Vidar语言

语言名: Vidar
ISO语言名称: Alviri-Vidari [avd]
GRN语言编号: 6914
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD方言代码:

Vidar的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Vidar的其他名称

Alviri-Vidari: Vidar
Vidari
الویری – ویداری

说Vidar的地方

Iran

与Vidar有关的方言

People Groups who speak Vidar

Alviri-Vidari;

关于Vidar信息

人口: 500