Gula: Gula语言

语言名: Gula: Gula
GRN语言编号: 10411
Language Type: Unknown
ISO语言名称: Gula (Central African Republic) [kcm]

Gula: Gula的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Gula: Gula的其他名称

Goula
Gula

说Gula: Gula的地方

Central African Republic
Sudan

Parent Languages

  • Gula (ISO Language)
    • Gula: Gula

与Gula: Gula有关的方言

现有8种相似的语言或方言同Gula: Gula拥有相同的ISO语言代码。.

Gula (ISO Language)
Gula: Mele (Unknown)
Gula: Mere (Unknown)
Gula: Molo (Unknown)
Gula: Mot-mar (Unknown)
Gula: Nguru (Unknown)
Gula: Sar (Unknown)
Gula: Zura (Dialect)

People Groups who speak Gula: Gula

Kara;

关于Gula: Gula信息

人口: 13,000

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。