Yopno [yut]

ชื่อภาษา ISO: Yopno
รหัสภาษา ISO: yut
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yopno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18603
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yopno

Yupna

พื้นที่ใช้ภาษา Yopno

Papua New Guinea

2. Yopno: Isan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18604
รหัสสำเนียงของ ROD: 18604
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yopno: Isan

Isan

พื้นที่ใช้ภาษา Yopno: Isan

Papua New Guinea

3. Yopno: Kewieng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18605
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yopno: Kewieng

Kewieng

พื้นที่ใช้ภาษา Yopno: Kewieng

Papua New Guinea

4. Yopno: Nokopo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18606
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yopno: Nokopo

Nokopo

พื้นที่ใช้ภาษา Yopno: Nokopo

Papua New Guinea

5. Yopno: Wandabong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18607
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yopno: Wandabong

Wandabong

พื้นที่ใช้ภาษา Yopno: Wandabong

Papua New Guinea

People Groups who speak Yopno

Isan; Kewieng; Nokopo; Wandabong;