Zande (individual language) [zne]

ชื่อภาษา ISO: Zande (individual language)
รหัสภาษา ISO: zne
จำนวนประชากร: 1,142,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kinzadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3885
รหัสสำเนียงของ ROD: 03885

พื้นที่ใช้ภาษา Kinzadi

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinzadi

C18651 พระคำแห่งชีวิต

2. Pazande: Sudan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 79
รหัสสำเนียงของ ROD: 00079

ชื่ออื่นสำหรับ Pazande: Sudan

Azande
Sudan
Zande

พื้นที่ใช้ภาษา Pazande: Sudan

Congo, Democratic Republic of
South Sudan
Sudan

3. Zande

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1311
รหัสสำเนียงของ ROD: 01311
จำนวนประชากร: 1,200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zande

Asande
Azande
Badjande
Bazenda
Pazande
Sande
Zandi

พื้นที่ใช้ภาษา Zande

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
South Sudan
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zande

C82774 เพลง
A32950 ข่าวประเสริฐ^
A82777 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82775 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82778 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82779 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82776 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82782 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82780 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82781 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A12750 พระคำแห่งชีวิต 2
A20281 พระคำแห่งชีวิต 3
C02351 พระคำแห่งชีวิต 4
A12681 พระคำแห่งชีวิต 5
A81700 AIDS

4. Zande: Dio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18672
จำนวนประชากร: 1,142,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zande: Dio

Dio

พื้นที่ใช้ภาษา Zande: Dio

Congo, Democratic Republic of
Sudan

5. Zande: Makaraka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18673
จำนวนประชากร: 1,142,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zande: Makaraka

Makaraka
Odio

พื้นที่ใช้ภาษา Zande: Makaraka

Congo, Democratic Republic of
Sudan

People Groups who speak Zande (individual language)

Azande;