Kashmiri: Bunjwali语言

语言名: Kashmiri: Bunjwali
GRN语言编号: 11664
ISO语言名称: 克什米尔语 [kas]

Kashmiri: Bunjwali的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Kashmiri: Bunjwali的其他名称

Bunjwali
कश्मीरी: बुन्ज्वाली

说Kashmiri: Bunjwali的地方

India
Pakistan
United Kingdom

与Kashmiri: Bunjwali有关的方言

现有13种相似的语言或方言同Kashmiri: Bunjwali拥有相同的ISO语言代码。.

Kashmiri: Bakawali
Kashmiri: Miraski
Kashmiri: Muslim
Kashmiri: Rambani
Kashmiri: Riasi
Kashmiri: Shah-mansuri
Kashmiri: Siraji-kashmiri
Kashmiri: Siraji Of Doda
Kashmiri: Zayoli
Kashmiri: Zirak-boli
Kishtawari
Pogli
克什米尔语

关于Kashmiri: Bunjwali信息

其他信息: Understand Urdu and English

人口: 451,666

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。