Maakaku Tjukurrpa [Mark] - Ngaanyatjarra

Bản nghe này có hữu ích không?

bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích

Tên chương trình: 63884
Thứ tiếng: Ngaanyatjarra

Thời lượng chương trình: 2:48:28

Maakaku Tjukurrpa 1:1-8

2:30

1. Maakaku Tjukurrpa 1:1-8

Maakaku Tjukurrpa 1:9-13

1:14

2. Maakaku Tjukurrpa 1:9-13

Maakaku Tjukurrpa 1:14-20

1:37

3. Maakaku Tjukurrpa 1:14-20

Maakaku Tjukurrpa 1:21-28

1:34

4. Maakaku Tjukurrpa 1:21-28

Maakaku Tjukurrpa 1:29-34

1:24

5. Maakaku Tjukurrpa 1:29-34

Maakaku Tjukurrpa 1:35-39

1:00

6. Maakaku Tjukurrpa 1:35-39

Maakaku Tjukurrpa 1:40-45

1:25

7. Maakaku Tjukurrpa 1:40-45

Maakaku Tjukurrpa 2:1-12

3:09

8. Maakaku Tjukurrpa 2:1-12

Maakaku Tjukurrpa 2:13-17

1:56

9. Maakaku Tjukurrpa 2:13-17

Maakaku Tjukurrpa 2:18-22

2:03

10. Maakaku Tjukurrpa 2:18-22

Maakaku Tjukurrpa 2:23-28

1:51

11. Maakaku Tjukurrpa 2:23-28

Maakaku Tjukurrpa 3:1-6

1:26

12. Maakaku Tjukurrpa 3:1-6

Maakaku Tjukurrpa 3:7-12

1:35

13. Maakaku Tjukurrpa 3:7-12

Maakaku Tjukurrpa 3:13-19

1:36

14. Maakaku Tjukurrpa 3:13-19

Maakaku Tjukurrpa 3:20-30

2:24

15. Maakaku Tjukurrpa 3:20-30

Maakaku Tjukurrpa 3:31-35

1:01

16. Maakaku Tjukurrpa 3:31-35

Maakaku Tjukurrpa 4:1-9

1:59

17. Maakaku Tjukurrpa 4:1-9

Maakaku Tjukurrpa 4:10-12

0:55

18. Maakaku Tjukurrpa 4:10-12

Maakaku Tjukurrpa 4:13-20

2:05

19. Maakaku Tjukurrpa 4:13-20

Maakaku Tjukurrpa 4:21-25

1:17

20. Maakaku Tjukurrpa 4:21-25

Maakaku Tjukurrpa 4:26-29

1:00

21. Maakaku Tjukurrpa 4:26-29

Maakaku Tjukurrpa 4:30-34

1:00

22. Maakaku Tjukurrpa 4:30-34

Maakaku Tjukurrpa 4:35-41

1:43

23. Maakaku Tjukurrpa 4:35-41

Maakaku Tjukurrpa 5:1-20

4:15

24. Maakaku Tjukurrpa 5:1-20

Maakaku Tjukurrpa 5:21-43

4:35

25. Maakaku Tjukurrpa 5:21-43

Maakaku Tjukurrpa 6:1-6a

1:45

26. Maakaku Tjukurrpa 6:1-6a

Maakaku Tjukurrpa 6:6b-13

1:54

27. Maakaku Tjukurrpa 6:6b-13

Maakaku Tjukurrpa 6:14-16

1:07

28. Maakaku Tjukurrpa 6:14-16

Maakaku Tjukurrpa 6:17-29

3:13

29. Maakaku Tjukurrpa 6:17-29

Maakaku Tjukurrpa 6:30-44

3:21

30. Maakaku Tjukurrpa 6:30-44

Maakaku Tjukurrpa 6:45-52

2:12

31. Maakaku Tjukurrpa 6:45-52

Maakaku Tjukurrpa 6:53-56

1:09

32. Maakaku Tjukurrpa 6:53-56

Maakaku Tjukurrpa 7:1-13

3:19

33. Maakaku Tjukurrpa 7:1-13

Maakaku Tjukurrpa 7:14-23

2:11

34. Maakaku Tjukurrpa 7:14-23

Maakaku Tjukurrpa 7:24-30

1:46

35. Maakaku Tjukurrpa 7:24-30

Maakaku Tjukurrpa 7:31-37

1:31

36. Maakaku Tjukurrpa 7:31-37

Maakaku Tjukurrpa 8:1-10

1:56

37. Maakaku Tjukurrpa 8:1-10

Maakaku Tjukurrpa 8:11-13

0:48

38. Maakaku Tjukurrpa 8:11-13

Maakaku Tjukurrpa 8:14-21

1:30

39. Maakaku Tjukurrpa 8:14-21

Maakaku Tjukurrpa 8:22-26

1:02

40. Maakaku Tjukurrpa 8:22-26

Maakaku Tjukurrpa 8:27-30

1:12

41. Maakaku Tjukurrpa 8:27-30

Maakaku Tjukurrpa 8:31- 9:1

2:51

42. Maakaku Tjukurrpa 8:31- 9:1

Maakaku Tjukurrpa 9:2-13

2:37

43. Maakaku Tjukurrpa 9:2-13

Maakaku Tjukurrpa 9:14-29

3:12

44. Maakaku Tjukurrpa 9:14-29

Maakaku Tjukurrpa 9:30-32

0:47

45. Maakaku Tjukurrpa 9:30-32

Maakaku Tjukurrpa 9:33-37

1:16

46. Maakaku Tjukurrpa 9:33-37

Maakaku Tjukurrpa 9:38-41

0:51

47. Maakaku Tjukurrpa 9:38-41

Maakaku Tjukurrpa 9:42-50

3:05

48. Maakaku Tjukurrpa 9:42-50

Maakaku Tjukurrpa 10:1-12

2:24

49. Maakaku Tjukurrpa 10:1-12

Maakaku Tjukurrpa 10:13-16

0:56

50. Maakaku Tjukurrpa 10:13-16

Maakaku Tjukurrpa 10:17-31

3:46

51. Maakaku Tjukurrpa 10:17-31

Maakaku Tjukurrpa 10:32-34

1:08

52. Maakaku Tjukurrpa 10:32-34

Maakaku Tjukurrpa 10:35-45

2:13

53. Maakaku Tjukurrpa 10:35-45

Maakaku Tjukurrpa 10:46-52

1:37

54. Maakaku Tjukurrpa 10:46-52

Maakaku Tjukurrpa 11:1-11

2:39

55. Maakaku Tjukurrpa 11:1-11

Maakaku Tjukurrpa 11:12-14

0:48

56. Maakaku Tjukurrpa 11:12-14

Maakaku Tjukurrpa 11:15-19

1:43

57. Maakaku Tjukurrpa 11:15-19

Maakaku Tjukurrpa 11:20-26

1:29

58. Maakaku Tjukurrpa 11:20-26

Maakaku Tjukurrpa 11:27-33

1:35

59. Maakaku Tjukurrpa 11:27-33

Maakaku Tjukurrpa 12:1-12

3:29

60. Maakaku Tjukurrpa 12:1-12

Maakaku Tjukurrpa 12:13-17

1:40

61. Maakaku Tjukurrpa 12:13-17

Maakaku Tjukurrpa 12:18-27

3:01

62. Maakaku Tjukurrpa 12:18-27

Maakaku Tjukurrpa 12:28-34

2:04

63. Maakaku Tjukurrpa 12:28-34

Maakaku Tjukurrpa 12:35-37a

1:02

64. Maakaku Tjukurrpa 12:35-37a

Maakaku Tjukurrpa 12:37b-40

1:04

65. Maakaku Tjukurrpa 12:37b-40

Maakaku Tjukurrpa 12:41-44

1:01

66. Maakaku Tjukurrpa 12:41-44

Maakaku Tjukurrpa 13:1-2

0:35

67. Maakaku Tjukurrpa 13:1-2

Maakaku Tjukurrpa 13:3-13

3:30

68. Maakaku Tjukurrpa 13:3-13

Maakaku Tjukurrpa 13:14-23

2:34

69. Maakaku Tjukurrpa 13:14-23

Maakaku Tjukurrpa 13:24-27

0:55

70. Maakaku Tjukurrpa 13:24-27

Maakaku Tjukurrpa 13:28-31

0:55

71. Maakaku Tjukurrpa 13:28-31

Maakaku Tjukurrpa 13:32-36

1:14

72. Maakaku Tjukurrpa 13:32-36

Maakaku Tjukurrpa 14:1-2

0:44

73. Maakaku Tjukurrpa 14:1-2

Maakaku Tjukurrpa 14:3-9

1:49

74. Maakaku Tjukurrpa 14:3-9

Maakaku Tjukurrpa 14:10-11

0:41

75. Maakaku Tjukurrpa 14:10-11

Maakaku Tjukurrpa 14:12-21

2:34

76. Maakaku Tjukurrpa 14:12-21

Maakaku Tjukurrpa 14:22-26

1:05

77. Maakaku Tjukurrpa 14:22-26

Maakaku Tjukurrpa 14:27-31

1:14

78. Maakaku Tjukurrpa 14:27-31

Maakaku Tjukurrpa 14:32-42

2:25

79. Maakaku Tjukurrpa 14:32-42

Maakaku Tjukurrpa 14:43-52

1:51

80. Maakaku Tjukurrpa 14:43-52

Maakaku Tjukurrpa 14:53-65

2:58

81. Maakaku Tjukurrpa 14:53-65

Maakaku Tjukurrpa 14:66-72

1:39

82. Maakaku Tjukurrpa 14:66-72

Maakaku Tjukurrpa 15:1-5

1:10

83. Maakaku Tjukurrpa 15:1-5

Maakaku Tjukurrpa 15:6-15

1:01

84. Maakaku Tjukurrpa 15:6-15

Maakaku Tjukurrpa 15:16-20

2:01

85. Maakaku Tjukurrpa 15:16-20

Maakaku Tjukurrpa 15:21-32

2:41

86. Maakaku Tjukurrpa 15:21-32

Maakaku Tjukurrpa 15:33-41

1:59

87. Maakaku Tjukurrpa 15:33-41

Maakaku Tjukurrpa 15:42-47

1:35

88. Maakaku Tjukurrpa 15:42-47

Maakaku Tjukurrpa 16:1-8

1:43

89. Maakaku Tjukurrpa 16:1-8

Maakaku Tjukurrpa 16:9-10 (alternative)

0:59

90. Maakaku Tjukurrpa 16:9-10 (alternative)

Maakaku Tjukurrpa 16:9-11

0:28

91. Maakaku Tjukurrpa 16:9-11

Maakaku Tjukurrpa 16:12-13

1:17

92. Maakaku Tjukurrpa 16:12-13

Maakaku Tjukurrpa 16:14-18

0:39

93. Maakaku Tjukurrpa 16:14-18

Maakaku Tjukurrpa 16:19-20

0:38

94. Maakaku Tjukurrpa 16:19-20

Ghi chú về bản thu

Mama Kuurrku Wangka, 2007

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2011 Bible Society Aust & AuSIL. Text copyright Bible Society Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan