Zulu [zul]

ชื่อภาษา ISO: Zulu
รหัสภาษา ISO: zul
จำนวนประชากร: 10,349,100

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 81
จำนวนประชากร: 11,600,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 3

ชื่ออื่นสำหรับ Zulu

Bahasa Zulu
isiZulu
Kingoni
Ngoni
Zoulou
Zulú
Zulu-Sprache
Zulu; Zoeloe
Zunda
Зулу
祖魯語
祖鲁语

พื้นที่ใช้ภาษา Zulu

Australia
Botswana
Lesotho
Malawi
Mozambique
South Africa
Swaziland
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zulu

A74732 ข่าวประเสริฐ
C01691 พระคำแห่งชีวิต
A82232 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80149 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82233 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82269 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82231 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82236 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82234 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82235 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C04431 พระคำแห่งชีวิต for Children
A82293 Jesus & I (Short sermons)

2. Zulu: Lala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18733

ชื่ออื่นสำหรับ Zulu: Lala

Lala

พื้นที่ใช้ภาษา Zulu: Lala

South Africa

3. Zulu: Qwabe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18734

ชื่ออื่นสำหรับ Zulu: Qwabe

Qwabe

พื้นที่ใช้ภาษา Zulu: Qwabe

South Africa

People Groups who speak Zulu

Zulu;