Dusun, Central: Bundu语言

语言名: Dusun, Central: Bundu
GRN语言编号: 9457
ROD方言代码: 09457
ISO语言名称: Central Dusun [dtp]

Dusun, Central: Bundu的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

其他资源的音频、视频

Jesus Film Project films - Dusun - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Dusun - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Dusun, Central - Today's Dusun Version Revised - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Kadazan, Coastal - (Faith Comes By Hearing)

Dusun, Central: Bundu的其他名称

Bundu
Taginambur

说Dusun, Central: Bundu的地方

Malaysia

与Dusun, Central: Bundu有关的方言

现有16种相似的语言或方言同Dusun, Central: Bundu拥有相同的ISO语言代码。.

Dusun, Central: Beaufort
Dusun, Central: Dusun Sinulihan
Dusun, Central: Kiundu
Dusun, Central: Kuala Monsok Dusun
Dusun, Central: Luba
Dusun, Central: Menggatal
Dusun, Central: Pahu'
Dusun, Central: Ranau
Dusun, Central: Sokid
Dusun, Central: Tindal
Dusun, Tambunan
Dusun, Tempasuk
Kadazan, Central Dusun
Kadazan, Coastal
Kadazan Dusun
Kota Marudu Tinagas

关于Dusun, Central: Bundu信息

人口: 50,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。