Yessan-Mayo [yss]

ชื่อภาษา ISO: Yessan-Mayo
รหัสภาษา ISO: yss
จำนวนประชากร: 1,990

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yessan-Mayo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20087

พื้นที่ใช้ภาษา Yessan-Mayo

Papua New Guinea

2. Yessan-Mayo Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3252
รหัสสำเนียงของ ROD: 03252

ชื่ออื่นสำหรับ Yessan-Mayo Group

Maio-Yesan
Mayo
Mayo-Yesan
Yasyin
Yaw
Yesan
Yessan
Yessan-Mayo

พื้นที่ใช้ภาษา Yessan-Mayo Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yessan-Mayo Group

A75160 ข่าวประเสริฐ
C15261 พระคำแห่งชีวิต

3. Yessan-Mayo: Mayo-Yessan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20088

ชื่ออื่นสำหรับ Yessan-Mayo: Mayo-Yessan

Mayo-Yessan

พื้นที่ใช้ภาษา Yessan-Mayo: Mayo-Yessan

Papua New Guinea

4. Yessan-Mayo: Yawu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20086
รหัสสำเนียงของ ROD: 20086

ชื่ออื่นสำหรับ Yessan-Mayo: Yawu

Warasai
Yau
Yaw
Yawu

พื้นที่ใช้ภาษา Yessan-Mayo: Yawu

Papua New Guinea

People Groups who speak Yessan-Mayo

Mayo, Mayo-Yessan;