Kelesite Wa Kuyoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96] - Simaa: Makoma

Is this recording useful?

การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู

รหัสรายการ: C65322
ชื่อภาษา: Simaa: Makoma

ความยาวของรายการ: 55:55

Kulimukisa (คำแนะนำ)

0:38

1. Kulimukisa (คำแนะนำ)

Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? (รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?)

1:16

2. Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? (รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?)

Nguli zanguu noyonga (รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep)

1:12

3. Nguli zanguu noyonga (รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep)

Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela (รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant)

1:45

4. Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela (รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant)

Omukazi nokwatiwa mubunde (รูปภาพ 64. The Woman Caught in Adultery)

1:22

5. Omukazi nokwatiwa mubunde (รูปภาพ 64. The Woman Caught in Adultery)

Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa (รูปภาพ 65. Jesus Heals a Man Born Blind)

1:24

6. Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa (รูปภาพ 65. Jesus Heals a Man Born Blind)

Nguli za mulisani muwaa (รูปภาพ 66. Parable of the Good Shepherd)

1:31

7. Nguli za mulisani muwaa (รูปภาพ 66. Parable of the Good Shepherd)

Nguli za musamaliya muwaa (รูปภาพ 67. Parable of the Good Samaritan)

1:27

8. Nguli za musamaliya muwaa (รูปภาพ 67. Parable of the Good Samaritan)

Jesu kunzuo zamaliya na maleta (รูปภาพ 68. Jesus at the Home of Mary and Martha)

1:15

9. Jesu kunzuo zamaliya na maleta (รูปภาพ 68. Jesus at the Home of Mary and Martha)

Nguli za mwonyi Pakaci nousiku (รูปภาพ 69. Parable of the Friend at Midnight)

1:36

10. Nguli za mwonyi Pakaci nousiku (รูปภาพ 69. Parable of the Friend at Midnight)

Sa nguli za fumu wasanganu (รูปภาพ 70. Parable of the Rich Fool)

1:22

11. Sa nguli za fumu wasanganu (รูปภาพ 70. Parable of the Rich Fool)

Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo (รูปภาพ 71. Servants Ready for their Master's Return)

1:10

12. Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo (รูปภาพ 71. Servants Ready for their Master's Return)

Jesu yoyoyisa osilema so mukazi (รูปภาพ 72. Jesus Heals a Crippled Woman)

1:25

13. Jesu yoyoyisa osilema so mukazi (รูปภาพ 72. Jesus Heals a Crippled Woman)

Nguli zamukiti unene (รูปภาพ 73. Parable of the Great Feast)

1:27

14. Nguli zamukiti unene (รูปภาพ 73. Parable of the Great Feast)

Nguli za mali a muwaya-waya nayonga (รูปภาพ 74. Parable of the Lost Coin)

1:30

15. Nguli za mali a muwaya-waya nayonga (รูปภาพ 74. Parable of the Lost Coin)

Nguli zomwana noyonga (รูปภาพ 75. Parable of the Lost Son)

0:59

16. Nguli zomwana noyonga (รูปภาพ 75. Parable of the Lost Son)

Omwana noyonga mukaci koaanguulu (รูปภาพ 76. The Lost Son Among the Pigs)

1:21

17. Omwana noyonga mukaci koaanguulu (รูปภาพ 76. The Lost Son Among the Pigs)

Omwana Noyonga Ouka Kumunzi (รูปภาพ 77. The Lost Son Returns Home)

1:17

18. Omwana Noyonga Ouka Kumunzi (รูปภาพ 77. The Lost Son Returns Home)

Omufumi na mulombi (รูปภาพ 78. The Rich Man and the Beggar)

1:54

19. Omufumi na mulombi (รูปภาพ 78. The Rich Man and the Beggar)

Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu (รูปภาพ 79. Jesus Raises Lazarus from Death)

2:11

20. Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu (รูปภาพ 79. Jesus Raises Lazarus from Death)

Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi (รูปภาพ 80. Jesus Heals Ten Lepers)

1:41

21. Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi (รูปภาพ 80. Jesus Heals Ten Lepers)

Nguli Zomukazafela Nokwateela (รูปภาพ 81. Parable of the Persistent Widow)

1:40

22. Nguli Zomukazafela Nokwateela (รูปภาพ 81. Parable of the Persistent Widow)

Amafalisi na aTelisi (รูปภาพ 82. The Pharisee and the Tax Collector)

1:32

23. Amafalisi na aTelisi (รูปภาพ 82. The Pharisee and the Tax Collector)

Jesu Yofuyaweza Anikana (รูปภาพ 83. Jesus Blesses the Children)

1:27

24. Jesu Yofuyaweza Anikana (รูปภาพ 83. Jesus Blesses the Children)

Jesu na Ndumbana Wakufuma (รูปภาพ 84. Jesus and the Rich Young Man)

1:32

25. Jesu na Ndumbana Wakufuma (รูปภาพ 84. Jesus and the Rich Young Man)

Nguli za abeleki musilwa so Beine (รูปภาพ 85. Parable of Workers in the Vineyard)

1:31

26. Nguli za abeleki musilwa so Beine (รูปภาพ 85. Parable of Workers in the Vineyard)

Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi (รูปภาพ 86. A Blind Beggar Healed at Jericho)

1:17

27. Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi (รูปภาพ 86. A Blind Beggar Healed at Jericho)

Jesu na Zakiya (รูปภาพ 87. Jesus and Zacchaeus)

1:41

28. Jesu na Zakiya (รูปภาพ 87. Jesus and Zacchaeus)

Jesu Yoingena MuJerusalema (รูปภาพ 88. Jesus Enters Jerusalem)

1:21

29. Jesu Yoingena MuJerusalema (รูปภาพ 88. Jesus Enters Jerusalem)

Jesu Yokenisa Mutembele (รูปภาพ 89. Jesus Clears the Temple)

1:20

30. Jesu Yokenisa Mutembele (รูปภาพ 89. Jesus Clears the Temple)

Nguli za Amameli Ayi (รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants)

2:09

31. Nguli za Amameli Ayi (รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants)

Kwika Mitelo kwa Sezale (รูปภาพ 91. Paying Taxes to Caesar)

1:24

32. Kwika Mitelo kwa Sezale (รูปภาพ 91. Paying Taxes to Caesar)

Neo Zamukazafela Muutwi (รูปภาพ 92. The Poor Widow's Offering)

1:26

33. Neo Zamukazafela Muutwi (รูปภาพ 92. The Poor Widow's Offering)

Jesu Yoluta Onako Zomamaneno (รูปภาพ 93. Jesus Teaches about the End Times)

1:30

34. Jesu Yoluta Onako Zomamaneno (รูปภาพ 93. Jesus Teaches about the End Times)

Nguli za Maungu Likumi (รูปภาพ 94. Parable of the Ten Virgins)

2:09

35. Nguli za Maungu Likumi (รูปภาพ 94. Parable of the Ten Virgins)

Nguli za talenta (รูปภาพ 95. Parable of the Talents)

1:36

36. Nguli za talenta (รูปภาพ 95. Parable of the Talents)

Nguli za Anguu na Amembe (รูปภาพ 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ ดนตรี)

2:17

37. Nguli za Anguu na Amembe (รูปภาพ 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ ดนตรี)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง