Franco-Provencal: Neucatelais语言

语言名: Franco-Provencal: Neucatelais
GRN语言编号: 9872
ISO语言名称: 法兰克-普罗旺斯语 [frp]

Franco-Provencal: Neucatelais的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Franco-Provencal: Neucatelais的其他名称

Neucatelais

说Franco-Provencal: Neucatelais的地方

France

与Franco-Provencal: Neucatelais有关的方言

现有10种相似的语言或方言同Franco-Provencal: Neucatelais拥有相同的ISO语言代码。.

Franco-Provencal
Franco-Provencal: Celle San Vito
Franco-Provencal: Dauphinois
Franco-Provencal: Faeto
Franco-Provencal: Lyonnais
Franco-Provencal: Neuch-telois
Franco-Provencal: Savoyard
Franco-Provencal: Valaisan
Franco-Provencal: Valle D'aosta
Franco-Provencal: Vaudois

关于Franco-Provencal: Neucatelais信息

人口: 77,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。