Mfinu [zmf]

ชื่อภาษา ISO: Mfinu
รหัสภาษา ISO: zmf
จำนวนประชากร: 8,400

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mfinu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14044

ชื่ออื่นสำหรับ Mfinu

Emfinu
Funika
Mfununga

พื้นที่ใช้ภาษา Mfinu

Congo, Democratic Republic of

2. Mfinu: Ntsiam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14045

ชื่ออื่นสำหรับ Mfinu: Ntsiam

Ntsiam

พื้นที่ใช้ภาษา Mfinu: Ntsiam

Congo, Democratic Republic of

3. Mfinu: Ntswar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14046

ชื่ออื่นสำหรับ Mfinu: Ntswar

Ntswar

พื้นที่ใช้ภาษา Mfinu: Ntswar

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Mfinu

Mfinu;