Magahi: Southern Magahi语言

语言名: Magahi: Southern Magahi
ISO语言名称: Magahi [mag]
GRN语言编号: 13274
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD方言代码:

Magahi: Southern Magahi的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

其他资源的音频、视频

Bible Stories - Magahi - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Magahi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Magahi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Magahi - 2014 Edition - (Faith Comes By Hearing)

Magahi: Southern Magahi的其他名称

Southern Magahi
मगही : दक्षिणी मगही

说Magahi: Southern Magahi的地方

India

与Magahi: Southern Magahi有关的方言

People Groups who speak Magahi: Southern Magahi

Sukiyar;

关于Magahi: Southern Magahi信息

其他信息: Also a religious language.

人口: 13,000,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。