Ang Pandaigdigang Outreach Kit (GOKit)

Ang Pandaigdigang Outreach Kit (GOKit)

Ang Pandaigdigang Outreach Kit (GOKit) ay may maiksing 3-7 minutong mensahe ng Magandang Balita sa mahigit na 4500 mga wika at diyalekto.Ito ay magagamit na pareho para malaman/makilala ang wika, at para din sa pag-eebanghelyo.

Ang GOKit ay magagamit sa 8GB micro-SD card na inilalagay sa cell phone. Ang mga programa ay maaaring hanapin ayon sa pangalan ng kanyang wika/diyalekto.

Ang bilang ng mga wika at diyalekto sa GOKit ay patuloy na dumarami.

Maghanap pa