Zayse-Zergulla [zay]

ชื่อภาษา ISO: Zayse-Zergulla
รหัสภาษา ISO: zay
จำนวนประชากร: 18,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zayse

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18698
รหัสสำเนียงของ ROD: 18698
จำนวนประชากร: 10,200

ชื่ออื่นสำหรับ Zayse

Zaysegna
Zaysete
Zayse-Zergulla: Zayse
Zese

พื้นที่ใช้ภาษา Zayse

Ethiopia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zayse

A37583 พระคำแห่งชีวิต

2. Zergula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18699
รหัสสำเนียงของ ROD: 18699
จำนวนประชากร: 4,250

ชื่ออื่นสำหรับ Zergula

Zayse-Zergulla: Zergulla
Zergullinya

พื้นที่ใช้ภาษา Zergula

Ethiopia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zergula

A64903 Jesus Our Redeemer

People Groups who speak Zayse-Zergulla

Zayse, Zergulla;