Western Lalu [ywl]

ชื่อภาษา ISO: Western Lalu
รหัสภาษา ISO: ywl
จำนวนประชากร: 38,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lalu, Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19360
รหัสสำเนียงของ ROD: 19360
จำนวนประชากร: 38,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lalu, Western

Laluopo
Lisuzu
Yi, Western Lalu

พื้นที่ใช้ภาษา Lalu, Western

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lalu, Western

A64856 ข่าวประเสริฐ

2. Lalu, Western: Xuzhang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21197
รหัสสำเนียงของ ROD: 21197

พื้นที่ใช้ภาษา Lalu, Western: Xuzhang

China

People Groups who speak Western Lalu

Lalu, Yangliu;