Paano Dapat Mamuhay ang mga Anak ng Diyos

Paano Dapat Mamuhay ang mga Anak ng Diyos

Outline: General explanation of Christian attitudes and behaviour standards. God's power to keep us from sin when we yield to Him. Christians should: listen to God's Word; reject old life of sin; keep their bodies holy; flee from idolatry, immorality, and lying; care for their families; show love to all, including enemies; fear not; pray often; give materially; be thankful; tell others the Good News.

Script Number: 057

Language: Buhid

Theme: Belief System (Syncretism); Living as a Christian (Witnessing, No other gods, idols, Spiritual Growth, Leaving old way, begin new way, Children of God); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Shame)

Audience: New Christian

Style: Monolog

Genre: Exhortation

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Translation

Script Text

Kinday in Diyos mga Anak Nogfalag it Habuyagan

Kinday in Diyos mga Anak Nogfalag it Habuyagan

Gis fabaguwanan tam no katanog intam Panginoong Hesus, Tam kati inbali in Diyos anak. tam insakop wan sat sadili talanahan. Tam in bago wan, hanya nadisag it fiya fag falad santan basad fangayafan. Kaara kitay umulyanan hanggan dumisag intam karigunan hampay tam dumaog fagayo fag mga kasalanan ka in satanas mga ibulon dwat. Fag mahugod fagaba nugtalinga hanggan nugadal it mga hampang. Fag mahugod yadi hawno katanog sayamo basad fangayufan sirang-sirang. Gis Bibliya haw no lumag fagayo fag mga bagay kaara kitay tam dumaog ka mga dwat santam. Tam domayo wan intam mga ibulon dwat – kaara kitay tam falag no kinday tam urungan galwasi in Diyos ngayan.

Is Diyos na Fyayong wan intam, no kinday tam no galwasi bilang it mga anak. In Diyos hampang iglwang intam habilugan in Diyos ulyanan. Hanggan kat fiya fag falad sawan tam fagayo kagtanggap hanggan katiwala in Diyos.
Nyawa faktaw kagdwat it ulyanan imdusa wan maskin it ulyanan malyaw hanggan it fiya fag falad gulyanan yadi sinya. Tam fag dayo fagayo fag bagay kagfadwat it ulyanan. Fahapnoan santan basad fangayufan in Diyos hampang hanggan it mga isip gin Diyos.

In Diyos kasaya kitay tam fag matagahan santan habuyugan kaara kitay tam idwa falag kahayaan san Diyos ngayan. In Diyos hapang iglwang, tam fagdayo fagayo fag mga buhag tam no kampang fag ka lamang fakaorunganan. Fag idwag daya, hanggang ignahaw, faggibulon fakaorunganan sat sadili talanahan.
Mga Ama, ham fag galwasi hayo babay, mga Ina, Ham fag fasakop hayo mga indugan, Mga anak, Ham fag talinga hayo mga magurang alang -alang santam Panginoon. Tam no kahori gibolon has fiya tam fagsagad togbong hanggang intam Panginoon hanya tumogbong intam.

Idwa fiya tam nogtago intam mga kasalanan, Tam dapat falag yadi has iba taw kinday tam no galwasi. Kiton Diyos no galwasi intam. In Diyos hampan igluwang fag galwasi in Diyos sadik dahunya fangaayufan hanggan haw galwasi yadi yamo kapariho. Is Diyos iglwang haw fag galwasi yadi yamo kaaway. Tam nog falag kita tam igfalibaba hanggang galwasi tam ig falag fakaorunganan gin Diyos.

Haw fag balaw kadala nyawa kana, maskin is Diyos ka umano hanggang umafud yamo fagayo fag mga masuhod. Tam fagdarangin sirang-sirang maskin san Diyos karigunan tam umibolon ka fakaorungan. Tam fag gufudan igdarangin ka sadik dahunya talanahan tam fag tuhod igtifunan hantam mga faduwasay, kaara kitay sumimba hanggan igfasayag dog han Diyos. Haw fag disag yadi mga bahagi nyawa kana ka mga bagay sa yamo hanggan fagsag yadi kat fa safulo fag bahagi han Diyos. Maskin intam Diyos kagfafwali nyawa kana kantam mga fakasayaon. Tam Fag mahugod gibulon hanggan igfasalamat hanya. Tam fag idwa kaya igfwayong kan Diyos fiya fag barita kaw han Kristo Hesus. Maskin tunya ka dalan kaara kitay tam lumag kakaurungan dalan hantam Panginoon. Tam lumag kabago fag habuyagan hanggan imbawi ka mga taw ka natalang sat dalan. Tam fagfwayong in Diyos fiya fag barita maskin hanyag lwang, ham fag lahaw wan fag barita sadik dahunya baba daga.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons