Alemannisch: High Alemannisch语言

语言名: Alemannisch: High Alemannisch
GRN语言编号: 6880
ISO语言名称: 瑞士德语 [gsw]

Alemannisch: High Alemannisch的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Alemannisch: High Alemannisch的其他名称

Alsatian
High Alemannisch
Hochalemannisch

说Alemannisch: High Alemannisch的地方

Austria
Germany
Liechtenstein

与Alemannisch: High Alemannisch有关的方言

现有11种相似的语言或方言同Alemannisch: High Alemannisch拥有相同的ISO语言代码。.

Alemannisch: Appenzel
Alemannisch: Bern
Alemannisch: Graubenden-grisons
Alemannisch: Low Alemannisch
Alemannisch: Lucerne
Alemannisch: Obwald
Alemannisch: St. Gallen
Alemannisch: Wallis
Alemannisch: Zurich
German, Swiss: Alsatian
German, Swiss, Basel

People Groups who speak Alemannisch: High Alemannisch

German Swiss;

关于Alemannisch: High Alemannisch信息

人口: 6,044,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。