Manyika: Nyatwe语言

语言名: Manyika: Nyatwe
GRN语言编号: 13679
ISO语言名称: Manyika [mxc]

Manyika: Nyatwe的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

其他资源的音频、视频

Jesus Film Project films - Manyika - (The Jesus Film Project)

Manyika: Nyatwe的其他名称

Nyatwe

说Manyika: Nyatwe的地方

Mozambique
Zimbabwe

与Manyika: Nyatwe有关的方言

现有12种相似的语言或方言同Manyika: Nyatwe拥有相同的ISO语言代码。.

Chimanyika
Manyika: Bocha
Manyika: Bunji
Manyika: Bvumba
Manyika: Domba
Manyika: Guta
Manyika: Here
Manyika: Hungwe
Manyika: Jindwi
Manyika: Karombe
Manyika: Nyamuka
Manyika: Unyama

关于Manyika: Nyatwe信息

人口: 450,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。