Paano Lumakad sa Daan ni Hesus

Paano Lumakad sa Daan ni Hesus

Outline: Simpler version of #61 "How to Walk Jesus' Way," but it mentions things that hurt the body such as betel nut, hemp, alcohol; and God's standard about having one wife.

Script Number: 062

Language: Buhid

Theme: Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Spiritual Growth); Problems (Alcohol)

Audience: New Christian

Style: Monolog

Genre: Exhortation

Purpose: Teaching

Bible Quotation: None

Status: Translation

Script Text

Kinday tam Lumahaw han Hesus Dalan

Kinday tam Lumahaw han Hesus Dalan

Haw aw in Hesus wa suguan? Haw aw kasaya tumwa it fangayufan para hayamo? Sas Bibliya ka Diyos ig fyayong no kana ka maangay ibolonon ka sadik suguan san Panginoong Hesus. Is Hesus iglwang, haw fag darangin sirang-sirang, sas bago marom no infulaw, sas yabi bago katuyog. Fiya yadi haw igdarangin sa yamo basad fangayufan nawa kana yamo fakamolon, Nawa haw sas ibolon, nawa haw iglahaw sas dalan hanggan nyawa kana yamo kabutangan sa yamo sadili haw fiya di gakbang, igtawag in Hesus Panginoon ngayan.

Fag galwasi in Diyos fag sadiwak dahunya yamo fangayufan hanggan fag galwasi yadi yamo kapariho taw bilang kito yamo sadili. Fag faadal yadi ha yamo mga anak ka tungkol han Diyos no kinday hanya galwasi has fagayo mga taw. Tabanan yamo mga anak has mga tifonan,no siday intam mga faduwasay, igtifonan hanggan igsimba. Fagdad-daranginan gufudan has mga faduwasay santam Diyos. Fag basa hanggan gadal in Diyos hampang. Fag fadog hayamo mga kaiban hanggan mga kahilala no kinday is Diyos galwasi kaara kitay taw imbawi yadi imtiwala in Diyos.

Is Diyos iglwang, hafag idwag nahaw, hanggan igbuhag, fag urungan nyawa ginahin. Fag gibulon ka fakaurunganan hanggan ma-agwantaon kaara kitay haw falag fiya hayamo basad talanahan. Haw no akwa nabol bagay bunwa yamo, fwalian fag idwagbol. Haw fag idwag daya hanog sali ista mga famasaliyon ngatay sa hyamo timbangan fagamiton. Is Diyos kasaya kitay fag fiya intam mga ugali.

Fag matugbungon has mga taw labi wan ka ha mga kakurangan. Fag falagkahuwayan ha yamo mga faduwasay mangan tiwala hanggan haw fagtugbong yadi ka mga igfaadal in Diyos hampang, haw gibolon toy fag mga bagay idwa para ha yamo odi sadili, no bonwa kitay igfasayagdog in Diyos.

Hafag idwa kaingli hyamo faduwasay. Fag igbaya wan no kana kaha-akwa sa hyamo. No ha naibolon yamo idwa maangay. Ha fag idwa gantin. Fag idwag fasuhod nyawa ta hana ibulon hyamo dwat. Ha fag galwasi in Diyos sa diwak dahunya fangayufan hanggan karigunan. Maskin is Diyos galwasi hyamo. Hanya nafalag no kinday hanya galwasi intam. hanya nadisag it habuyagan kaara kitay tumubos intam mga kasalanan. Tam yabi in Diyos kalaban dapat in Hesus naibolon hantam nahalig intam bilang in Diyos Anak.

Ha fag idwa gibolon ka mga bagay igfadwat intam habilogan, maskin is Diyos ka igbawanan santam hanggan hanya kagfon intam. Fagayon fag mga ugali kadwa mangay intam mga fagibulunon idwa tumogbong intam hampay intam mga habilogan imbali maangay san Diyos banwanan samtungod. Tam no dwag bolay gobon tunya fag mga ibolon idwa maangay. Tam fagsagad tugbong gin Diyos hanggan ka malyaw fag falad ka santan mga fangayufan ka tumugbong intam hampay tam umayayo hanggan domayo tunya fag mga ugali kadwa maagnay han Diyos. Tam nog babay fag sadi lamang hanggan fayungan yadi hantam mga anak kaara kitay katanog hanggan gumalang yadi hat mga magurang.

Tam fag fagabag fasalamat han Diyos fagayo fag mga bagay, kawa maskin fagayo fag mga bagay gin Diyos kafiyaon hanya nog disag hat mga anak. haw fag balaw kadala maskin intam Diyos orongan wa marigon kagulyanan santam bundi kitos mga bagay istay is baba daga. Tam fagkatiwala fagaba han Diyos hanya ka tumogbong intam nyawa ginahin. Tam no ha mga fakasayaon tam fag idwa kayag tawag hanggan gakbang han Diyos. San Hesus fiya fag ngayan hanya dumisag hanggan sumagot intam darangin ka maangay sat ka fangayufanan. Nyawa haday tam no lumahaw tam fag fwayong has iba taw no kinda is Diyos galwasi is taw.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons