Senoufo, Mamara: Suoo语言

语言名: Senoufo, Mamara: Suoo
GRN语言编号: 16527
ISO语言名称: Mamara Senoufo [myk]

Senoufo, Mamara: Suoo的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Senoufo, Mamara: Suoo的其他名称

Senoufo, Mamara: Suõõ
Suõõ

说Senoufo, Mamara: Suoo的地方

Mali

与Senoufo, Mamara: Suoo有关的方言

现有11种相似的语言或方言同Senoufo, Mamara: Suoo拥有相同的ISO语言代码。.

Mianka, Baramba
Mianka: Dioundiou
Mianka: Yorosso
Senoufo, Mamara: Bajii
Senoufo, Mamara: Kle Noehmo
Senoufo, Mamara: Koloo
Senoufo, Mamara: Kujaa
Senoufo, Mamara: Mijuu
Senoufo, Mamara: Nafaa
Senoufo, Mamara: Nejuu
Senoufo, Mamara: Soghoo

关于Senoufo, Mamara: Suoo信息

人口: 500,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。