Lawangan: Mantararen语言

语言名: Lawangan: Mantararen
GRN语言编号: 12811
ISO语言名称: Lawangan [lbx]

Lawangan: Mantararen的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Lawangan: Mantararen的其他名称

Mantararen

说Lawangan: Mantararen的地方

Indonesia

与Lawangan: Mantararen有关的方言

现有17种相似的语言或方言同Lawangan: Mantararen拥有相同的ISO语言代码。.

Lawangan
Lawangan: Ajuh
Lawangan: Bakoi
Lawangan: Bantian
Lawangan: Banuwang
Lawangan: Bawu
Lawangan: Benua
Lawangan: Dayak Pasir
Lawangan: Kali
Lawangan: Karau
Lawangan: Lawa
Lawangan: Lolang
Lawangan: Njumit
Lawangan: Purai
Lawangan: Purung
Lawangan: Tuwang
Taboyan

关于Lawangan: Mantararen信息

人口: 100,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。