Aimaq: Firozkohi语言

语言名: Aimaq: Firozkohi
GRN语言编号: 6773
Language Type: Unknown
ISO语言名称: Aimaq [aiq]

Aimaq: Firozkohi的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Aimaq: Firozkohi的其他名称

Firozkohi

说Aimaq: Firozkohi的地方

Afghanistan

Parent Languages

  • Aimaq (ISO Language)
    • Aimaq: Firozkohi

与Aimaq: Firozkohi有关的方言

现有9种相似的语言或方言同Aimaq: Firozkohi拥有相同的ISO语言代码。.

Aimaq (ISO Language)
Aimaq: Chinghizi (Unknown)
Aimaq: Jamshidi (Unknown)
Aimaq: Maliki (Unknown)
Aimaq: Mizmast (Unknown)
Aimaq: Taimani (Unknown)
Aimaq: Taimuri (Unknown)
Aimaq: Zainal (Unknown)
Aimaq: Zohri (Unknown)

People Groups who speak Aimaq: Firozkohi

Aimaq, Char; Aimaq, Firozkohi; Aimaq, Hazara; Aimaq, Jamshidi; Aimaq, Taimani; Aimaq, Timuri;

关于Aimaq: Firozkohi信息

人口: 800,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。