Mitla Zapotec [zaw]

ชื่อภาษา ISO: Mitla Zapotec
รหัสภาษา ISO: zaw
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zapotec
จำนวนประชากร: 19,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zapotec, Mitla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2453
รหัสสำเนียงของ ROD: 02453

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Mitla

Central Tlacolula
Didxsaj
East Central Tlacolula Zapotec
East Valley Zapotec
Mitla

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Mitla

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Mitla

A06231 พระคำแห่งชีวิต

2. Zapotec, San Baltazar Guelavila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21212
รหัสสำเนียงของ ROD: 21212

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, San Baltazar Guelavila

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, San Baltazar Guelavila

A38232 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mitla Zapotec

Zapoteco, Mitla;