Jagoi: Singge语言

语言名: Jagoi: Singge
GRN语言编号: 11072
ROD方言代码: 11072
ISO语言名称: Bau Bidayuh [sne]

Jagoi: Singge的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Jagoi: Singge的其他名称

Bidayuh, Bau: Singgai
Bisingai
Singai
Singgai
Singgi
Singgie
Singhi

说Jagoi: Singge的地方

Malaysia

与Jagoi: Singge有关的方言

现有12种相似的语言或方言同Jagoi: Singge拥有相同的ISO语言代码。.

Jagoi
Jagoi: Assem
Jagoi: Dongay
Jagoi: Empawa
Jagoi: Grogo
Jagoi: Gumbang
Jagoi: Krokong
Jagoi: Serambau
Jagoi: Stenggang Jagoi
Jagoi: Suti
Jagoi: Taup
Jagoi: Tengoh

People Groups who speak Jagoi: Singge

Jagoi-Bisingai;

关于Jagoi: Singge信息

人口: 19,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。