Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1 [Know Your Bible - Ruth Study 1] - Pijin

此录音资源已不可用。

请查看其它语言 Pijin 的录音材料。