Revelation 2-22 - Bine: Kunini

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

รหัสรายการ: 63243
ชื่อภาษา: Bine: Kunini

ความยาวของรายการ: 1:45:40

Revelation 2:1-11

8:10

1. Revelation 2:1-11

Revelation 2:12-29

10:43

2. Revelation 2:12-29

Revelation 3:1-6

4:21

3. Revelation 3:1-6

Revelation 3:7-22

11:23

4. Revelation 3:7-22

Revelation 20

10:29

5. Revelation 20

Revelation 21:1-8

6:22

6. Revelation 21:1-8

Kiwai Sg: Take the name of Jesus with you

3:50

7. Kiwai Sg: Take the name of Jesus with you

Kiwai Sg: Rock of ages

1:46

8. Kiwai Sg: Rock of ages

Revelation 21:9-27

10:33

9. Revelation 21:9-27

Revelation 22:1-17

11:05

10. Revelation 22:1-17

Revelation 22:18-21

2:09

11. Revelation 22:18-21

Kiwai เพลง: Moses lead the people

1:54

12. Kiwai เพลง: Moses lead the people

Kiwai เพลง: There is a fountain

1:52

13. Kiwai เพลง: There is a fountain

Kiwai เพลง: There is a way to life

1:59

14. Kiwai เพลง: There is a way to life

BINE KUNIN Galatians 1:4

0:38

15. BINE KUNIN Galatians 1:4

BINE KUNIN Galatians 2:20

1:31

16. BINE KUNIN Galatians 2:20

Kiawi เพลง: Light come into us

2:41

17. Kiawi เพลง: Light come into us

Kiawi เพลง: I see the sky

1:38

18. Kiawi เพลง: I see the sky

Kiawi เพลง: Hark the herald angels sing

3:10

19. Kiawi เพลง: Hark the herald angels sing

Kiawi เพลง: The church's one foundation

2:31

20. Kiawi เพลง: The church's one foundation

Kiawi เพลง: I am coming Lord

2:51

21. Kiawi เพลง: I am coming Lord

Kiawi เพลง: Take the name of Jesus with you

3:54

22. Kiawi เพลง: Take the name of Jesus with you

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1980 GRN & SIL. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก