Qimant: Dembiya语言

语言名: Qimant: Dembiya
GRN语言编号: 6723
ISO语言名称: Qimant [ahg]

Qimant: Dembiya的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

说Qimant: Dembiya的地方

Ethiopia

与Qimant: Dembiya有关的方言

现有7种相似的语言或方言同Qimant: Dembiya拥有相同的ISO语言代码。.

Qimant: Achpar
Qimant: Agaw
Qimant: Hwarasa
Qimant: Kayla
Qimant: Kwolasa
Qimant: Semyen
Quara

关于Qimant: Dembiya信息

人口: 1,650