Yawa [yva]

ชื่อภาษา ISO: Yawa
รหัสภาษา ISO: yva
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ajawanini Java

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1202
รหัสสำเนียงของ ROD: 01202

พื้นที่ใช้ภาษา Ajawanini Java

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ajawanini Java

C13200 พระคำแห่งชีวิต

2. Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18506
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa

Iau
Mantembu
Mora
Turu
Yapanani
Yava

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yawa

A37641 ข่าวประเสริฐ
A65459 1 Thessalonians, & 1 Timothy
A65458 Matthew 5-7, & Acts 9-14

3. Yawa: Central Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18507
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa: Central Yawa

Central Yawa
Mora

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa: Central Yawa

Indonesia

4. Yawa: East Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18508
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa: East Yawa

East Yawa

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa: East Yawa

Indonesia

5. Yawa: North Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18509
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa: North Yawa

North Yawa

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa: North Yawa

Indonesia

6. Yawa: South Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18510
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa: South Yawa

South Yawa

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa: South Yawa

Indonesia

7. Yawa: West Yawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18511
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yawa: West Yawa

West Yawa

พื้นที่ใช้ภาษา Yawa: West Yawa

Indonesia

People Groups who speak Yawa

Yava;