Zia [zia]

ชื่อภาษา ISO: Zia
รหัสภาษา ISO: zia
จำนวนประชากร: 4,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tsia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 640

ชื่ออื่นสำหรับ Tsia

Lower Waria
Zia
Ziya

พื้นที่ใช้ภาษา Tsia

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tsia

C20961 พระคำแห่งชีวิต

2. Zia: Mawae

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18715
จำนวนประชากร: 3,943

ชื่ออื่นสำหรับ Zia: Mawae

Mawae

พื้นที่ใช้ภาษา Zia: Mawae

Papua New Guinea

People Groups who speak Zia

Ziya, Lower Waria; Ziya-Mawae;