Liujiang Zhuang [zlj]

ชื่อภาษา ISO: Liujiang Zhuang
รหัสภาษา ISO: zlj
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zhuang
จำนวนประชากร: 1,671,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zhuang, Liuzhou Liucheng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6129
รหัสสำเนียงของ ROD: 06129

ชื่ออื่นสำหรับ Zhuang, Liuzhou Liucheng

Liuchiang
Liujiang
Liuzhou Liucheng
Zhuang: Liuzhou Liucheng
Zhuang, Northern: Liujiang
柳州壮语柳州柳城话
柳州壯語柳州柳城話

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Liuzhou Liucheng

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zhuang, Liuzhou Liucheng

C29520 Becoming a Friend of God

2. Zhuang: Yizhou Fulong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6128
รหัสสำเนียงของ ROD: 06128

ชื่ออื่นสำหรับ Zhuang: Yizhou Fulong

Yizhou Fulong
柳州壮语宜州福龙话
柳州壯語宜州福龍話

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang: Yizhou Fulong

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zhuang: Yizhou Fulong

C29560 Messages

People Groups who speak Liujiang Zhuang

Zhuang, Liujiang;