Wunambal: Gwini语言

语言名: Wunambal: Gwini
GRN语言编号: 3701
ISO语言名称: Kwini [gww]

Wunambal: Gwini的样本

在这里聆听

Wunambal: Gwini的现有录音

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

人生箴言

(下载 Wunambal: Gwini的人生箴言MP3文件) 简短的音频圣经故事,福音信息以及福音歌曲和音乐。解释救赎并提供基本的基督教教义。 (A62945).

Wunambal: Gwini的其他名称

Forrest River
Gwini
Gwi:ni
Kwini

说Wunambal: Gwini的地方

Australia

与Wunambal: Gwini有关的方言

现有0种相似的语言或方言同Wunambal: Gwini拥有相同的ISO语言代码。.