นังซือ กะดฮั / ทะโม่ / ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่ม ที ฮึจาม / งาน ฮ็อง พระวิญญานบริสุด [Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Book 8 of an audio-visual series with Bible stories of the young church and Paul. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65655
Language name: Nyah Kur

Program Length: 32:21

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Picture 1. Jesus Goes up to Heaven]

2:26

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Picture 1. Jesus Goes up to Heaven]

รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

0:50

2. รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Picture 3. Peter Preaches to the People]

1:19

3. รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Picture 3. Peter Preaches to the People]

รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Picture 4. The Church Family]

1:05

4. รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Picture 4. The Church Family]

รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

1:08

5. รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

1:22

6. รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Picture 7. Stephen is Killed]

1:16

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Picture 7. Stephen is Killed]

รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

1:30

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

1:10

9. รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Picture 10. Peter and the Romans]

1:34

10. รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Picture 10. Peter and the Romans]

รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Picture 11. Peter in Prison]

0:55

11. รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Picture 11. Peter in Prison]

รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Picture 12. Peter and His Friends]

1:20

12. รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Picture 12. Peter and His Friends]

รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

1:42

13. รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

1:25

14. รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

1:10

15. รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

1:46

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

1:05

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

1:22

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

1:18

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Picture 20. Paul is Taken to Court]

1:16

20. รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Picture 20. Paul is Taken to Court]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

1:03

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

1:10

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Picture 23. The Shipwreck]

0:56

23. รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Picture 23. The Shipwreck]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

2:01

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information