Tangkhul Naga [nmf]

ISO语言名称: Tangkhul Naga
ISO语言代码: nmf
人口: 142,000

GRN中,这个语言代码包括了 7种语言和方言。.

1. Naga, Tangkhul: Khangoi

GRN语言编号: 14588
人口: 110,000

Naga, Tangkhul: Khangoi的其他名称

Khangoi

说Naga, Tangkhul: Khangoi的地方

India

2. Naga, Tangkhul: Khunggoi

GRN语言编号: 14589
人口: 110,000

Naga, Tangkhul: Khunggoi的其他名称

Khunggoi

说Naga, Tangkhul: Khunggoi的地方

India

3. Naga, Tangkhul: Kupome

GRN语言编号: 14590
人口: 110,000

Naga, Tangkhul: Kupome的其他名称

Kupome

说Naga, Tangkhul: Kupome的地方

India

4. Naga, Tangkhul: Phadang

GRN语言编号: 14591
人口: 110,000

Naga, Tangkhul: Phadang的其他名称

Phadang

说Naga, Tangkhul: Phadang的地方

India

5. Naga, Tangkhul: Ukhrul

GRN语言编号: 14592
人口: 110,000

Naga, Tangkhul: Ukhrul的其他名称

Ukhrul

说Naga, Tangkhul: Ukhrul的地方

India

6. Tangkhul Naga

GRN语言编号: 770

Tangkhul Naga的其他名称

Champhung
Luhuppa
Luppa
Naga, Tangkhul
Somra
Tagkhul
Tangkhul
Thangkhulm
तंग्खुल नागा

说Tangkhul Naga的地方

India
Myanmar

Tangkhul Naga的现有录音

C02751 人生箴言
A62153 人生箴言
C62152 好消息

7. Than-Gal

GRN语言编号: 3855
ROD方言代码: 03855
读写能力: 95

Than-Gal的其他名称

Naga, Tangkhul
थन-गल

说Than-Gal的地方

India

Than-Gal的现有录音

C18271 人生箴言

People Groups who speak Tangkhul Naga

Naga, Tangkhul;