Murrinh Ngarra Kangkarlmawu Nukunu [Selections from the Four Gospels] - Murrinh-Patha

Bản nghe này có hữu ích không?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Tên chương trình: 64035
Thứ tiếng: Murrinh-Patha

Thời lượng chương trình: 6:32:50

Matthew 1:18-25

4:14

1. Matthew 1:18-25

Matthew 2:1-12

6:43

2. Matthew 2:1-12

Matthew 2:13-18

4:02

3. Matthew 2:13-18

Matthew 2:19-23

2:05

4. Matthew 2:19-23

Matthew 3:1-6

2:34

5. Matthew 3:1-6

Matthew 3:13-17

1:40

6. Matthew 3:13-17

John 1:29-34

2:57

7. John 1:29-34

John 1:35-42

2:49

8. John 1:35-42

John 1:43-51

3:34

9. John 1:43-51

Matthew 4:1-11

3:39

10. Matthew 4:1-11

Matthew 4:12-17

2:29

11. Matthew 4:12-17

Luke 5:1-11

4:44

12. Luke 5:1-11

Mark 1:21-28

2:40

13. Mark 1:21-28

Mark 1:29-34

2:47

14. Mark 1:29-34

Mark 1:35-39

1:57

15. Mark 1:35-39

Mark 2:13-17

3:04

16. Mark 2:13-17

Luke 5:17-26

5:32

17. Luke 5:17-26

Mark 3:7-12

1:50

18. Mark 3:7-12

Mark 3:13-19

1:54

19. Mark 3:13-19

Matthew 4:23-25

1:41

20. Matthew 4:23-25

Luke 8:40-56

6:57

21. Luke 8:40-56

Luke 8:22-25

2:05

22. Luke 8:22-25

Mark 5:1-20

5:33

23. Mark 5:1-20

Luke 7:11-17

2:18

24. Luke 7:11-17

John 4:43-54

4:17

25. John 4:43-54

Matthew 15:29-31

2:08

26. Matthew 15:29-31

John 5:1-24

9:14

27. John 5:1-24

Mark 6:30-44

6:14

28. Mark 6:30-44

Matthew 15:32-38

2:36

29. Matthew 15:32-38

Matthew 14:22-33

3:34

30. Matthew 14:22-33

Matthew 9:27-31

1:58

31. Matthew 9:27-31

Matthew 9:32-24

1:24

32. Matthew 9:32-24

Luke 17:11-19

3:16

33. Luke 17:11-19

Luke 19:1-10

3:25

34. Luke 19:1-10

John 8:1-11

3:48

35. John 8:1-11

Luke 10:38-42

2:06

36. Luke 10:38-42

John 11:1-16

4:39

37. John 11:1-16

John 11:17-27

3:21

38. John 11:17-27

John 11:28-37

3:07

39. John 11:28-37

John 11:38-46

3:16

40. John 11:38-46

Matthew 5:43-48

2:31

41. Matthew 5:43-48

Matthew 6:5-15

4:00

42. Matthew 6:5-15

Matthew 6:24-34

4:53

43. Matthew 6:24-34

Matthew 7:7-12

2:23

44. Matthew 7:7-12

Matthew 7:13-14

1:00

45. Matthew 7:13-14

John 3:1-21

7:22

46. John 3:1-21

John 6:25-59

11:48

47. John 6:25-59

John 6:60-71

3:52

48. John 6:60-71

John 7:1-13

4:36

49. John 7:1-13

John 7:14-24

4:19

50. John 7:14-24

John 7:25-31

3:46

51. John 7:25-31

John 7:32-36

2:04

52. John 7:32-36

John 7:37-44

2:44

53. John 7:37-44

John 7:45-53

3:14

54. John 7:45-53

Luke 10:25-37

5:18

55. Luke 10:25-37

Luke 15:1-7

3:02

56. Luke 15:1-7

Luke 15:8-10

1:20

57. Luke 15:8-10

Luke 15:11-32

8:09

58. Luke 15:11-32

Luke 16:19-31

5:28

59. Luke 16:19-31

John 10:1-6

2:15

60. John 10:1-6

John 10:7-21

5:47

61. John 10:7-21

Mark 11:15-19

2:56

62. Mark 11:15-19

Mark 13:1-2

0:54

63. Mark 13:1-2

Mark 13:3-13

5:39

64. Mark 13:3-13

Mark 13:24-31

2:35

65. Mark 13:24-31

Matthew 25:31-46

6:14

66. Matthew 25:31-46

John 12:1-11

4:40

67. John 12:1-11

John 13:1-20

7:22

68. John 13:1-20

John 13:31-38

3:30

69. John 13:31-38

John 14:1-14

5:27

70. John 14:1-14

John 14:15-20

2:11

71. John 14:15-20

John 15:1-17

6:38

72. John 15:1-17

John 17:1-26

11:35

73. John 17:1-26

Luke 19:28-40

4:59

74. Luke 19:28-40

Luke 19:41-44

1:38

75. Luke 19:41-44

Luke 22:3-6

1:23

76. Luke 22:3-6

Luke 22:7-13

3:03

77. Luke 22:7-13

Luke 22:14-23

4:23

78. Luke 22:14-23

Mark 14:32-42

5:18

79. Mark 14:32-42

Mark 14:43-52

3:02

80. Mark 14:43-52

Mark 14:53-65

5:10

81. Mark 14:53-65

Mark 14:66-72

2:55

82. Mark 14:66-72

Matthew 27:1-2

0:48

83. Matthew 27:1-2

Matthew 27:3-10

3:50

84. Matthew 27:3-10

John 18:28-28

5:08

85. John 18:28-28

Luke 23:1-12

4:51

86. Luke 23:1-12

Luke 23:13-25

5:01

87. Luke 23:13-25

Mark 15:16-20

1:57

88. Mark 15:16-20

Luke 23:26-43

7:31

89. Luke 23:26-43

Luke 23:44-49

2:14

90. Luke 23:44-49

John 19:31-37

2:50

91. John 19:31-37

Luke 23:50-56

2:57

92. Luke 23:50-56

Matthew 27:62-66

2:05

93. Matthew 27:62-66

Matthew 28:1-8

2:57

94. Matthew 28:1-8

John 20:1-10

2:50

95. John 20:1-10

John 20:11-18

3:33

96. John 20:11-18

John 20:19-23

2:32

97. John 20:19-23

John 20:24-29

2:52

98. John 20:24-29

John 20:30-31

1:27

99. John 20:30-31

John 21:1-14

4:56

100. John 21:1-14

Luke 24:13-35

7:41

101. Luke 24:13-35

Luke 24:44-49

3:09

102. Luke 24:44-49

Luke 24:50-53

1:13

103. Luke 24:50-53

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2010 Bible Society of Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu