A´té õ'akɨhɨ Makɨ kitiniî' [เรื่อง about Jesus, the Son of God] - Tucano

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

รหัสรายการ: 64997
ชื่อภาษา: Tucano

ความยาวของรายการ: 1:00:31

Words of encouragement to listen to the Word of God

1:12

1. Words of encouragement to listen to the Word of God

The birth of Jesus foretold (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

3:14

2. The birth of Jesus foretold (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

The birth of Jesus (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

4:29

3. The birth of Jesus (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

The boy Jesus at the temple (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

4:39

4. The boy Jesus at the temple (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

The resurrection of Jairus' daughter (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

4:21

5. The resurrection of Jairus' daughter (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

The healing of the woman with blood flow

5:05

6. The healing of the woman with blood flow

The narrow and wide way (รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก)

6:35

7. The narrow and wide way (รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก)

The Good Samaritan (รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน)

4:04

8. The Good Samaritan (รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน)

The healing of the possessed Gadarene (รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว)

6:29

9. The healing of the possessed Gadarene (รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว)

The parable of บุตรน้อยหลงหาย (รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป)

9:28

10. The parable of บุตรน้อยหลงหาย (รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป)

Imprisonment, death and resurrection of Jesus (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

9:59

11. Imprisonment, death and resurrection of Jesus (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

John 14:1-3

0:51

12. John 14:1-3

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2015 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง