Các cơ hội tham gia mục vụ ngắn hạn

Bạn dang tìm kiếm thử thách?Bạn sẵn sàng rời bỏ 'lô cốt' của mình?Bạn đang tìm một kế hoạch Chúa Giao cho bạn?Bạn muốn tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh naofGRN có những cơ hội phụng sự ngắn hạn trên khắp thế giới. Đây là cơ hội cho bạn để nhìn thấy tất cả mọi việc đang xảy ra. Hãy tham gia một chuyến công tác ngắn hạn cung chúng tôi trong một vài tuần hya một vài tháng. Bạn sẽ gặp gỡ những con người đến từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, xem các tài liêu jcuar GRN về các hoạt động của chúng tôi và hãy là một phần trong nhóm những người đưa lời dạy của Chúa ra ngoài lãnh thổ của mình

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm