Sena: Podzo语言

语言名: Sena: Podzo
GRN语言编号: 16484
ROD方言代码: 16484
ISO语言名称: Sena [seh]

Sena: Podzo的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

其他资源的音频、视频

Jesus Film Project films - Sena - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Sena - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chisena - Sociedade Biblica de Moçambique, 2014 - (Faith Comes By Hearing)

Sena: Podzo的其他名称

Chipodzo
Cipodzo
Phodzo
Podzo
Puthsu
Shiputhsu

说Sena: Podzo的地方

Mozambique

与Sena: Podzo有关的方言

现有9种相似的语言或方言同Sena: Podzo拥有相同的ISO语言代码。.

Chisena-Chichewa
Sena: Gombe
Sena: Gorongosa
Sena [Mozambique]
Sena: Rue
Sena: Sangwe
Sena: Sena Bangwe
Sena: Sena-care
Sena: Sena Central

关于Sena: Podzo信息

人口: 1,086,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。