Zyphe (Zyphe Chin) [zyp]

ชื่อภาษา ISO: Zyphe (Zyphe Chin)
รหัสภาษา ISO: zyp
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zyphe Chin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5179
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zyphe Chin

Chin, Vuangtu
Zophei
Zyphe
ज़एफे

พื้นที่ใช้ภาษา Zyphe Chin

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zyphe Chin

A80858 ข่าวประเสริฐ

2. Zyphe: Upper Zyphe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18740

พื้นที่ใช้ภาษา Zyphe: Upper Zyphe

India
Myanmar

People Groups who speak Zyphe

Charumba; Zyphe;