Qimant: Achpar语言

语言名: Qimant: Achpar
GRN语言编号: 6722
ISO语言名称: Qimant [ahg]

Qimant: Achpar的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

说Qimant: Achpar的地方

Ethiopia

与Qimant: Achpar有关的方言

现有7种相似的语言或方言同Qimant: Achpar拥有相同的ISO语言代码。.

Qimant: Agaw
Qimant: Dembiya
Qimant: Hwarasa
Qimant: Kayla
Qimant: Kwolasa
Qimant: Semyen
Quara

关于Qimant: Achpar信息

人口: 1,650