Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 6 Mukanda Wamuchitanu Naumwe Yesu, Mulongeshi, Muka-Kuka

Talenu, Ivwililenu Na Kuyoya 6 Mukanda Wamuchitanu Naumwe Yesu, Mulongeshi, Muka-Kuka

إستعراض: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

رقم النص: 423

لغة: Luvale

الفكرة: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

الجماهير: General

نمط: Monolog

فصيل: Bible Stories & Teac

الغرض: Teaching

نص من الإنجيل: Extensive

حالة: Translation

النص

Kulumbununa

Kulumbununa

Tunameneka mwane. Twayenu tuli humanganenu na muka kunangula wamunene. Lijina lyenyi ikiye Yesu. Talenu ha mivwimbimbi yili mu mukanda waulombo ulauluka kaha alumuna jino muvwimbimbi unashishimo omu nawivwa yove echi chivumo. (Kwimba)

Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwanangula vatu

Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwanangula vatu

Mateu 5

Mu muvwimbimbi ou tunamono Yesu ali nakunangula vatu vihande vya Kalunga. Ikiye afumine kuli Kalunga. Mwomwo ikiye apwa Mwana Kalunga ukawenyi lyamunwe kaha, atachikiza vya Kalunga vyosena. Kalunga ikiye atutengele etu tuvosena kaha apwa nawa wamuchano. Apwa cheka nawa wakujila. Vatu jino kavamuhana kavumbi nakalemesa aka atela kutambulako mwomwo upahu wenyi wauchimo muli vakiko. Veji kushinganye kanga vishinganyeka vyavipi kaha nakulinga muze mwamupi muvilinga vyavo. Kaha hakulinga ngocho vanalihanduna kuli Kalunga nakupwa jino vatu ja Kalunga. Oloze Kalunga amutumine Yesu anagule vatu omu navahasa kumutachikijila ikiye Kalunga, vatambule nawa upahu wenyi. Keshi mwomwo kahako, ejile nawa mangana usoko wafwile mukachi ka Kalunga na vatu aununge nakupandamisa nawa vatu kuutanga wavatu jaKalunga. Ejile na nakuneha upahu wa Kalunga muli vatu hakufumisa jisonyi javo najishili mangana ikiye ajimbate. Jino ivwililenu kanawa ngumilweze vihande anangwilenga Yesu shimbu apwilenga hano hamavu, mangana yove nawa ulinanguleko vyavivulu vya muchano vya Kalunga wakuyoya. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Mazuvo avali

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Mazuvo avali

Mateu 7:24 - 27

Mu muvwimbimbi ou Yesu avambulilile vatu mujimbu wa malunga vavali. Avalwezele ngwenyi, “Weshowo mutu mwevwa mazu ami nakulingamo mwapwa nge lunga wakuza ngama atungile zuvo yenyi ha malolwa. Vula yanokele hamavu, livaji lyatohwele, peho yayinene yahuhwile nakuliveta ha zuvo. Kana yize zuvo kayashiukileko, mwowmo yapwile yakutungila hamalolwa a kukola. Kaha nawa weshowo mwevwa mazu ami nakukana kulingamo nafwane nge lunga uze wakuhulama atungile zuvo yenyi hamusekeseke. Vula yanokele livaji lyatohwele, peho yayinene yahuhwile nakuliveta haze hazuvo. Ize zuvo yashiukile mwamupi.”
Shikaho twatela kutungila kuyoya chetu hachikuku halilolwa lyakukola. Yesu kaha ikiye chikuku chakukolambe. Twalela kulinganga mwaya kunangula chenyi. Nakulinga mwaya mazu enyi, mwatu kafwako mukufungulula Satana hamwe kaha na vashipilitu jenyi vosena, na vishinganyeka vyosena vize vyavipi hamwe vilinga vyavipi tweji kulinganga mukuyoya chetu. Yesu mwapwa ikiye jingolo jetu kaha mwatukinganga, chipwe mu jilwola jamaukalu etu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Manongo vawamone

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Manongo vawamone

Mateu 5:14 - 16

Talenu, ava malunga vali mu muvwimbimbi vali mu musana. Weji kulinganga ngachilihi nalinongo mumilima? Lunga umwe nazundula linongo helu mangana alimunyikile vosena vali muzuvo. Lunga mukwavo wachileya. Nafwikilila linongo lyenyi mumbango. Yesu ikiye musana wava-kamavu vosena. Ikiye muka-kulweza jila ya Kalunga. Cheka nawa ikiye ejile nakutufumisa muwangana wa milima na kututwala muwangana wamusana. Kachi nge natumufwelela muli ikiye, nakutambula kunangula chenyi nakuyoyelamo, kaha vakwetu navamona musana wa Yesu muli etu. Yesu ngwenyi, “Kuminyika chenu chimunyikenga kumeso avatu vosena, mangana vilinga vyenu vyamwaza vamutohwezelengaho senu wamwilu.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kaloma mwaveta kaYuleya

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Kaloma mwaveta kaYuleya

Mateu 5:38 - 42; Loma 12:19

Omu Yesu atwaminenga mulifuchi lyavaYuleya, vakaLoma vangeji vayulilenga venya lifuchi va Yuleya. Haji lwola jimwe maswalale vakaLoma vayanjishilenga vaYuleya chikuma mwamupi, nganomu minamono. Liswalale wakaLoma nambate chikovelo cha lunga. Ou lunga mwalinga ika jino? Yesu avalwezele vatu, “Kanda namuhunga vaka-kole jenuko. Kachi nge umwe mwaku veta mbata kusali yimwe, alumuna kusali yikwavo nawa. Kachi nge umwe mwakusopesa nakutambula njekete yove, mwitavile ambate na chikovelo chove nawa.” Katwatela kulinga samba jingako hali vaze vejikutu yanjisangako, mwomwo mwata ngwenyi, “Kusopesa chinapu chami; ami nangu kavashishishilamo.” Kalunga ikiye mwakazangamisa vosena vaze vaka-kulinga mwamupi. Kuzangamisa chinahase kwiza omu tuchili nakuyoya chipwe hakufwa. Oloze Kalunga atunangula ngwenyi, kuli uze mwakulinga mwamupi ove mulinge mwamwaza. Ikiye azanga etu tulingenga mwamwaza kuli vaka-kole jetu, kukonekela na kukisula vaka-kutuyanjisa etu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Kulomba kuli Kalunga

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Kulomba kuli Kalunga

Mateu 6:5 - 15

Mu muvwimbimbi ou malunga vavali valinakulomba. Lunga umwe nemana mumukwakwa ali naku twalililaho kulomba. Mwomwo nazange vatu vosena vamumone vamulemese. Oloze Yesu ngwenyi, “Omu namulomba nga kanda namupwa nge omu vaka-shili veji kusakanga ku limwenesa hakulomba. Ami nangumilweza mwamuchano ngwami, fweto yavo vanayitambula lyehi.” Avalweze ngwenyi, “Omu namu lomba ingila muzuvo yove, soka vikolo vyove vyosena lomba kuli iso wakupenge. Ikiye eji kumonanga vyosena vyakupenge, kaha mwakakufweta. Enu haku lomba, kanda tuhu namulishina kuhitulukangamoko nganomu veji kulinga vashiliko, mwomwo veji kushinganyekanga ngwavo navavevwa mwomwo veji kuvulisanga mazu a mavulu muku-lomba chavo. Kanda namupwa nge omu vapwa vakiko oloze mwomwo senu atachikiza vyosena vize munahono shimbu kanda enu muvilombe. Enu lombenunga ngana, ‘Ove tata wa mwilu, tukafweko lijina lyove lileme. Wangana wove wizenga washi, kuzanga chove chilingiwe hano hamavu na mwilu nawa. Tuhane kulya chetu cha hakumbi hakumbi. Tukonekele milonga yetu nganomu tweji kukonekelanga nayetu nawa vakwetu vakakutupihisa. Kanda na ututwala mukutwesekako oloze utupululule kuli uze wamupi.’” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Muka-kole mwakuvilamo mwila

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Muka-kole mwakuvilamo mwila

Mateu 13:24 - 30, 36 - 43

Vaka-kole vakakulinga mwamupi vayile naku-kuva mwila muwande. Avaze malunga vapwile vaka-kole ja mwenya uze wande. Uze mwila hakuvula chikuma walifwanyine na jimbuto jamwaza. Uze mwenya wande kautukwileko kuchina mwatukwila kumwe na mbuto ja mwaza hamwe. Oloze ajitalililenga palanga nomu lwahetele lwola lwa kwaha. Kaha avalwezele vaka-kwaha vahandunune mbuto jamwaza kuli jize jajipi vajeche jamwaza vajilame. Shikaho Kalunga nafwane nge uze mwenya wande kaha Satana ikiye uze muka-kole. Satana natumbu vatu vaka-kulinga mwamupi muli vatu ja Kalunga mukaye. Tachikizenu ngwenu lwola omu naluka heta, Yesu mwakeza cheka. Mwaka handununa vaka-kulinga mwamupi muli vaze vapwa vatu jaKalunga vaze vakakulemesa ikiye vakiko vene vatu jenyi. Yesu mwakavambata vakakwitava vosena vaze vanetava nakufwelela muli ikiye mangana vakapwe naikiye haya myaka na myaka. Jino kuli vaze valikanga lyehi na kukana kumutambula Yesu kupwa mulwilo wavo nava kavambila mu chijiva cha kakahya, mukiko Kalunga mwakavazanga mishila. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yesu navanyike vavandende

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yesu navanyike vavandende

Mateu 18:1 - 6, Mateu 19:13 - 15

Talenu! Likumbi limwe mayongomena avatu vapwile nakuneha neha vana vavo vavandende kuli Yesu. Mangana ngwavo avalombele avakisule nawa. Oloze tumbaji twenyi vavakanyishilenga nakuvahanga vaze vatu. Yesu apihilile hakumona tumbaji valinakuvahanga. Kaha avahuhumwine nakuvakanyisa ngwenyi, “E chenu vanyike vavandende vezenga kuli ami kanda kuvakanyisako, mwomwo wangana wakalunga unapu wa vakivo shikaho.” Avalwezele nawa ngwenyi, “Chamwemwene nangumilweza ngwami, mwalumuke nakupihilila nganomu apwa kanyike wamundende. Kachi nge pimbi kaha kamweshi kukaswana wangana wa Kalungako. Vatu vavalemu muwangana wa Kalunga shina kuvanga vaze vanalinyisa nge omu apwa kanyike wamu ndende.” Veshovo navalitohwesa vavene nakushinganyeka ngwavo vanapu vavalemu kuhambakana vakwavo kaveshi vaka-kumukavangiza Yesu vamwenemweneko. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kafunga na mikoko

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kafunga na mikoko

Mateu 18:12 - 14; Yowano 10:14

Likumbi limwe Yesu avalwezele tumbaji twenyi ngwenyi, “Zangamenu kanda na muhunga vana vanavandendeko.” Yesu apwile nakunangula mukachi kavo hali vanyike vavandende. Atwalileho nakuvanangula ngwenyi, “Kachi nge mutu mwaheta likulukaji lya mikoko, kaha nahahanduka umwe mwajimbala, kumana keshi ku vaseza vaze likumi navatanu navawana na atanu nawawana (99) hapili himwaya nakutonda uze umwe nalalukako? Kaha jino kachi nge mwa muwana, mwawahilila chikuma hali uze umwe kuhambakana kuwahilila hali vaze makumi atanu na awana navatanu navatanu navawana (99) vanahono kulalukako. Ngocho nawa nasenu ali mwilu kechi kusaka umwe wahali avavavandende hajimbale umweko.” Yesu kazanga mutu umwe ajimbaleko. Kalunga kaha ikiye atengele vatu vosena hano hamavu; vapwa venyi. Kachi nge umwe mwakavangiza Satana, chipwe lunga chipwe pwevo napu nge mukoko uze wakujimbala. Yesu nawa ahanjikile cheka ngwenyi, “Ami yami kafunga wamwenemwene; mikoko jami ngunavatachikiza kaha vakiko nawa vanangutachikiza.” Yesu alivuluka kupwa kafunga wamwenemwene mwomwo ejile “nakutonda nakulwila” vaze vajimbala kuli Kalunga. Yesu achililika nakutonda kulwila vaka-kujimbala. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Ngamba wakuhona kutetela

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Ngamba wakuhona kutetela

Mateu 18:21 - 35

Ngamba umwe akongwele mali amavulu kuli mwangana wenyi, oloze kahashile kuwahilwisako. Shikaho jino avalwezele mangana vamukwate uze ngamba hamwe navausoko wenyi vavalanjise vapwenga vandungo. Oloze uze ngamba amulembelele mwangana amukonekele amwivwileko keke mangana amutondele mali enyi. Kaha mwangana amwivwilile keke uze ngamba. Mikuli yosena ajimba nganyine amwechele ayenga. Omu jino ayile uze ngamba awanyine mukwavo ngamba uze atambwile mali amandende kuli ikiye uze ahonene wahilwisa. Haze vene aputukile kumuchikita hamiliu nakuputuka kukala mukuli wenyi. Mwomwo uze mukwavo ngamba kamufwetele washi maliko, kaha amuhakile munjele kuvanga afwete mukuliwenyi. Oloze vangamba vamwe vamulwezele mwangana vyosena vize alingile hali mukwavo. Mwangana apihilile chikuma. Nakumwamba ngwenyi, “Ove ngamba wamupi, ami mikuli yove yosena ngwayijimbanganyine mwomwo ove wangulembelele. Nyi yove nawa ika una honena kupwa nakeke hali mukwenu nganomu ami ngwa kwivililile keke?” Mwangana jino amuhakile uze ngamba munjele palanga kuvanga nafwete mukuli wa mwangana. Kalunga atukonekela lyehi tuvosena milonga yetu yashili. Nayetu nawa twatela kukonekela vaze vakakutuvulumuna. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Waka-kuzata navatambula jifweto javo

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Waka-kuzata navatambula jifweto javo

Mateu 20:1 - 16

Mwenya wande ayile nakutonda vakuzata muwande. Kaha alivwasanyine navo fweto yakuvahana halikumbi. Omu valingile vanazate lyehi vanakumisa vejile nakutambula jifweto javo. Kaha kuli vaka kutambula jifweto, vaze vapwile vakukuminyina kwingila milimo, vakiko vazachile milimo yayindende. Oloze uze mwenya wande apwile walikoji. Kaha amuhanyine fweto yenyi yikiko yahalikumbi lyosena. Wamuchivali, ou azachile kaha chimbwa cha likumbi limwe. Mutu mukwavo azachile likumbi lyalyosena lyamuundu. Oloze vaka milimo vosena vatambwile jifweto yavo yoyimwe yakweseka hamwe. Uze mutu azachile likumbi lyosena lya muundu, ayavalile. Ikiye ashinganyekele ngwenyi navamuhana mali amavulu. Jino uze mwenya wande ambile ngwenyi, “Enu masepa jami, ami kangweshi ngwamukalu kuli enuko. Kumana katwalivwa sanyine kuzachila lishelenge limweko numba? Tambula fweto yove uyenga. Ngunazange mangana nguhane ou mukwenu akuminyinanga kwingila milimo fweto yenyi nganomu ngunahane yove nawa. Kumana ami kangwatela kulinga mweshomwo nanguzangila kufwetako? Nyi pamo ove uli nalwiso hakupwa ami nguwamwenemwene?” Kalunga napu nge uze mwenya wande. Ikiye apwa walikoji, wambwende. Eji kulinganga mwalikoji kuli etu tuvosena. Eji kuhana mawana aulwilo hali vosena mwomumwe kuli vaka-kumufwelela Yesu. Chinapu chawana wakanyombo, kechi nge wakufwetelako chipwe wahavilinga vyamwaza, evi tweji kulinganga hano hamavuko. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mapwevo vatanu kuweluka wachikolo

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mapwevo vatanu kuweluka wachikolo

Mateu 25:1 - 13

Yesu anangwile echi chishimo cha vana vamapwevo likumi. Vapwile nakuvandamina chilika cha kumbachisa chiputuke. Omu vapwile nakuvandamina lika. Uze samwenga jino ashimbwile ejile mukachi kaufuku. Jino mukachi kavo mapwevo vatanu vapwile vakuli zanga mangana vamusese samwenga. Kaha vawikile manongo avo nakwingila muchilika nasamwenga hamwe. Oloze vaze vakwavo vatanu vapwile vakakuhulama mwomwo mumanongo avo kamwapwile majiko, shikaho vayile nakulanda. Jino hakuhiluka, vawanyine chikolo vana chisoko lyehi. Vaputukile kungongo mweza nakutambakana, “Achitusokolwelenuko mwane!” Oloze samwenga avakumbulwile ngwenyi, “Kangwamijivileko. Chamwenemwene nangumilweza ngwami, kangwamijivileko.” Yesu ali mwilu jino. Ikiye samwenga wamwilu. Likumbi limwe mwakeza hano. Na umwe atachikiza likumbi kana wauchi. Twatela kupwa tuvakuli zanga lyehi nakumusesa kala likumbi. Mwomwo Yesu mwakambata venyi nakuya navo mwilu vakatwame nayikiye. Oloze vaze kanda valizange kavechi kukengila mwiluko. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Mwangana navandungo jenyi

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Mwangana navandungo jenyi

Mateu 25:14 - 30

Tunalizangila muka kachi nge Yesu mweza? Ivwililenu. Lunga wamulemu munamo hano ha muvwimbimbi nahiluka lyehi jino kuungeji wenyi ayile wausuku. Shimbu apwile kanda ayenga, ahanyine upite wenyi kuli vangamba jenyi. Ngamba umwe amuhanyine machelenge atanu. Uze Ngamba awasekasanyishile awanyineho jikwavo jeka jitanu. Ngamba mukwavo amuhanyine nawa mashelenge avali kaha avasekasanyineho mwata wenyi eka avali. Omu jino uze mwata wavo ahilukile, omu amwene muze valingile kanawa nawaze mali enyi, kaha avambile vosena ngwenyi, “Mwazachi la mwane, enu vangamba vakushishika. Kumana munalumbununa kupwa nge munahase kushishikila kaka ndende. Nangu milingisa kupwa muvaka ngulamina jino vyavinene. Twayenu, mangana muwahilile na yami hamwe.” Oloze uze ngamba mukwavo wamuchitatu atambwile lishelenge limwe, alimbachile nakulisweka. Kalisekasanyishileko nakuwanyinaho. Mwata wenyi apihilile nakumwamba ngwenyi, “Ove unapu ungamba wamupi umuvwa! Kachi nge watachikijile ngwove ami ngwatelele kutambula vyamwenemwene kufuma kuli ove.” Kachi nge wahakile mali ami munyambaulu keshi nguwanyinangaho eka. Kaha amutambwilewo aze mali nakuwahana kuli uze awanyine jitanu nakuhakila hali jize jitanu. Kaha avalwezele ngwenyi, “Mumbile ou ngamba wamokomo kuweluka kumilima, kuze vatu navakapwa na kulila nakuli nge njunga kumazo na kukola.” Yesu ikiye mukulwane wa vaka kufwelela. Aya mwilu oloze mwakahiluka cheka hano hamavu. Avahana lyehi vakukumukavangiza mawana nau nyongochima mwakuzachila mumilimo yenyi. Chapwa chamwaza kuzachisa evi tulinavyo tuhane kavumbi Yesu. Ashika lyehi kuhana fweto vosena vaze veji kumuzachilanga kanawa.

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Yesu navamumba pachisa

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Yesu navamumba pachisa

Mako 1:4 - 11

Yesu anangwilenga vatu vya Kalunga. Avenyikilile nawa vatu jingolo apwilenga najo jakuli Kalunga. Ikiye avalwezelenga hatoma hakuvalweza keke ya Kalunga hali vakiko. VaYuleya, vakiko vashinganyekelenga ngwavo kuvula chamisongo muli vakiko chapwile changu cha Kalunga mwomwo hajishili javo. Yesu, mukuka chenyi na mukulinga chenyi vikomowesa azangile vaIsalele vamone kuzanga cha Kalunga. Ikiye asakile nawa vamone chinjikizo cha kuputuka kutalilila kwiza cha wangana wa Kalunga.

Muvwimbimbi ou tunamono Yesu haze apwile shimbu kanda aputuke kunangula vatu. Lunga umwe nemana kwakamwihi nayikiye apwile Yowano muka kumbapachisa. Yowano atachikijile kanawa ngwenyi Kalunga mwakatuma Yesu hano hamavu. Ou Yowano atwalililengaho nakuvahuhumuna vaYuleya valumuke kuvilinga vyavo vyavipi, oloze valemeselenga nakulifukulanga kuli Kalunga umwe kaha wamuchano. Jino veshovo vetavililenga kunangula cha Yowano chize chafumine kuli Kalunga vavambapachilenga mumeya. Lujimiko lwapwile chinjikizo mangana Kalunga ahase kuvakonela jishili javo, cheka nawa valumuke kujijila nakutwama chakwivwisa Kalunga kuwaha. Yowano ahanjikile ngwenyi, “Munyima yami muli nakwiza umwe nanguhambakana jingolo ami. Ami ngwechi kumijimikanga na meya, oloze ikiye nyi, mwakamimbapachisa enu na Shipilitu Wajila.” Kaha Yesu ejile kuli Yowano mangana vamumbapachise nayikiye. Oloze muli ikiye kamwapwile shiliko. Omu Yesu afume mumeya, chuma chaku komowesa chasolokele echi. Mwilu mwasokolokele mwafumine shipilitu ya Kalunga yakulifwana nge katela. Kaha lizu lya Kalunga lya fumine mwilu, nakuhanjika ngwalyo, “Ou you mwanami ngwazanga; muli ikiye ngweji kwivwilangamo kuwaha.” Hakukumisa kumumbapachisa Yesu, Satana amwesekele. Azachile mazu a Kalunga mukuhingama hakumweseka Yesu. Yesu amuhonesele Satana hakumukumbulula namazu a Kalunga awa vasoneka mujingolo ja Shipilitu Wajila. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Yesu mwasanyika tumbaji

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Yesu mwasanyika tumbaji

Mako 1:12 - 20; Mateu 28:19

Omu Yesu alingile hanafungulula lyehi Satana, kaha Yesu ayilenga nakuzata milimo yize Kalunga amutuminyinyine. Kalunga amutumine Yesu kulishitu hano hamavu mangana ambulule mujimbu wa mwaza wa Kalunga, anangule vatu, kuhindula vaka kuviza, na kuchika milimo ya Satana. Lizu lyakulishitu lyalumbunuka ngwavo “Ou vasakula kuli Kalunga”. Kaha vatu vamumwene ngwavo ali nangolo ja Kalunga. Omu likumbi limwe, Yesu apwile nakuhita kungenge yachijiva cha Ngalileya, kaha amwene vaka kuta ishi vawana. Avambile ngwenyi, “Twayenu, ngukavangizenu ami, kaha nangumilingisa kupwa muva-kakuta vatu.” Hahaze vene vesele moji avo nakuya na Yesu. Cheka nawa asakwililileko veka vatanu n vatatu malunga. Vosena vapwile likumi navavali vapwile jino tumbaji twenyi vakulinangulanga kuli yikiye. Vamwenenga vikomowesa vize alingilenga Yesu, vatachikijile ngwavo afuma kuli Kalunga. Tumbaji vapwile jino va posetolo ja Yesu, kulumbununa ngwavo vaku-tuma. Vana ngwilenga mujimbu wamwaza wa Yesu kulishitu kaha vahindwilenga vapwilenga naku viza mulijina lya Yesu. Yesu jino avahanyine jingolo hali Shipilitu Wajila. Vapwile nangolo hali vashipilitu vavapi kavafumishilenga na kulinga vikomowesa. Nawa nakutwalaho, Yesu akumishile milimo yenyi hamavu. Shimbu haze kanda kaha ahiluke mwilu, avahanyine vaposetolo jenyi lushimbi elu, “Yenu muka-vetavise vaka mafuchi osena muka-vambapachise mulijina lyatata na mwana na Shipilitu Wajila, kaha nawa mukava nangule kulama vyuma vyosena vize ngunamilweze.” (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Lunga ali namusongo wambumba

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Lunga ali namusongo wambumba

Mako 1:40 - 45

Likumbi limwe kuli Yesu kwejile lunga apwile na musongo wambumba. Afukamine kuli Yesu kaha amulembele ngwenyi, “Kachi nge unahase, ngutomese ami.” Vatu vaze vapwilenga nawou musongo vavafumishilenga mukachi kamembo vatwaminenga kusali yamembo. Vatu kavahashilenga kuheta kuli vakiko. Yesu apwile nakeke hali ou lunga. Omu amukwachile amwambile ngwenyi, “Ngunahase, kutoma!” Haze vene uze lunga vamukile kumbumba yenyi. Yesu amulwezele ngwenyi, “Kanda naukachilweza kuli mutu naumweko. Oloze, yako kuli kapilishitu akakutale. Kaye nawana nganomu mwaya jishimbi jaMose hali vosena vaze navoka kumusongo ou. Chikapwe unjiho kuli vatu vosena ngwavo yove vanakutomesa lyehi.” Uze lunga ayile nakuwahilila avalwezeleko vatu vosena. Yesu ikiye kavevwililenga vatu vize vapwile nga nakushinganyekako. Oloze ikiye alingilenga muze amulwezelenga Kalunga kulinga. Vaze vahungilenga ikiye avazezwilenga. Uze muka-mbumba amufumishile sonyi nakumuhwilwishila ulemu wenyi. Amulingishile ahiluke mwimbo muze vamuhangile. Yesu nawa nahase kufumisa sonyi yove, kachi nge nayove naumulomba. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lunga navamwingishila mukashongwa kazuvo

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lunga navamwingishila mukashongwa kazuvo

Mako 2:1 - 12

Omu Yesu apwile muzuvo, nakunangula vatu vya Kalunga. Halwola luze vene malunga vamwe vamunehelele Yesu lunga muka-kalepa, oloze mwomwo hakuvula chavatu vahonene kumwingisa muze muzuvo. Vatuvile mukasongwa ka zuvo kaha mwingishilemo na kumuzezumwina muze muzuvo. Yesu amwene lufwelelo vapwile nalwo hali yikiye. Kaha ahanjikile kuli uze apwile nakuviza, ngwenyi, “Ove mwanami, jishili jove vanakukonekelajo.” Vamwe vakulwane vapihilile chikuma omu vevwileko, “Iyaze nahase kukonekela jishili kuvanga Kalunga kaha ukawenyi?” Kavata chikijile ngwavo Yesu afumine kuli Kalungako. Yesu amwambile uze apwile nakalepa ngwenyi, “Nangukulweza ngwami, katuka, mbata kahela kove yakonga kwimbo.” Hahaze vene uze lunga ayoyele! Mukiko mujila alisolwe lenga Yesu kuli vatu kupwa wakufuma kuli Kalunga. Yesu ali nangolo ja Kalunga muli yikiye ja kuka misongo, nganomu atwama nangolo ja Kalunga jakukonekela shili. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Yesu mwoka mutu walivoko lyakusoseka

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Yesu mwoka mutu walivoko lyakusoseka

Mako 3:1 - 5

Jino tunamono hano Yesu ali muzuvo ya kulombela yava Yuleya. Vatwamina java ka-kufwelela navakivo kuvapwile kuze. Kaha kwapwile lunga umwe walivoko lyakusoseka. Hapwile halikumbi lyasambata likiko likumbi lyavaYuleya lya kulifukula nakulemesa Kalunga. Jishimbi javo vaYuleya, hali likumbi kana naumwe pimbi azachilengaho. Shikaho vaYuleya vamulaviji jilenga vamone nge mwamuka uze mutu. Yesu muka-kuzakamina vatu echi kuzakamina nawa. Oloze vaze va twamina java kufwelela kavapwile ngochoko. Muli vakiko mwapwile wakumutalilila Yesu ahokole lushimbi mangana vawanyineho kanyinyino kakumujihe. Yesu ahulishile vatwamina, “Chakwola kachilihi hasambata: kulinga mwamwaza nyi kulinga mwamupi, kulwila mwono nyi kujiha?” VaYuleya kavashile kumukumbula chipwe lizuko mwomwo michima yavo yapwile yayikalu shikaho. Yesu ambile kuli uze lunga ngwenyi, “Olola livoko lyove.” Kaha olwele, vosena vapwileko vamwene livoko lyenyi lyalambwe cheka. Enu vakwetu twatela kumwalisa Kalunga. Twatela kuzakamina nava kwetu nawa. Kachi pimbi kaha kulemesa chetu Kalunga chama vokovoko chaufwelekete kaha. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Yesu mwaholesa nyamanganda

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Yesu mwaholesa nyamanganda

Mako 4:35 - 41

Hano hamuvwimbimbi kana tunamono Yesu ali muwato hamwe natumbaji twenyi. Valinakuya musali ya chijiva. Kaha peho yayinene chikuma yahuhwile. Meya engilile muze muwato, uze wato waputukile kuzala na meya. Yesu apwile nasavala kutongo yakunyima yawato. Tumbaji twenyi vamuhindwile nakumulweza ngwavo, “Ove muka-kunangula, kaweshi kuzakamako omu tuli nakusaka kuvomba?” Yesu ahindukile emanyine kaha ahanjikilile peho na makimba, “Unda, tulumuka!” Haze vene uze nyamanganda aunjile. Yesu ahanjikile kuli tumbaji twenyi ngwenyi, “Woma waka? Kumana muchili nakuhona kufwelela lika?” Tumbaji twenyi vali komokelele nakwamba ngwavo, “Ou ikiyeya? Numba peho yononoke kuli ikiye na makimba nawa!” Etu twatachikiza kanawa ngwetu Yesu apwa Kalunga ali nangolo hali mutu himutu, hali vashipilitu navyosena vize atengele. Shikaho, omu natukundamina hali Yesu mwatukinganga mwatuhana nawa etu kuunda mujilwola ja maukalu. (Kwimba)

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Pwevo ali mukachi kaliyongomena lyavatu

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Pwevo ali mukachi kaliyongomena lyavatu

Mako 5:25 - 34

Ove unamumono ou pwevo muliyongomena lyavatu? Ikiye apwile na musongo wakuhichisa manyinga mu myaka likumi nayivali. Ayile kuli vandotolo, oloze kavahashile kumukako. Ou pwevo apwilenga na mali amavulu awenyekelelenga kukuhana kulivandotolo kuze ayilenga. Chipwe ngocho musongo wapwile nakutwalilangaho. Likumbi limwe evwile ngwavo Yesu ali nakuka vaka-kuviza. Alyambile mumuchima wenyi ngwenyi: “Kachi nge nangukwatako kaha kuuvwalo wenyi, kaha nanguyoya.” Uze pwevo amukavile Yesu munyima mukachi kavatu akwachile kuuvwalo wa Yesu, aze manyinga apwilenga nakuhita omine chau. Yesu evwile ngwenyi ngolo jina mufumu. Kaha emanyine nakuhulisa ngwenyi, “Iya nakwate kuuvwalo wami?” Vatu vavavulu vamujingilikile Yesu, nakulishinda kanya, oloze ou pwevo atachikijile vize vya musolokelele. Evwile woma kaha afukamine hamambuli enyi kumahiji a Yesu, amulwezele mujimbu wosena. Jino Yesu amwambile ngwenyi, “Ove mwanami wapwevo, kufwelela chove chinakuhindula. Yako mukuunda, unasokoka kukuyanda chove.” Mazu aKalunga atunangula ngwavo Yesu noholili ali nakuka lika vatu vaze vamukundamina nakumufwelela ikiye. Vatu vavavulu muno mu kaye, Yesu avatachikiza umwe naumwe echi kuvazakaminanga vosena, na yove nawa. Kukuzakaminga nakukulama nayove twaya kuli ikiye. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu na mwana wamundende wa kufwa

Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu na mwana wamundende wa kufwa

Mako 5:22 - 24, 35 - 43

Yailu apwile lunga wamulemu mutembele yava Yuleya. Apwile na mwanenyi avijile chikuma. Ikiye asanyikile Yesu mangana amuke kukukola chenyi. Shimbu kanda Yesu ayengako, uze kanyike afwile. Yesu ahanjikile kuli Yailu ngwenyi, “Kanda wivwa womako; fwelela kaha.” Haku heta kuzuvo vatu vapwile na kuyenga yenga na masoji, oloze Yesu avalowelemo muzuvo vosena. Engililemo natumbaji twenyi. Yailu napuwenyi vengilile nenyi muze muzuvo vasavalikile uze mwana wakufwa. Yesu amukwachile kulivoko ngwenyi, “Mwana pwevo, nangukulweza ngwami hinduka!” Kaha ahindukile nakutambuka. Yesu avalwezele vamuhane vyakulya alyenga. E mukwetu, Yesu ali nangolo kaha nawa atwama nangolo hali kufwa! Vaka-kumukavangiza vosena kavatela kupwa na woma wakufwako. Yesu wakujikiza ahambakana Satana, shili na kufwa. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu napwevo muka-muyachi weka

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Yesu napwevo muka-muyachi weka

Mako 7:24 - 30; Mateu 15:21 - 28

Likhumbi limwe pwevo mukamu yachi weka ejile kuli Yesu. Mwanenyi apwile na shipilitu wamupi. Uze pwevo ejile kuli Yesu amulembelele amufumise uze shipilitu wamupi. Yesu amulwezele uze pwevo ngwenyi, Nguneza nakukafwa kulivanga va Yuleya. Nge nangulivanga kukafwa vaka muyachi weka chinapu nge kulisa vatuwa shimbu kanda vanyike. Kaha Yesu ahanjikile ngwenyi, “Vanyike vandende valyenga kulya vanasake, kacheshi chamwaza kuhana kulya chavanyike vandende kuli vatuwako.” Uze pwevo amukumbulwile Yesu ngwenyi, “Eyo, ove mwata chipwe vene vatuwa veji kulyanga kuungululu uze weji kulakumukilanga mwishi yamesa.” Yesu amukumbulwile nakumulweza ngwenyi, “Uli nalufwelelo lwalunene ove pwevo! Nangukulingila nganomu unalombo.” Ngocho uze pwevo omu ayile kwimbo, awanyine shipilitu wamupi namufumu lyehi mwanenyi. Yesu azanga etu tuhake michima yetu kukundamina hali ikiye, nganomu uze pwevo alingile. Yesu nahase tukosokola kufuma kuundungo wa Satana. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahindula kajika matwitwi wa kalaka

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Yesu mwahindula kajika matwitwi wa kalaka

Mako 7:31 - 37

Vatu wamwe vanehele lunga umwe kuli Yesu. Apwile kajika matwitwi kufuma kukusemuka chenyi kahashilenga kuhanjikako. Kaha vamulembelele Yesu anangike mavoko hali ou lunga. Ikiye amufumishile muli zavu lyavatu. Ahakile minwe yenyi mumatwitwi auze lunga. Kaha Yesu afwijilile maleji akachikile halilimi lyauze lunga. Yesu andwile meso nakutala mwilu kuli Kalunga nakwamba kuli uze lunga ngwenyi, “Jikuka!” Haze vene aputukile kwivwa nakuhanjika kanawa. Vatu vavavulu valikomokelele, nakwamba ngwavo na zate, “Vyosena mwakwoloka. Tujika matwitwi vali nakwivwa, tumama vali nakuhanjika.” Shikaho enu vakwetu, vihanda vyosena vyaku mijimba yetu Yesu avitengele. Atwama najingolo jakumisongo yetu. Kakweshi chuma chimwe chipwe musongo wakuviza mwaho na kukako. Nge natumulomba ngwetu atuke, nganomu alingile uze lunga waka jika matwitwi. Etu nawa tuyenu tulweze vakwetu vya Kalunga. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu mwatonesa kapuputa

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu mwatonesa kapuputa

Mako 8:22 - 26; Yakova 5:13 - 16

Likumbi limwe vatu vejile kuli Yesu vamunehelele mutu wakapuputa. Vamulembelele ngwavo mangana Yesu amuke. Yesu amukwachile kulivoko nakuya nenyi kusali yalimbo. Afwijilile hameso auze mutu nakunangika mavoko hali uze mutu. Amuhulishile ngwenyi, “Vyuma muka unamono ove?” Uze lunga amukumbulwile, “Ngunamono vatu; vali nakusoloka kupwa nge mitondo yili nakujingu luka.” Yesu ahakile mavoko enyi ha meso auze lunga. Kaha meso enyi atonene, nganomu apwile amwene jino vyosena kanawa kanawa. Enu vakwetu Yesu apwa mwomumwe nalelo. Ocho alingile ku myaka yakunyima nahase kuchilinga namakumbi ano. Mu mukanda wa Kalunga muli mazu ngwavo: “Ikiye (Yesu) ambachile kuviza chetu na misongo yetu yosena.” (Ku mukanda wa Yakova 5:13-15) Minenu umwe ali nakuyanda tahi? Alombe kuli Kalunga. Minenu umwe ali nakuviza tahi? Asanyike vakulwane valiuka, vamulombele vamuwavise maji mulijina lya Yesu. Kaha kulomba chakufwelela na chimulwila uze naviji, mwata mwamuhindula, kaha kachi nge navulumuna, milongo ya shili navamukonekelayo. Shikaho litavilenunga jishili jenu umwe na mukwavo na kuli lombelenga umwe namukwavo mangana muyoye. Kulomba chava ka-kwoloka chili nangolo. (Kwimba)

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwahindula mukweze apwile na ndemone

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwahindula mukweze apwile na ndemone

Mako 9:14 - 29

Lunga umwe anehele mwanenyi kuli tumbaji twaYesu, mangana vamufumise vandemone, oloze vahonene. Jino omu vamumbachile uze mwana wa lunga nakumuneha kuli Yesu. Kaha uze shipilitu wamupi hakumona Yesu, amuhanjikishile chikuma nakumutunyisa uze kanyike hamavu na lifulu kukanwa. Jino ise yauze mwana apwile nakukakasana kwiji nge Yesu mwamukila mwanenyi, ahanjikile kuli Yesu ngwenyi, “Kachi nge unahase kulinga chesenocho naulinga, tuvwile keke tukafwe ove mwata.” “Kachi nge unahase?” Yesu amukumbulwile ngwenyi. “Vyuma vyosena navipwa vyavyashi kuli wosena ou mwafwelela.” Uze lunga amukumbulwile, “Ami ngunetava; ngukafweko mwane omu ngwahona kufwelela!” Jino vatu vavulu vejilenga kuli Yesu vamone omu avahanjikililenga vashipilitu vavapi. Yesu amuhanjikilile, “Shipilitu uze ahoneselenga mwana lunga kuhona kuhanjika na kwivwa ngwenyi mufume nangukushinga ngwami kanda ukengila cheka muli ikiyeko.” Uze shipilitu wamupi atambakanyine nakukanguka nakulovoka muli ikiye nakumuseza hwilila. Vatu valyambile ngwavo, “Ou mwana lunga nafu.” Oloze amukwachile kulivoko nakumwimika kaha emanyine. Kaha tumbaji twaYesu vamuhulishile kupenge, “Ove mwata mwomwo ika etu twahonenanga kumulovola ou ndemone?” Avakumbulwile, “Ava vangana kavalovoka kechi nachuma chekako kuvanga nakulomba nakulitwamina kulya.” Hakukumisa omu vyasolokele vyosena evi, vatwamina javaYuleya vamutwamine punga yakujiha Yesu. Yesu azachile vikomowesa vyavinene vyosena. Asangukile kukufwa. Ahonesele Satana na kufwa. Yesu ikiye ahambakana ngolo jamashipilitu osena natutulunga twamukaye. Ikiye ali nangolo havyuma vyosena. Mwomwo Yesu kaha ikiye uka wenyi Kalunga wamuchano.

معلومات ذات صلة

تحميلات مجانية - هنا يمكنك أن تجد نصوص رسائل GRN الرئيسية فى عدة لغات، بالإضافة إلى صور ومواد أخرى مرتبطة، متوفرة للتحميل.

"أنظر، إسمع وأحيا" صوتمرئي - مجموعة ذات ثمانية أنظمة، لكل نظام ٢٤ صورة ممتازة للبشارة والتعاليم المسيحية. تقدم هذه السلسلة دراسات فى شخصيات العهد القديم، حياة يسوع المسيح والكنيسة الشابة.

كيف تستخدم المواد الصوتمرئية فى GRN - الجزء١: مشاركة الإنجيل اصبحت سهلة - الموضوع يعطى مقدمة عن كم الطرق المختلفة لاستخدام موارد GRN السمعية والبصرية فى الخدمة.

كيف تستخدم موارد GRN الصوتمرئية - الجزء٢: الدخول الى العمق - يقدم هذا الموضوع المزيد من الشرح عن كيفية تعلم الناس من القصص، ولماذا لا تحتوى القصص على تعليقات كثيرة.

مكتبة GRN الصوتية - المواد التبشيرية و التعليمية للكتاب المقدس الملائمة لإحتياجات الناس و ثقافاتهم متاحة فى أشكال و أنماط عديدة.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach