, edi gwa’u ganamulina yai. Na habahim, wasa tau leyamana hesa, Yaubada alinana ya falibadi, iyen,
Nawalahi faligigi fatina ya laoma na, be, aho ite, be lahum Sala haba natuna taumoho ya yosi.
Sala mate in gwa’u ganahewana yai, na ya ata’atahi. Hige gonowana i kawawananaha’en, yo fede ya liuha. Na, habahim, Yaubada Abelaham ya faliba, iyen,
“Pa’ana som, Sala ya liuha? Gonowagu somo E ginauli.”
Yaubada ena liba fasunuma yai wa, Sala ya fanatu, be natuna taumoho ya yosi ena tinatinala’i fuyana yai.

Picture 19: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Abelaham Sodom edi An’eta

Picture 19: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Abelaham Sodom edi An’eta

Genesis 18:16 - 19:29

Yaubada ya fanuha bena Sodom ya faheyaya, pa’ana dodogadi sa nuwatuhu lau wata wananaha.
Yaubada somo bena ya ginauli mate, Abelaham ya faliba.
Abelaham Lota ya nuwatuhui, yo fede, be iyen,
“Haba gonowana, tau heyaya yo tau loholoho wa faheyaya gogonidi? Tano’ubu Tau Fakasana gonowana dudulai ya ginauli?”
Abelaham ya an’eta, Yaubada lisina, bena Sodom ya suwa fahidi.
“Ibe dodoga loloho safuhudohudo’i ai duhu la’ina E lobahidi, mate nu’una ibege ya faheyaya.”
Yaubada ena wasa tau lawenina sa lidi Sodom. In moho, doga esega loholohona amainiya mate, Lota.
Wasa tau lawenina Lota sa faliba fanuwatagu, be duhu la’i ni ya lau afulen.
Na habahim, Yaubada oyagi galewa yai ya fatamali lidiyen, be Sodom ya gabu golu.
Lota yo nanatuna wawawahin luwaga moho sa mwahuli.

Picture 20: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Abelaham ena Antalasam

Picture 20: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Abelaham ena Antalasam

Genesis 22:1-19

Abelaham natuna Isako ya hewali, Na habahim, Yaubada Abelaham ya lau’ita.
Yaubada ya liba lau lisina, iyen,
“Natu ese’esegam u leyam, be u antalasamen, ai lisigu.”
Abelaham Yaubada ya sunuma’en, be alinana ya lau watan. Ya sibai mate, Yaubada haba Isako ya famwahuli fuyoi. Bena haba Abelaham wa, gwama Isako ya gwali.
Yo fede, Yaubada ya libama lisina, iyen,
“Abelaham! Tabu somo gwama ni ai lisina u ginauli. Aho itete, E siba mate, u nuwatuhu, haba wa lau watan. Natu ese’esegam hige u oihala’en.”
Na yo fede, Abelaham sipisipi hesa ya ita, ya tala'afi, oyagi lagana yai. Yo fede, natuna wa ya otawa, na sipisipi wa, ya antalasamen Yaubada lisina.

Picture 21: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Abelaham yo ena Tau Paisowa

Picture 21: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Abelaham yo ena Tau Paisowa

Genesis 24:1 - 25:26

Abelaham ena fuya tautaula’i yai, ena tau paisowa ya yogayama, ya fatalaha, iyen,
“U fuyo egu nu’u, be natugu Isako, lahuna u yo’oi.”
Abelaham hige i fanuha Isako Kanana nu’una i lau afulen, yo hinaga hige i fanuha Kanana wawahindi heyaheyayadi la’i i fai.
Yo fede, ena tau paisowa wa, Abelaham alinana ya lau watan, be Yaubada ya foyahi dudulai lawen, Abelaham afa’efana lisidi yai.
Amainiya mate, Isako lahuna hasahasalana ya lobahi. Hesana mate Lebeka. Isako yo Lebeka natudi hesana Diyakobo o Isalaela. In ya famala Isalaela nu’una mahudo’ina tamadi.
Isalaela dodogadi mate, hola Kanana yai sa miyamiya. Isalaela ganahewana yai, In logenana loholoho ya leyama tano’ubu mahudo’ina yai.

Picture 22: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Yesu ya Tubu

Picture 22: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Yesu ya Tubu

Galatians 4:4-5; Matthew 1:18-25

Yaubada ena liba mate, liba wananahana.
Yaubada Adam ya faliba, mate haba ena Hineli Dogana ya fatamaliyama, be Satani ya leihafihafiti.
Yaubada Nowa ya liba fanuwatagu mate, In haba salumadi sa nuwatuhu lau watan, mate ya faheyayadi.
Yaubada Yoba ya fa’ita lobahi mate, In som ya fanuha mate ita eda loholoho.
Yo Abelaham ya fa’ita lobahi mate, In, fuya ou’ouli, ena liba fasunuma ya fafawananahadi.
Ite tautau yai te, haba te ita mate, wawayana hesana Yesu. In mate Isalaela Nu’una yai ya tubu. Tinana mate, waihin nuwanuwasupuna hesana Maliya. In moho, tamana mate, Yaubada Ese’esegana Wananahana.
Yesu mate, In logenana, loholoho ya leyama tano’ubu mahudo’ina yai.
In, logenana, ya laoma be, Satani ya leihafihafiti, na ya fafuyodama Yaubada lisina.

Picture 23: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Yesu ya pe’i

Picture 23: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Yesu ya pe’i

Galatians 3:13-14

Yesu ya tubu, be ya famala doga la’ila’i.
Yaubada ena laulau, dodoga ya fatalahadi.
No’o abi’abidi hudo’i-hudo’i ya lau ginauli, be haba ya fa’ita lobahidi mate, In Yaubada lisina yai ya laoma.
In moho, dodoga heyaheyayadi hige gonowana bena ti kawawananahaen.
Yesu sa wunui, be sa tutu fapatu kolosi yai.
Tau hiyala dogana hesa lisilisina yai alahiya ya gwaliyen. In moho, Yesu ha’a ya pe’i.
Afahaidagu, Yaubada Adam ya faliba mate, yena oyagi fafalaugagayona uluna ya an, mate haba ya pe’i.
Mahudo’ida ha’a Yaubada te awayagala’en, be pe’i hige sigana te faho’ina hinaga.
In moho, eda heyaya debadi yai Yesu ya pe’i.
Sidohana Yaubada sipisipi ya abi nonohai Abelaham enehena, be ya wunui Isako falaudamahina mate au nuwatuhui. Yaubada hinaga natu ese’esegana ya nuwa afulen, be ita debada yai ya pe’i.
Sidohana Yaubada Adam ya faliba mate In haba doga hesa ya fatamaliyama be Satani haba ya leihafihafiti, mate au nuwatuhui.
Fuyana Yesu debada yai ya pe’i, mate Satani ya leihafihafiti. Aho ite Satani ena gigibwali bena ya lawedi pe’i hige ana siga wa ya ofi.

Picture 24: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati, Yesu Ya Mwahuli Fuyo

Picture 24: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati, Yesu Ya Mwahuli Fuyo

John 20:19-29

Yesu silanina mate bo’usa yai sa tole. In moho, lahai fafafaihonana yai ya mwahuli fuyo! Ya taumahata haidana lisidi yai. In moho, hidadi hesa hesana Tomasi mate, in hige ma’edi.
Mulina yai Tomasi sa faliba, tiyen,
“Guyau ‘e ita!”
In moho, hige i kawawananaha’edi.
Habahim, Yesu ya taumahata boda mahudo’idi lisidi yai.
Powati leleyadi nimana yai, yo ana omata lisilisina yai ya fa’ita.
Yesu ya liba lau Toma lisina, iyebom,
“Tabu u nuwa luwaluwaga, na u kawawananaha moho. Salumadi hige ti itagu, na in moho, sa kawawananaha, mate nuwadi ti amna.”
Afahaidagu, ita tabu doha Tomasi, ya nuwaponopono Yaubada lisina yai.
Ita bena doha Abelaham, Yaubada ena liba fasunuma ya kawawananaha’en.
Yena eda sunuma Yesu lisina yai haba Yaubada te sibai yo mwahuli hige ofina ai lisina te abi.
##

\h 2008-03-23 v1.2
\h 2008-11 reformatted and proofread on computer,
\h written version compared with audio tape, 2008-11-21, by Russ.
\h audio and written text checking completed √ 2008-11-21

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach