Tokano [zuh]

ชื่อภาษา ISO: Tokano
รหัสภาษา ISO: zuh
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tokano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17546
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tokano

Gamuso
Tokama
Yufiyufa
Zaka
Zuhozuho
Zuhuzuho

พื้นที่ใช้ภาษา Tokano

Papua New Guinea

2. Tokano: Lower Asaro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17547
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tokano: Lower Asaro

Lower Asaro

พื้นที่ใช้ภาษา Tokano: Lower Asaro

Papua New Guinea

3. Tokano: Zuhuzuho

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17548
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tokano: Zuhuzuho

Zuhuzuho

พื้นที่ใช้ภาษา Tokano: Zuhuzuho

Papua New Guinea

People Groups who speak Tokano

Tokano;